Saturday, April 24, 2021

ရကၡဘီလူး

ရကၡဘီလူး
အအိပ္ၾကဴး
ရကၡဘီလူးလစန္႔ေကာင္လိမၼည္။

ကုလားမလက္ညႇိဳး

 ကုလားမလက္ညႇိဳး
သြားၾကားထိုး
အိမ္ကမယား
ကုလား။

ဘီလူးရကၡ

 ဘီလူးရကၡ

ရကၡဘီလူး အအိပ္ၾကဴး
ဘီလူးရကၡ အသတ္က်။

ယာခြတ္ငုတ္တံုး

မလိမၼာ ပညာတတ္လည္း
တာျပတ္လဲသည္
ယာခြတ္ငုတ္တံုး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္း။

လက္သံုးလံုး

 ကုလားမအီးကုန္း
လက္သံုးလံုး
ႏွစ္ငါးလံုးမွာဆံုး။

(အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျပႆနာ

(အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျပႆနာ
===================

ရခိုင္စာပီ၏ အဓိကျပႆနာမွာ "သတ္ပံုဖ်က္ဝါဒ" ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအေရးတႀကီးၿဖီယွင္းရမည့္ျပႆနာမွာ "ဤသရ လြန္ကြၽံမႈ" ျပႆနာျဖစ္သည္။

(သတ္ပံုဖ်က္သည္) (သတ္ပံုမွားသည္) မွာ အဓိပၸါယ္မတူပါ။ (သတ္ပံုမွားသည္) မွာ စာရြီးသူတိုင္း ၾကံဳတြိရေသာျပႆနာျဖစ္သည္။ စာ႐ိုက္အမွားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတိမထားမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ိုက္ၿပီးသား ရြီးၿပီးသားစာကို ျပန္စီးစစ္ဖို႔အခ်ိန္မရဘဲ ေလာေလာလတ္လတ္ပို႔တင္ပီးလိုက္ရျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ သတ္ပံုဖ်က္ျပႆနာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟိဟိ ဖ်က္ဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပဳပ်င္ရ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ အခ်ိန္က သမိုင္းကရာ အမွားအမွန္ကို အဆံုးအျဖတ္ပီးႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ရခိုင္စာပီ၏ (မာ)(ဧ့) ျပႆနာသည္ သတ္ပံုဖ်က္ျပႆနာထဲတြင္ အက်ံဳးဝင္ၿပီး (သဝီျခား) (အတြီးအေခၚ) (လိလာ) (ဝီဖန္) (ဓလိ) (သီခ်ာ)(အၿဖီ) (Answer) ဤျပသနာမွာ (အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ (ရြီး) လား (ရီး) လားျပႆနာမွာ (သတ္ပံုဖ်က္) (အီသရလြန္ကြၽံမႈ) ႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ (သုေတသန) အမွားျပႆနာဟု နာမည္ပီးသင့္ပါသည္။ (ရီး) ဆိုသည္မွာ (အပ္ရီးခ်) (ထြန္ရီးခ်) က ဆင္းသက္လာသည္ဟု သုေတသီတဦးက ေကာက္ခ်က္ျပဳထားသည္ကို တြိျမင္ဖူးပါသည္။ (အပ္ရီးခ်) (ထြန္ရီးခ်) မွာပါေသာ (ရီး) သည္ စာ(ရြီး) သည္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာအရြီးအသား (အပ္ေရးခ်) (ထြန္ေရးခ်) ကို ရခိုင္မႈျပဳၿပီး (အပ္ရီးခ်) (ထြန္ရီးခ်) ဟု ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ (အပ္ေရးခ်) (ထြန္ေရးခ်) မွာပါေသာ (ေရး) သည္ တူသေယာင္ဟိေသာ္လည္း ျမန္မာ  စာ(ေရး) သည္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ (ျခင္း) ဟူေသာ (Noun) ဝိဘတ္အား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 (စားဝတ္နီရီး) ဆိုသည္မွာ (စားျခင္း) (ဝတ္ျခင္း) (နီျခင္း) ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤနီရာ၌ (ရီး) သည္ (ျခင္း) ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ (စာရြီးသည္) (Write) ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းလည္းေကာင္း (အပ္ေရးခ်) (ထြန္ေရးခ်) မွာပါေသာ (ေရး) သည္ (စာရြီးသည္) ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ (Noun) ဝိဘတ္ (ျခင္း) အား ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ (အပ္ျခင္းခ်သည္) (ထြန္ျခင္းခ်သည္) ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ (ေရး) (ေရး) တူနီသျဖင့္ (ေရး) (ျခင္း) ကို (ေရး) (Write) ဟု လဲြမွားစြာ ယူဆထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဆက္ရန္)
သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္တြင္  (Write) အတြက္ (ရီး) ကို ပါယ္၍ (ရြီး) လက္ခံသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုအပ္သည္။ တေလာက (AA) ၏ Statement တခုတြင္ (Write) အတြက္ (ရီး) ဟု ဆရာေမာင္ဗသိန္းသတ္ပံုကို သံုးထားသည္ကို တြိရသျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။

ဤေဆာင္းပါ၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျပႆနာျဖစ္၍ ေဆာင္းပါးကို ဆက္လားပါမည္။ ရခိုင္စာပီပညာသွ်င္ႀကီးမ်ားတိလည္း အားလံုး (သဝီျခား) ျဖစ္နီကတ္လို႔ ျပဳပ်င္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ေအေဆာင္းပါးကို ရြီးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဗြီဒီယို) အေထာက္အထား မိမိလက္ထဲတြင္ ရဟိထားၿပီးျဖစ္၍လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ဗြီဒီယိုကို Youtube တြင္ ပို႔တင္ပီးထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀) ေက်ာ္လားပါယာ။ မည္သည္သူ တဦးတေယာက္ကလည္း ဂ႐ုမျပဳမိသျဖင့္ ေဆာင္းပါးရြီးၿပီး တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးၿပီးခါနီးတြင္ ေဆာင္းပါးႏွင့္အတူ ဗြီဒီယိုကိုပါ တပါတည္း ပို႔တင္ပီးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ (ဆက္ရန္)

