Monday, October 15, 2018

ေမဓပညာေမာ္ကြန္းလကၤာ

ေမဓပညာေမာ္ကြန္းလကၤာ
===============

ကမၻာစဥ္လာ ၊ ဓမၼာတာျဖင္႔ ၀ိဒြါသမုတ္၁ ၊ စတုယုဂ္ကိန္း၂ ၊ ေလးသိန္းႏွစ္ေသာင္း၊ ႏွစ္ေထာင္ေဆာင္းအယ္႔။ ႏွစ္ေပါင္းကုိခ်ဳပ္၊ ကလိယုဂ္တည္႔၃ ။ ထုိယုဂ္ႏွစ္ျပန္၊ ဒြါပရန္၄ ဟု၊သုံးျပန္ေၾတတာ၅၊ ေလးျဖာကတ၆၊ ေပါင္းၾကေလးထပ္၊ ရီႊးအပ္သိမႈ ၊ အအဥအီ၊ ရာဂီၾဘဳ၇ ၊ ဂဏန္းစုျဖစ္၊ ထိုႏွစ္ အ ေပါင္း ေခါက္ေျပာင္းျပန္လွန္၊ကပ္ဆံုးလြန္ေအာင္ လူ ့ေဘာင့္ပြားဆုတ္၊ ေလးပါးယုဂ္တြင္၊ အယင္ ကတ၊ ဓမၼသစၥာ၊ ျပည့္လာဥႆုံ၈၊ေကာင္းကိန္းႀကံဳအယ့္။ သံုးပံုေၾတတာ ၊ ယုတ္မာတခု၊ ေကာင္းမႈ သံုးျဖာ၊ ဒါြပရာစက္၊ တ၀က္ေကာင္းဆိုး၊ တစ္မ်ိဳးကလိ၊ အသိဧက၊ သံုး၀ခြ်တ္ယြင္း၊ တရားကင္းအယ့္ ။ ယင္းကလိသက္၊ ထိုႏွစ္ထပ္မွာ ဂိကၡာဂိကၡ၉၊ ဂဏန္းက်ခါ၊
ရာသက္ကာလ၊ ဟာယန၁၀မီွ၊ သာကီသက်၊ ေဂါတမဟု၊ ေလာကလူ ့ရြာ၊ ျဖစ္ပြင့္လာရြယ့္၊ ေဒ၀ါမႏုု ၁၁၊ ကြ်တ္မႈေဟာၾကား၊ ေလးဆယ့္ငါး၀ါ၊ ျပည့္ေရခါကား ၊ ၾသဆာဂါရ၁၂၊ သာခပုဏၰမီ ၁၃၊ ၿငိမ္းလီနိဗၺာန္၊ ထားၿပန္သာသနာ၊ ေဂါ စာၿဖိဳရႈ၊ ဓါတုဋီကာ၁၄၊ ေရာက္ခါေပါင္းၾက၊ န၀ႀတိ၊ သတၱဂီ၁၅၊ ေဂါတမပူရမ္၊ က်မ္းညႊန္အလာ၊ ရကၡပူရ၊ ဓညသခင္၊ ဘုရင္ရာဇာ၊ ရာလမာယု၊ မင္းဟုသမိုက္၊ ဘိသိက္ၾကိက္ခါ၊ ေဂါစာဘိႏၷ ၁၆၊ သဓကက်မ္း၊ ကိန္းခန္းအရ၊ မိဘစံဇီ ၁၇၊ ၿဖိဳလီၾကြင္းႏွစ္၊ သၾကစ္မဟာ၊ တရာသံုးခု၊ ပြင့္မူတိြႀကံဳ၊ ကဆုန္ပုဏၰ၊ ေဂါတမဟု၊ ဗုဒၶတံထြာ၊ ျဖစ္လာေဟာၾကား၊ ေလးဆယ္ငါး၀ါ၊ ေရာက္ေတခါကား၊ ရာေလးဆယ့္သွ်စ္၊ ျပည့္ခိုက္ကဆုန္၊ နိႀကံဳအဂၤါ၊ နိဗၺဴတာသို ့၊ မွန္စြာေရာက္ဟိ၊ ခတိၱငါးဆက္၁၈၊ မပ်က္စဥ္လာ၊ စႏၵသူရိယ၊ ဇီ၀က၁၉ကိန္း၊ ၿဖိဳသိမ္းၿပီးမွ၊ တစ္ကစလုိက္၊ သၾကစ္လာ၊ သာသနာႏွင့္ စဥ္လိုက္မပ်က္၊ ဆယ့္ေျခာက္ဆက္ခါ၊ သူရိယာစိၾတ၊ ဓနဥၥ ၂၀ ကိန္း၊ မယိမ္းၿဖိဳေလ၊ သံုးဆယ္ႏွစ္ဆက္၊ မပ်က္ေရာက္ဘိ၊ သိရိစျႏၵ ၊ ဥတၱမ၂၁ ကိန္း၊ ၿဖိဳသိမ္းေပါင္းျပဳ၊ ဓါတုဋီကာ၊ ေဂါစာဂေလာ၊ ေရာက္ေကာမွန္စြာ၊ သာသနာႏွစ္၊ အတိတ္ျဖစ္ခါ။ ထိုႏွစ္မွာပင္၊ စိၾတာပုဏၰိ ၊ ပဋိပါဒ ၂၂၊ ဆုတ္စတရက္၊ ယင္းနိထက္တြင္၊ ျမသြင္မွိုိင္းအိ၊ တန္ခိုးဟိသည္၊ ဘုမိၼရီႊေဆာင္၊ ဗီြထက္ေခါင္ကို၊ ညီေအာင္ျပဳကာ၊ ၀ိဟာတမ်က္၂၃၊ ေလးဘက္အညီ၊ ငါးေဆာင္စီျဖစ္၊ တေက်ာင္းႏႈိက္၀ယ္၊ ငါးဆယ္သံဃာ၊ တမ်က္ႏွာဟု၊ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္၊ ေလးသြယ္ရဟန္း၊ သီဟိုဠ္ကြ်န္းက၊ ဓူရႏွစ္ျဖာ၊ ငါးရာစီမ်ွ၊ ရို႕ျပည္မမွ၊ ဓူရတေထာင္၊ ပင့္ေဆာင္လုပ္ေကၽြး၊ လွဴပဲြက်င္းပ၊ လက္ကထူးဆန္း၊ နတ္နန္းတမွ်၊ တူစြရီႊေက်ာင္း၊ အေပါင္းမ်ားစြာ၊ သံဃာႏွစ္ေထာင္၊ ပင့္ေဆာင္ၿပီးမွ စူလေရ၀၊ နာယကကား၊ ဓမၼသဘင္၊ သဂၤါယနာ၊ တင္ရာအစ၊ ပဥၥ၀ိနယာ ၂၄၊ ၊ ႏွစ္ရာ့ငါးဆယ္၊ သုတၱံက်ယ္တိ၊ နာ၀ိဧကာ ၂၅၊ ကိုးရာဆယ္တိ၊ အဘိဓမၼာ၊ က်မ္းလာသတၱ၊ ယွစ္ရာ့ေလးဆယ္၊ ဗုဒၶေဟာတိ၊ ပါဋိနယ၊ တာျမပတၱာ၂၆ ၊ ၾကီး၀ါခ်ပ္ျပား၊ ႏွစ္ေထာင္အားျဖင့္ ရီႊးထားေသခ်ာ၊ တႏွစ္ၾကာအယ့္။
တျဖာဖြင့္ျပ၊ အဌကထာ၊ ၀ိနယာမွာ၊ ခုႏွစ္ရာငါးဆယ္၊ သုတ္၀ယ္အလာ၊ ေထာင့္ငါးရာတည့္၊ အဘိဓမၼာ၊ ေျခာက္ရာကိုးဆယ္၊ ဓိပၸါယ္ေပါင္းစံု အကုန္ေဖာ္ဟိ၊ ၀ိသုဒိၶမဂ္၊ သ်ွင္ပ်က္မရာ၊ လိဇိၨာမွာႏိႈက္၊ ခ်ပ္ျဖစ္ေလးဆယ္၊ ဒါေယ၀ိနိစၧယ၊ ကခၤ၀ိတရဏီ ၂၇၊ ခ်ပ္ရီႊေလးဆယ္၊ နိကာယ္္ငါး၀၊ အဌကထာ၊ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျပဳ၊ ပ-ဒု-တ-မွီ၊ စတုတၳီက်၊ မဟိ ံသဟု၊ မည္ရသမိုင္း၊ ရကိၡဳင္တုိင္းသို ့ စိယ္ခိုင္းလီဘိ၊ ေမာဂၢလိပုတၱ၊ တိႆေထရ္လွ်င္၊ သိခင္ေရ၀၊ ေထရ္ငါးျဖာ၊ ရဟႏၱာရို ့၊ ႂကြလာထိုခါ၊ သူရိယာစကၠ၊ ရို႕ရာဇအား၊ ေဟာၾကားေဒသနာ၊ ေဒ၀ါဓူတံ ၂၈၊ သုတၱံအဆံုး၊ ေလးေသာင္းလံုးမွာ ဓမၼာစကၡဳ၊ ရဟိမႈေၾကာင္း၊ ေလးေသာင္းရဟန္း၊ ကြ်တ္တန္း၀င္ၾက၊ ထိုုကစရြယ့္၊ သာသနာ့၀န္ထမ္း၊ ရဟန္းသံဃာ၊ စဥ္လာပြားထ၊ သီဟဠနယ့္၊ ၀ါဒတူဘိ၊ ဂုဏသိ ဂႌီမွာ ပတၱာပဥၥမီ ၂၉၊ ႀကီးရီႊခ်ပ္ျပား၊ ငါးေထာင္အားျဖင့္၊ ရီႊးထားေသခ်ာ၊ သံုးႏွစ္ၾကာလွ်င္၊ ေအာင္ျမင္ၿပီးစီး၊ သီရိစျႏၵား၊ ရို႕မင္းဖ်ားကား၊ ရုပ္ပြားပုထိုး၊ ေစတီမ်ိဳးနယ္၊ ေနာက္တိုးကန္တူး၊ ေကာင္းမႈုျဖာျဖာ၊ ျပည္ရြာခြန္ဘဏ္၊ ယႊျပန္တ၀က္၊ ရန္မ်က္ကင္းၿငိမ္း၊ မယိမ္းမယုတ္၊ ႀကိဳးကုပ္ဒါန၊ သီလတျဖာ၊ ဘာ၀နာတရပ္၊ ၀ိပႆနာ၊ မ်ားစြာအားထုတ္၊ ေလာကုတ္သဘင္၊ မဂ္ပဲြဆင္သည္၊ ဖိုလ္၀င္နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတည္း။