ရခိုင္စာပီ၌ ထင္ထင္ရွားရွားဟိေသာ (ေအ) သရ သတ္ပံုမ်ားမွာ (အေရြ႕သာျခင္း) (ေက်းဇူး) (ေလးဂ႑န္း) (ၾကက္ေတက်င္) (ေက်းပင္ႀကီး) (ေကြ႕ပတ္) (ေဘးကိုေယပါးလို႔) (ေရ) (ေတ) (ေလ) (ေအ) (ေခ်) (ေက) (အလြမ္းေျပ) (အေဝယာ)(ေခသူမဟုတ္) (ပုေယ) (ရိုေသ)(အေရးႀကီး) (ေဝဖန္) (ေလ့လာ) (ဓေလ့) (ေသခ်ာ) (အေျဖ) (မိတ္ေဆြ) (ၾကက္သေရ) အစဟိသည္ ေဝါဟာရအသံုးမ်ားျဖစ္သည္။ (အေရြ႕သာျခင္း) ကို ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္က လက္ခံထားသည္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုအပ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးစကၠိႏၲေဖာ္ထုတ္ျပဳစုခေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ပါ (ေမာင္ေတာ္တမ္း အလြမ္းေျပ) ကဗ်ာသည္ (အီ) သရ လြန္ကြၽံမူျပႆနာကို ၿဖီယွင္းရန္ ကိုးကားအပ္ေသာ ကဗ်ာတပုဒ္ျဖစ္ၿပီး အလြန္တန္ဖိုးဟိေသာ ကဗ်ာေကာင္းတပုဒ္ျဖစ္သည္။ (ကြၽဲေက်ာင္းသား) ကဗ်ာမူရင္းကို ရဟိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း (ေမာင္ေတာ္တမ္း) ကဗ်ာမူရင္းကို မရဟိႏိုင္သိမ့္။ မူရင္းရၿပီးခါမွ ေဆာင္းပါးရြီးဖို႔ဆိုေကလည္း ေကာင္းေကာင္း မိုးလင္းလားႏိုင္သည္။ (ဆက္ရန္)

(ေလ့လာ) ကို ဓည၀တီနိဂုဏ္းရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း၌ အပိုဒ္ (၂၄) ႏွင့္ (၃၀) တြင္ တြိရသည္။
အပိုဒ္ (၂၄) ထိုမွဤမွာ၊ အျဖာျဖာကို၊ ((( ေလ့လာၿပီးေသာ္)))၊ ျမတ္ကုန္းေပၚက၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး၊ (((႐ိုေသစြာျဖင့္)))၊ ဆင္းလာျငား၍၊ စည္ကားသာယာ၊ လြန္တင့္တယ္၍၊ ေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေက၊ ဇီးေခ်ာင္းရြာသို႔၊ လွည့္လာတံုေျမာက္၊ ညခ်မ္းခါတြင္၊ ျပန္ကာေရာက္လို႔၊ တန္႔ေထာက္ၿပီးခါ၊ ရီခ်ဳိးပါ၍၊ အိမ္မွာတက္ျငား၊ လသာသာႏွင့္၊ ညစာစားလို႔၊ ဆီး၀ါးေသာက္လွ်က္၊ လပေရာင္ႏွင့္၊ ေတာင္တန္းဗ်င္းကို၊ ထြက္လွ်က္တဖန္၊ သေပါက္ဖ်ာကို၊ ယူကာခင္းေက၊ လီညင္းခံေရ။

အပိုဒ္ (၂၄) တြင္ (႐ိုေသ) အသံုးကိုလည္း ျမင္တြိရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုကိုလည္း ႐ႈပါ။
အပိုဒ္ (၃၀) ရွိပေ၀တြင္၊ ဌာေနရဌာ၊ လြန္ႀကီးက်ယ္၍၊ အလယ္တိုက္ေက၊ မဇၩိမာတြင္၊ နာလႏၲဟု၊ တကၠသီလာ၊ ေက်ာင္းေတာ္သာ၀ယ္၊ ပညာရင္ႏို႔၊ ႏွစ္မ်ားစြာပင္၊ ခါမခ်ိဳ႕ဘဲ၊ ေသာက္စို႔တတ္ပြန္၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ေက၊ ရႊီဥာဏ္ႀကီးဘိ၊ တုမဟိေက၊ က၀ိျမ၀ါ၊ မင္းဆရာလွ်င္၊ ေနာင္လာငယ္ႀကီး၊ မွတ္စီခ်င္၍၊ စီရင္ရြီးသည္၊ ေက်ာ္ဟီးနာမ၊ တုမမွ်ေက၊ သုတရတနာ၊ က်မ္းပီစာတြင္၊ ၫႊန္းကာေဖာ္ျပ၊ တကၠေဗဒ၊ ထိုေနာက္မွလွ်င္၊ သတၱေဗဒ၊ ေဘာဂဇီ၀ါ၊ အျဖာျဖာကို၊ (((ေလ့လာၿပီးေထြ)))၊ မ်ိဳးရခိုင္႐ို႕၊ စဥ္မျပတ္လွ်င္၊ သင္ကတ္ေပ၍၊ က်င္လည္ၿပီးမွ၊ ေသနဂၤႏွင့္၊ သကတစတၱ၊ ပဒုမၼႏွင့္၊ ေလး၀ဗ်ဴဟာ၊ စစ္ပညာေက၊ ဒိုင္းကာအတတ္၊ သိုင္းအတတ္ႏွင့္၊ ဒါးခြတ္လွံထိုး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးလွ်င္၊ စက္ႀကိဳးယႏၲရား၊ စဥ္အလာျဖင့္၊ ပညာရပ္ေက၊ အတတ္မ်ားႏွင့္၊ တျခားျပည္ရြာ၊ လူမ်ားစြာ၏၊ ဘာသာစကား၊ အကၡရာႏွင့္၊ ပညာမ်ားပါ၊ သင္ႀကားအပ္ေတ။

အပိုဒ္ (၂၄) သည္ Type မူျဖစ္ၿပီး မူရင္း (Type) မူတြင္ ပါဟိေသာ (ေလ့လာ) အသံုးကို ဓါတ္ပံုျဖင့္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုဒ္ (၃၀) သည္ ဆရာေတာ္ပညာစာရက ေက်ာက္ေတာ္ သိန္းတန္ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ Type မူကို လက္ရြီးျဖင့္ ကူးယူလာေသာမူျဖစ္သည္။ (ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႔နယ္ သိန္းတန္ရြာဆရာေတာ္ထံမွ လက္ႏွိပ္စက္မူကို၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႔သစ္ေက်ာင္းထက္တြင္ ၁၃၅၀ ခု၊ နေတၱာ္လဆန္း (၁၁) ရက္၊ (19/12/1988) တလဂၤုနီနိ၊ ညည့္ (၈) ခ်က္တီး (၃၅) မိနိတြင္ ထပ္မံရြီးကူးလို႔ ၿပီးသည္။) ဟု ပါဟိသည္။ လည္းေကာင္း (တတိယ) ပိုင္းကို အိႏၵိယ နယူးေဒလီ၌ ဗ်ာဒိတ္ပန္း အမွတ္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပပံုႏွိပ္ခၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လက္ရြီးမူကို ခ်န္ထားခသည္။ ယင္းအခ်ိန္၌ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္လည္း မျပဳစုရသိမ့္သျဖင့္ (ေလ့လာ) လား (လိလာ) လား ျပႆနာလည္း ထြက္ေပၚမလာသိမ့္ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ပညာစာရအား ဖုန္းဆက္မီးၾကည့္ပါေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ေထာင္ကလြတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးနီးပါးဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရျဖင့္ ျပန္လို႔ ရွာတြိႏိုင္ဖို႔မလြယ္ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္က အေရးႀကီးစာမူမ်ားကို တျခားစာပီေလ့လာလိုက္စားသူမ်ားအားလည္း မူပြားပီးေလ့ဟိသျဖင့္ က်န္လူတိလက္ထဲ၌လည္း ၄င္းလက္ရြီးမူဟိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အပိုဒ္ (၂၄) ပါ Type မူသည္ ထင္ရွားသျဖင့္ (ေလ့လာ) ကို အတည္ယူ၍ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသံုးပါ မွားယြင္းနီေသာ (လိလာ) ကို ျပဳပ်င္အပ္သည္။ (ဆက္ရန္)

(ဓေလ့) ဆိုသည္မွာလည္း (အေလ့အက်င့္) (အေလ့အထ)(အေလ့အလာ) က ဆင္းသက္လာေသာေ၀ါဟာရျဖစ္သျဖင့္ (ေလ့လာ) ဟု ျပဳပ်င္လွ်င္ (ဓေလ့) ဟူ၍လည္း အလိုအေလွ်ာက္ ျပဳပ်င္ၿပီးသား ျဖစ္လားပါလိမ့္မည္။ (ဆက္ရန္)

အပိုဒ္ (၂၇) တြင္လည္း

ေနာက္၀ယ္တျခား၊ ျမတ္ဘုရားကို၊ ဖူးျငားေသာခါ၊ အပါယ္မွာလွ်င္၊ ေရာက္ပါမည္လား၊ မီးကာဆိုေက၊ ထိုစကားကို၊ ေျဖၾကားဦးမည္၊ (((လြဲမေခ်ာ္ေအာင္)))၊ (((ေတြးေခၚျငားလို႔)))၊ ေထာင္နားတည္ပါ၊ ဘုန္းႄကြယ္ဗုဒၶ၊ အတုလကို၊ (((ဦးခ်႐ိုေသ)))၊ ဖူးေမွ်ာ္ (((ေပ))) ေသာ္၊ (((အပါယ္))) ဂတိ၊ မလားရန္ကို၊ အကၽြန္သိေရ၊ ႏႈိင္းၫႇိက်မ္းဂန္၊ တရားၫႊန္၍၊ သင္ရန္မဟိ၊ စဥ္စားႀကံ၍၊ ေ၀ဖန္ႏႈိင္းေသာ္၊ လူတိုင္းသိမည္၊ သို႔ျဖစ္ပါလည္း၊ ဇာအျခင္းႏွင့္၊ ျငင္းလတ္ေတဟု၊ ဆိုေပေသာခါ၊ ဤေခတ္မွာလူ၊ မ်ားစြာေထာင္ေသာင္း၊ ႀကီးငယ္ဟူေက၊ လူအေပါင္းလွ်င္၊ ထံုးေဟာင္းကိုလြန္၊ လမ္းမမွန္ေက၊ က်မ္းၫႊန္မသိ၊ ကိုယ့္႐ိုးရာႏွင့္၊ မ်ဳိးဇာတိကို၊ သတိမခ်ပ္၊ ကိုးကြယ္ရာေလ၊ ဘာသာရပ္တြင္၊ မအပ္မရာ၊ တုအေယာင္ျဖင့္၊ လုပ္ေဆာင္မႈကို၊ ျပဳကတ္ပါ၍၊

(((လြဲမေခ်ာ္ေအာင္)))၊ (((ေတြးေခၚျငားလို႔))) (လဲြေခ်ာ္) ႏွင့္ (ေတြးေခၚ) ကို ကာရန္နေဘထပ္ယူထားသျဖင့္ (ေတြးေခၚ) ဆိုသည္မွာ အလြန္တရာ သိသာထင္ရွားပါသည္။ (တြီးေခၚ) ဆိုသည္မွာ ေခတ္ေပၚရခိုင္ကဗ်ာဆရာမ်ားက ကဗ်ာစပ္ေသာအခါ (အီး) ကာရန္ရွာၾကံမရ၍ ကာရန္မိရန္ အဓမၼဖန္တီးရာက ေပၚေပါက္လာေသာ သတ္ပံုပ်က္စကားလံုးျဖစ္သည္။ (တြီး) ဆိုသည္မွာ ရခိုင္ဘာသာစကားတြင္ (အလြန္နီရဲေသာ) ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ကြမ္းရည္ကဲ့သို႔ (တြီး) နီသည္။ ၾကက္သြီးေရာင္ကဲ့သို႔ (တြီး) နီသည္။ အလြန္ နီရဲသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ကာရန္မိခ်င္လို႔ သတ္ပံုကို မဖ်က္ဆီးသင့္ ေယွာင္ၾကည္အပ္သည္။ (ဆက္ရန္)