( -- ) နံပါတ္တပ္ထားေသာ စကားလုံးအဓိပၸါယ္မ်ား
=========================
(၁) ၀ိဒြါသမုတ္ - ပညာဟိသမုတ္ေသာ
(၂) စတုယုဂ္ - ယုဂ္ေလးပါး
(၃) ကလိယုဂ္ - ဆုတ္ယုတ္ေသာယုဂ္
(၄) ဒြါပရန္ - ဒြါပရယုဂ္
(၅) ေၾတတာ - ေၾတတရာယုဂ္
(၆) ကတ - တတယုဂ္
(၇) အအဥအ၊ ရာဂီၾဘဳ - ၄၃၂၀၀၀၀ ပိဋကတ္သခ်ာၤနည္း
(၈) ျပည့္လာဥႆံု - အားလံုးျပည့္စံုသည္။
(၉) ဂိကၡာဂိကၡ - ၂၅၂၅ ကလိယုဂ္ႏွစ္- ပိဋကတ္သခ်ာၤနည္း
(၁၀) ယာယန - အသက္တရာတန္းကပ္
(၁၁) ေဒ၀ါမႏု - နတ္-လူ
(၁၂) ၾသဆာဂါရ - ၂၅၇၀- ပိဋကတ္သခ်ာၤနည္း
(၁၃) သာခပုဏၰမီ - ကဆုန္လျပည့္ေန ့
(၁၄) ဓာတုဋိကာ - ၁၁၆၉- ပိဋကတ္သခ်ာၤနည္း
(၁၅) န၀ၾတိသတၱဂိ - ၃၇၃၉-ကလိယုဂ္ေခတ္
(၁၆) ေဂါစာဘိႏၷ - သကၠရာဇ္ၿဖိဳၿခင္း
(၁၇) မိဘစံဇီ - ၈၆၄၅- ပိဋကတ္သခ်ာၤနည္း
(၁၈) ခတိၱငါးဆက္ - ခတိၱယအႏြယ္မင္း ၅-ဆက္
(၁၉) ဇီ၀က - ၁၄၈- ပိဋကတ္သခ်ာၤနည္း
(၂၀) ဓနဥၥ - ၆၀၉- ပိဋကတ္သခ်ာၤနည္း
(၂၁)ဥတၱမ - ၅၆၀ - ပိဋကတ္သခ်ာၤနည္း
(၂၂) စိၾတာပုဏၰိ၊ ပဋိပါဒ - တန္ခူးလဆုတ္-၁ရက္
(၂၃) ၀ိဟာတမ်က္ - တမ်က္ႏွာ၌ ေက်ာင္းေဆာင္
(၂၄) ပဥၥ၀ိနယာ - ၀ိနည္းငါးက်မ္း
(၂၅)နာ၀ဧကာ - ကိုးရာတဆယ္
(၂၆) တာၿမပတၱာ - ေၾကးကိုခတ္ထားသည့္အျပား
(၂၇)ဒါေယ၀ိနစၧယ၊ ကခၤ၀ိတရဏီ - ၀ိနစၧယ ႏွင့္ ကခၤ၀ိတရဏီက်မ္းေပါင္း
(၂၈) ေဒ၀ါဓူတ - ေဒ၀ဓူတသုတၱံေဒသနာေတာ္
(၂၉) ပတၱာပဥၥမီ - ငါးေထာင္ေၾကးျပားခ်ပ္ေရ

ျပဳစုသူ (ဦးေရႊဇံ)
COPY ဦးဦးသာထြန္​း Page