ထပ္မံ၍ အပိုဒ္ (၂၇) တြင္

(((ဦးခ်႐ိုေသ)))၊ ဖူးေမွ်ာ္ (((ေပ))) ေသာ္၊ (((အပါယ္))) ဂတိ၊ ဟူ၍ (ေသ)(ေပ)(ပါယ္) ကို ကာရန္ယူထားသျဖင့္ (႐ိုေသ) အသံုးသည္ အလြန္သိသာထင္ရွားသည္။ ရခိုင္စကားတြင္ (အပိုးသီ)(အသားသီ) စသည္ျဖင့္ အသံုးမ်ားလည္းဟိသျဖင့္ (႐ိုသီ) ဟု သံုးလွ်င္လည္း မွားမည္မထင္။ သို႔ေသာ္ (႐ိုေသ) အသံုးသည္ သက္သီအေထာက္အထား အခိုင္အလံုဟိသျဖင့္ မပစ္ပါယ္အပ္။ (ဆက္ရန္)

အပိုဒ္ (၂၇) တြင္ပင္ "စဥ္စားႀကံ၍၊ (((ေ၀ဖန္))) ႏိႈင္းေသာ္၊ လူတိုင္းသိမည္" ဟူ၍ (ေ၀ဖန္) အသံုးကို ေလ့လာတြိသိရမည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ကဗ်ာဆရာေပါက္စေခ်တိသံုးနီကတ္ေတ (၀ီဖန္) ဆိုသည္မွာ (ဟာသ) ျဖစ္ပါသည္။ (ဆက္ရန္)

(ေ၀ဖန္) အသံုးကို ဓည၀တီသာျခင္း၌ (၃) ႀကိမ္တိတိ တြိရပါသည္။

အပိုဒ္ (၂၅)
ဆူေ၀ေသာင္းေသာင္း၊ ႀကီးငယ္ဟူေက၊ လူအေပါင္းႏွင့္၊ က်ဳိးေၾကာင္းစပ္ျပန္၊ မွားအမွန္ကို၊ (((ေ၀ဖန္))) စစ္ေၾကာ၊ ေျပာင္းအျပန္ပင္၊ ႀကံႏွွီးေႏွာလို႔၊ မေျပာခ်င္ဘိ၊ ေျမာက္ဦးျပည္က၊ ေမာင္ေတမိကို၊ ကနိညခါ၊ တသက္တာတြင္၊ မွတ္ရာတပါး၊ ရွိသူမြန္႐ို႕၊ ၫႊန္စကားကို၊ ေျပာၾကားလိုက္မည္၊ ရႊီ႐ုပ္ေယာင္သို႔၊ ေမာင္တပါးမွာ၊ ေထာင္နားတည္ပါ၊

အပိုဒ္ (၂၇) ေနာက္၀ယ္တျခား၊ ျမတ္ဘုရားကို၊ ဖူးျငားေသာခါ၊ အပါယ္မွာလွ်င္၊ ေရာက္ပါမည္လား၊ မီးကာဆိုေက၊ ထိုစကားကို၊ (((ေျဖ))) ၾကားဦးမည္၊ လြဲမေခ်ာ္ေအာင္၊ ေတြးေခၚျငားလို႔၊ ေထာင္နားတည္ပါ၊ ဘုန္းႄကြယ္ဗုဒၶ၊ အတုလကို၊ ဦးခ်႐ိုေသ၊ ဖူးေမွ်ာ္ေပေသာ္၊ အပါယ္ဂတိ၊ မလားရန္ကို၊ အကၽြန္သိေရ၊ ႏႈိင္းၫႇိက်မ္းဂန္၊ တရားၫႊန္၍၊ သင္ရန္မဟိ၊ စဥ္စားႀကံ၍၊ (((ေ၀ဖန္))) ႏိႈင္းေသာ္၊ လူတိုင္းသိမည္၊ သို႔ျဖစ္ပါလည္း၊ ဇာအျခင္းႏွင့္၊ ျငင္းလတ္ေတဟု၊ ဆိုေပေသာခါ၊ ဤေခတ္မွာလူ၊ မ်ားစြာေထာင္ေသာင္း၊ ႀကီးငယ္ဟူေက၊ လူအေပါင္းလွ်င္၊ ထံုးေဟာင္းကိုလြန္၊ လမ္းမမွန္ေက၊ က်မ္းၫႊန္မသိ၊ ကိုယ့္႐ိုးရာႏွင့္၊ မ်ဳိးဇာတိကို၊ သတိမခ်ပ္၊ ကိုးကြယ္ရာေလ၊ ဘာသာရပ္တြင္၊ မအပ္မရာ၊ တုအေယာင္ျဖင့္၊ လုပ္ေဆာင္မႈကို၊ ျပဳကတ္ပါ၍၊

အပိုဒ္ (၃၁)

ရွိ၀ယ္ေျပာၾကား၊ အစဥ္အားျဖင့္၊ စကားအလာ၊ လူအမ်ားမွာ၊ စီးပြားရွာေသာ္၊ ကံသာအမိ၊ မ်ားအလိုျဖင့္၊ အဆိုဟိလည္း၊ အသိတ၀၊ ကၽြန္႔အလိုကို၊ ေျပာဆိုရမူ၊ ၀ိရိယဥာဏ္၊ အရင္းခံ၍၊ လုပ္ၾကံၿပီးမွ၊ ဓနဟံုႏွင့္၊ ျပည့္စံုၾကေသာ္၊ ေစာင့္ထရွိကံ၊ ဖယ္မလြဲေက၊ တည္ျမဲျပန္ဟု၊ အကၽြႏု္ပ္က၊ အတန္တန္လွ်င္၊ (((ေ၀ဖန္))) ေႏွာေက၊ သေဘာရလို႔၊ လူ႔ဘသခင္၊ သိဂၤါလဟု၊ နာမတြင္ေက၊ အထင္အရွား၊ ပ်ိဳႏုနယ္ႏွင့္၊ ရြယ္ႀကီးမားေက၊ သူဌီးသားကို၊ ေလးပါးစံုစြာ၊ သမၸဒါဟု၊ ဓမၼာခ်ိဳေမာ၊ အာလုတ္ေတာ္မွာ၊ ထုတ္ေဖာ္ေဟာလို႔၊ သေဘာဓိပၸါယ္၊ အသိလြယ္ေအာင္၊ အက်ယ္ေဖာ္ျပ၊ ရွိဦးစြာေက၊ ဥဌာနဟု၊ လုလႅႀကီးလြန္၊ အားထုတ္ရန္ႏွင့္၊ တဖန္ေနာက္မွ၊ သမၸဒါေက၊ အာရကၡဟု၊ ရသမွ်သာ၊ မ်ားဥစၥာကို၊ လံုစြာသိမ္းသြင္း၊ ကဲြပ်က္ၿပိဳ၍၊ မယိုယြင္းေအာင္၊ ေစာင့္ျခင္းတ၀၊ ထိုေနာက္မွလွ်င္၊ ကလ်ာဏမိတၱာ၊ သမၸဒါဟု၊ ပညာဟိျငား၊ က်င့္တည္ၾကည္ေက၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို၊ ထံပါးနီးလွ၊ အေၾကာင္းေတာ္ေအာင္၊ ေပါင္းေဖာ္ရ၏။

(ေ၀ဖန္) အသံုးကို သံုးႀကိမ္တိတိ တြိရပါသည္။ ဓါတ္ပံုအေထာက္အထားကိုလည္း ပူးတဲြေဖာ္ျပပီးထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ (အေတြးအေခၚ) လား (အတြီးအေခၚလား)၊ (ေ၀ဖန္လား) လား (၀ီဖန္) လား၊ (ေလ့လာ) လား (လိလာ) လား၊ (ဓေလ့) လား (ဓလိ) လား ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ျပဳစုသူမ်ား စဥ္းစားဆင္ျခင္အပ္သည္။ (ဆက္ရန္)

အပိုဒ္ (၂၇) မွာပင္လွ်င္ " ေနာက္၀ယ္တျခား၊ ျမတ္ဘုရားကို၊ ဖူးျငားေသာခါ၊ အပါယ္မွာလွ်င္၊ ေရာက္ပါမည္လား၊ (((မီး))) ကာဆိုေက၊ ထိုစကားကို၊ (((ေျဖ))) ၾကားဦးမည္၊" ဟူ၍ ရွိကပါေသာ (မီး) (Ask) ကိုေထာက္၍ (ေျဖ) ဟူေသာ အသံုးမွာ (Answer) ဟူသည္ကို အလြန္သိသာထင္ရွားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (အမီး)(အေျဖ) မွသာ မွန္ကန္ပါလိမ့္မည္။ (အမီး)(Ask, Question)  (Answer) (အၿဖီ) ဆိုသည္မွာ (အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျဖစ္သည္။  

သို႔ေသာ္ ပန္း၀ွက္တမ္းကဇတ္ရာ၌ (အမီး) (အၿဖီ) ဟု သံုးလွ်င္ သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဤနီရာ၌ (အၿဖီ) ဆိုသည္မွာ (ေျဖၾကား) (Answer) သည္ဟု အဓိပၸါယ္မယူဘဲ (ၿဖီယွင္း) (Solve) ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ယူအပ္သည္။
ယႈတ္ထြီးေသာ အမီးျပႆနာကို ၿဖီယွင္းသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာကို ၿဖီယွင္းသည့္အခါ (Solve) အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္စီရန္ (ၿဖီယွင္း) သည္ဟု ရြီးသားအပ္၍ (အမီး) (Question)၊ (Answer) တြင္ (အေျဖ) (ေျဖၾကားသည္) ဟူ၍ ရြီးသားသင့္ေၾကာင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

(ေသခ်ာ) လား (သီခ်ာ) လား ျပႆနာႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဓည၀တီသာျခင္းတြင္ (ေသခ်ာ) ဟူ၍ (၅) ႀကိမ္တိတိ တြိရပါသည္။

အပိုဒ္ (၇) ေခၚလတ္မေယသူငါ၊ ပန္းတိုင္ရြာက၊ တခါႏွစ္ထပ္၊ တာငါးရာလွ်င္၊ ျပန္ကာေထာက္ေက၊ ေျမာက္အရပ္သို႔၊ တည့္မတ္ေျဖာင့္စြာ၊ ေမာင္သက္ႏွံမွာ၊ တဖန္လွည့္လို႔၊ ၾကည့္ေသာခါတြင္၊ ၫိုျပာမႈိင္းမႈိင္း၊ တဆိုင္းဆိုင္းႏွင့္၊ ႐ႈတိုင္းသာယာ၊ ရခိုင္ျပည္မွာ၊ နာမည္ေကာင္းေက၊ ေညာင္ေခ်ာင္းရြာကို၊ (((ေသခ်ာ))) က်န၊ ေမာင္ပန္းတံမွာ၊ မွန္မုခ်လွ်င္၊ ျမင္ရလိမ့္မည္၊ ေရာက္ဖူးေယာင္ေလ၊ ေမာင္သက္ထားမွာ၊ လားလို႔လည္ပါ၊

အပိုဒ္ (၁၀) ဤသို႔မေယျဖာျဖာ၊ ၿမိဳ႕ဓညာကို၊ ရံကာပတ္႐ံုး၊ လြန္သာယာေက၊ ရြာအားလံုးကို၊ သိမ္းက်ဳံးၿပီးခါ၊ ေမေျပာဆိုေက၊ ထိုစကားကို၊ မွတ္သားပါဟု၊ သံသာခ်ဳိျမ၊ သိန္းေက်ာ့ေ၀မွာ၊ ဆိုေပကလွ်င္၊ လွပ၀င္းေျပာင္၊ ပန္းျဖဴေအာင္မွာ၊ ေဇာင္လည္းတခါ၊ ပ်ဳိပန္းတံေက၊ လွစံသီးကို၊ မိန္႔လတ္ရာကား၊ မဟာမုနိ၊ ႐ုပ္ပြားသွ်င္ကို၊ အယင္္ရွိက၊ သြန္းဘိျခင္းရာ၊ သမိုင္းလာကို၊ (((ေသခ်ာ))) က်န၊ လွေမေခါင္မွာ၊ ပ်ိဳေမာင္႐ို႕ကို၊ ေျပာလို႔ျပပါ၊ ဆိုေသာခါတြင္၊ ရယ္ကာၿပံဳးၿပံဳး၊ သိန္းေက်ာ့ေ၀ေလ၊ စပါယ္ကံုးမွာ၊ နန္းသံုးပီစာ၊ သမိုင္းလာႏွင့္၊ ႏႈိင္းကာတသြယ္၊ ေမာင္လူပ်ဳိကို၊ သံခ်ဳိေႏွာလို႔၊ ေျပာလတ္ေတကား၊
အပိုဒ္ (၁၂) မဟာကနက္၊ ဆန္းအေမာ္ႏွင့္၊ နန္းေတာ္ထက္သို႔၊ ရႊီစက္ျဖန္႔ကာ၊ တက္ႂကြပါ၍၊ ေကာင္းစြာခင္းအပ္၊ တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေက၊ နီရာျမတ္၌၊ လူနတ္သရဖူ၊ ထိုင္ေတာ္မူေသာ္၊ ၾကည္ျဖဴေလးျမတ္၊ မင္းဘုန္းေမာ္က၊ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လို႔၊ သင့္ျမတ္ေတာ္ေယာင္၊ ဆြမ္းမ်ားေျမာင္ကို၊ သံုးေဆာင္ၿပီးမွ၊ ရႊီနန္းသူေလ၊ ဟူသမွ်အား၊ ဓမၼကထာ၊ ေဒသနာကို၊ (((ေသခ်ာ))) ေကာင္းျမတ္၊ ေမာဓနာျဖင့္၊ ေဟာကာခၽြတ္ေသာ္၊ သံုးရပ္သရဏာ၊ တည္ၾကပါ၍၊ ငါးျဖာသီလ၊ နန္းတြင္းသူေလ၊ ဟူသမွ်မွာ၊ နိစၥၿမဲေထြ၊ ခါမက်န္ေက၊ လြန္မယိမ္းေအာင္၊ ေစာင့္ထိန္းေရေလး။

အပိုဒ္ (၁၅) ဤေလေလေက၊ ဤေလေက်ာ္ရႊန္း၊ ဤသို႔စီေက၊ ဤႏွစ္ခန္းတြင္၊ ျပၫႊန္း (((ေသခ်ာ)))၊ နိဂုဏ္းရြာ၌၊ ဓညာရဌ၊ ရႊီနန္းယံမွာ၊ စိုးစံၾကေက၊ ရာဇျဖာျဖာ၊ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္၊ မဟာမုနိ၊ ေျခာက္ေရာင္ေပၚေက၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏၊ ထုပၸတၱိကို၊ စိစိစပ္စပ္၊ ေနာင္အစဥ္ေလ၊ ရခိုင္သား႐ို႕၊ သိထားကတ္ေအာင္၊ ေလးရပ္တိုင္းခြင္၊ ဂါမ၀င္ႏွင့္၊ ရာဇ၀င္ခန္း၊ ျမဒိုးေ၀၏၊ ရြီးသည္က်မ္းကို၊ မွီျငမ္းျပဳကာ၊ ဤကဗ်ာကို၊ ျပည္ရြာၫြန္႔ဖူး၊ နန္းဘံုေဆာင္ျဖင့္၊ ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေက၊ ၿမိဳ႕ေျမာက္ဦး၌၊ ေပ်ာ္ျမဴးစဘြယ္၊ ေက်ာက္ရစ္ေကဟု၊ အမည္သာယာ၊ ရပ္မဟာတြင္၊ ပညာျပည့္၀၊ ဟာသဥာဏ္ႏွင့္၊ ေမာင္စံလွဟု၊ နာမသညာ၊ ငါဆရာလွ်င္၊ ကဗ်ာစီတန္း၊ သာျခင္းသံကို၊ ကာရံဆန္းႏွင့္၊ ႏွစ္ခန္းေျမာက္စြာ၊ ကံုးၿပီးပါ၍၊ ဖတ္နာသူမ်ား၊ ဆီးလိပ္ခ်ဳိႏွင့္၊ ကြမ္းကိုစား၍၊ တန္႔နားၾကေပ၊ ၿမိဳ႕ေ၀သာ၏၊ ေၾကာင္းရာထံုးကို၊ (ေျပာဦးမည္ေလး)။
အပိုဒ္ (၁၇) တလီထိုမွ၊ ေရာင္းအ၀ယ္ကို၊ တြင္က်ယ္လွေအာင္၊ ေမာင္းကရာဇူ၊ ေတာင္းသစ္ဟူ၍၊ ညီတူျပဳျငား၊ ရႊီျပည္သူ႐ို႕၊ သံုးတံုျငားေက၊ သြန္းထား(((ေသခ်ာ)))၊ လြန္ၾကည္လင္၍၊ ေငြစင္ျပားေက၊ ဒဂၤါးမွာလွ်င္၊ မဟာစႏၵရား၊ ျမတ္ဘုန္းမိုေက၊ ထိုမင္းမ်ား၏၊ မြီးဖြားတံုျပန္၊ စနီနံကို၊ အမွန္ခပ္ႏွိပ္၊ ႀကံစံုျပန္ေက၊ ႏြားတံဆိပ္ႏွင့္၊ ေရာင္ဖိတ္၀င္းျဖာ၊ တဖက္မွာတြင္၊ ရာဇာေဆာင္းထိုက္၊ နာရဏီေလ၊ သိဂႌစစ္ေက၊ မကိုဋ္ပံုစံ၊ ေနာက္တဖန္ကား၊ ၾကာလြန္ရွိက၊ ၿမိဳ႕ဓညာမွာ၊ ေတဇာပေက၊ သူရိယရာဇာ၊ ဆက္ႏြယ္လာဟု၊ ေဖာ္ကာၫႊန္ျပ၊ စုံုအညီေက၊ နီႏွင့္လကို၊ ပီသေကာင္းမြန္၊ မကိုဋ္ေတာ္၏၊ အေပၚထိပ္မွာ၊ ခပ္ႏွိပ္ျပန္၍၊
တခ်ိဳ႕ကလည္း (က်ိန္းသီ) က (သီ) ကိုယူ၍ (သီခ်ာ) ဟူ၍ ရြီးကတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္စကားတြင္  (သီ) ဟူေသာစကားသည္ (Die) (Death) ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဟိသျဖင့္ (သီခ်ာ) သည္ ဖတ္ရမေျဖာင့္ (ေသခ်ာ) က ပိုသင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆသည္။

အပိုဒ္ (၁၅) သည္ မျပည့္စံုဟု ယူဆရပါသည္။ Type မူသည္ ဆရာႀကီးေမာင္ဗသိန္း၏လက္ထဲတြင္ဟိသည္။ အကြၽႏ္ုပ္ရထားသည့္ (Scan) ေကာ္ပီမွာ မွင္ေကာင္းေကာင္းမေပၚပါ။ ေဘးနား၊ အထက္နား၊ ေအာက္နားမ်ားတြင္လည္း စာေၾကာင္းမ်ားျပတ္ေတာက္နီသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ထဲဟိ ရခိုင္စာပီသုေတသီမ်ား အထီအထ ပညာဟိေယာင္ေယာင္ ေဘာရိျပ၍ မနီကတ္ဘဲ မျပည့္စံုသည္မ်ားကို ထပ္မံ၍ ျဖည့္စြက္သုေတသနျပဳသင့္ပါသည္။

(သေ၀ျခား) လား (သ၀ီျခား) လား ျပႆနာတြင္လည္း (ဗြီဒီယို) မွာ ရွည္သျဖင့္ (သေ၀ျခား) အပိုဒ္ကို ပိုင္းျဖတ္ၿပီးေသာအခါ ယခု ေဆာင္းပါး၏ေအာက္တြင္ ပို႔တင္၍ ေဖာ္ျပပီးလားပါမည္။ အေသအခ်ာနားေထာင္ၾကည့္သင့္သည္။ မပိုင္းျဖတ္ရသိမ့္ေသာ (ဗြီဒီယို) အျပည့္အစံုကို ေအာက္ပါ (Link) တြင္ လားေရာက္၍ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

https://youtu.be/GZdgtpDLzus

(မိတ္ေဆြ) လား  (မိတ္ဆြီ) လား ျပႆနာတြင္ ႏွစ္ခုစလံုးကို သံုးႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ အကိုးအကား အေထာက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပပီးလားပါမည္။

(ရႊီ) လား (ေရႊ) လား ျပႆနာတြင္လည္း ႏွစ္ခုစလံုကို သံုးႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည္။

(ေတာ္လွန္ရီး) လား (ေတာ္လွန္ေရး) လား ျပႆနာတြင္လည္း ႏွစ္ခုစလံုး သံုးႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည္။ု
ေနာက္ဆက္တဲြ က်န္ဟိနီသိမ့္ေသာ ရခိုင္အရြီးအသားျပႆနာမ်ားကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစား၍ ဥာဏ္မွီသေလာက္ လက္လွမ္းမွီေသာ အထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပပီးလားရန္လည္း ဆႏၵဟိပါသည္။

ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး
March 14, 2021 (Saturday) (စနီနိ) မိုးထ (AM 12:11) (မိနိ) တြင္ အၾကမ္းရြီးသားၿပီးစီးအပ္သည္။

Saturday, April 10, 2021

ဗမာ့တပ္မေတာ္ (ႏွင့္) ငပိ ငပိ (ႏွင့္) ဗမာ့တပ္မေတာ္

ဗမာ့တပ္မေတာ္ (ႏွင့္) ငပိ ငပိ (ႏွင့္) ဗမာ့တပ္မေတာ္

နိျခင္းသား (၁၂) ခ်က္တီးခန္႔ေလာက္တြင္ျဖစ္သည္။ အကၽြႏ္ုပ္ပ်င္းပ်င္းရိရိႏွင့္ ၀တၳဳစာအုပ္တအုပ္ကို ဖတ္နီစဥ္တြင္ျဖစ္သည္။ ရြာေနာက္ဖက္မွ ၿခီသံျပင္းျပင္း ၿပီး၀င္လာသံမ်ားကိုၾကားလိုက္ရ၍ တခ်က္ေပ်ာၾကည့္လိုက္သည္။

ယာ - စစ္သားတိ။ ဗမာစစ္သားတိျဖစ္စြာကို ခ်က္ခ်င္းသိလိုက္ရသည္။ လွံစြပ္တပ္ထားေသာ ဂ်ီသရီးသနတ္မ်ားကိုေမာင္းထိုးကာ နီပူေတာက္ေတာက္ ရြာသို႔ ၿဗန္းစိကာရ ၿပီး၀င္လာကတ္သည္မ်ားကိုျမင္လိုက္ရ၍ အကၽြႏ္ုပ္လည္း ဖတ္လက္စ ၀တၳဳစာအုပ္ကို ဆက္မဖတ္ဘဲ ေဘးသို႔ခ်ကာ ၄င္းျမန္မာစစ္သားႀကီးမ်ားကို စပ္စုေသာစိတ္ႏွင့္ ေရွာက္ၾကည့္ေခ်ာင္းၾကည့္နီမိသည္။

မၾကာခင္ ၄င္းျမန္မာစစ္သားႀကီးမ်ားသည္ ရြာလယ္ေကာင္သို႔ ဖားျပဳတ္ေကေယွာင္ မ်က္ဆံျပဴးျပဴး လက္ၿခီကားရား စု႐ံုးေရာက္ဟိလာကတ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ဟုထင္ရေသာ ျမန္မာစစ္သားႀကီး၏အမိန္႔ပီးသံေၾကာင့္လားမသိ က်န္စစ္သားမ်ားသည္ ခ်က္ခ်င္းဆိုေရပိုင္ စဖိုၾကပ္စင္၊ အိမ္ထက္အိမ္ေအာက္္၊ အိမ္ေၾကာက္မက်န္ တရြာလံုးကို ေျပာင္းေျပာင္းဆန္၍ မႊီေႏွာက္လိုက္ရွာကတ္ပါေတာ့သည္။

သူ႐ို႕၏မ်က္စိတိကား ဂဏာမၿငိမ္၊ က်ီးကန္းမ်က္စိေယွာင္ ေယာက္ယက္ခတ္လွ်က္ဟိ၏။ ငန္း႐ူးလိုက္နီေသာလူနာသည္ေယွာင္ ေတာင္ေရာက္ေျမာက္ေရာက္ မ်က္စိလည္နီကတ္သည္ကို အကၽြႏ္ုပ္ တန္းပ်င္းထက္က ၾကင္းၾကင္းလင္းလင္း တြိျမင္နီရပါ၏။

တခိ်ဳ႕စစ္သားမ်ားသည္ အိမ္ထဲသို႔ ၿပီး၀င္လားကတ္၏။ တခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားသည္ကား ရြာထဲမွ တြိသမွ်လူကိုဖမ္းကာ ရြာလယ္ေကာင္ တလင္းျပင္၌ စုၿပံဳထား၏။ တခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားသည္ကား ေဟာင္နီေသာခြီးမ်ားေနာက္သို႔လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားသည္ကား အုန္းပင္ထက္သို႔လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႕သည္ကား ၾကက္ၿခံထဲသို႔လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႕သည္ကား ၀က္ၿခံထဲသို႔လည္းေကာင္း အသီးသီး လိုက္ပါလားကတ္၏။

ထိုသို႔ စစ္သားမ်ားအလုပ္ယႈတ္နီခ်ိန္တြင္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ႀကီးသည္ နေခါင္း႐ံႈ႕လွ်က္ အိမ္ရွိသရက္ပင္ေအာက္တြင္ထိုင္နီေသာ ၀ါႀကီးမတလံုးကို အညာသားလီသံျဖင့္ အဖြားႀကီး မရွိဘူးလား မရွိဘူးလားစသည္ျဖင့္ ဒရဇတ္မီးျမန္းစစ္ဆီးနီသည္ကို တြိျမင္လိုက္ရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ မဆမ၀ါႀကီးမအား လိုင္ေျခာင္းသံျဖင့္ ေအာ္ေငါက္စစ္ဆီးနီစဥ္တြင္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ႀကီးသည္ တန္းပ်င္းထက္တြင္ နီပူလွန္းထားေသာ ယင္ေကာင္မ်ား၀ိုင္းအံုနီေသာ ငပိဗန္းခံကို လွမ္းျမင္လိုက္သည္။ ဤတြင္ ငပိဇတ္လမ္းစပါေတာ့သည္။

ယခင္က မ်က္ႏွာ႐ံႈ႕တြနီေသာ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ႀကီး၏မ်က္ႏွာသည္ ငပိဗန္းခံကိုျမင္သည္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းအေရာင္ေျပာင္းလားၿပီး ငပိဗန္းခံႀကီးကို အငန္းမရခုန္ဆဲြပါေတာ့သည္။ ၿပီးလွ်င္ ငပိဗိုလ္ႀကီးသည္ လက္သီးတဆုပ္စာခန္႔ဟိေသာ ငပိတံုးႀကီးတတံုးကိုယူ၍ သြားဖံုးျမဳတ္ေအာင္ အငန္းမရ မြားစားပါလီေတာ့သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ငပိဗိုလ္ႀကီး ငပိမႊားၿပီး ဇိမ္တြိနီစဥ္တြင္ က်န္စစ္သားမ်ားသည္လည္း ငပိနံ႔ရ၍လားမသိ သူ႔ထက္ငါ အတင္းလု၍ ငပိစိမ္းခဲမ်ားကို တေပ်ာက္ေပ်ာက္ စားေသာက္ကတ္ပါေတာ့သည္။
ယင္ေကာင္အုပ္ႀကီးသည္လည္း စစ္သားမ်ား၏ေခါင္းေပၚတြင္ တ၀ီ၀ီ ၀ဲပ်ံလွ်က္ဟိသည္။
ငပိစစ္သားမ်ားသည္လည္း ငပိဗိုလ္ႀကီး၏အမိန္႔ကို မနာခံဘဲ သူ႔ထက္ငါယင္ ၀င္ဆဲြသျဖင့္ ငပိဗန္းခံႀကီးမွာ စစ္သားမ်ားအလယ္တြင္ ထိုေရာက္ေဒေရာက္ အေတာင္ေပါက္၍ ၀ိုင္းႀကီးပတ္ပတ္ ဒူေ၀ေ၀ ေဘာ္လီေဘာျဖစ္နီပါေတာ့သည္။

တခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားသည္ ငပိခဲမ်ားကို တကၽြတ္ကၽြတ္စားေသာက္ယင္း ဗမာစကားျဖင့္ (ဒီငပိ တအားေကာင္းတယ္ကြ) ဆိုၿပီး ငပိခဲမ်ားကို ေၾကာပိုးခရင္းထဲသို႔ လက္ျပန္ထိုးသြင္းလိုက္၏။
တခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားသည္ကား (အဖြားႀကီး အဖြားႀကီး၊ ဒီငပိ ဘယ္ကရသလဲ) ဟု မီး၏။ တခ်ိဳ႕စစ္သားမ်ားသည္ကား ေခါင္းေပၚထက္က ယင္ေကာင္အုပ္ႀကီးကို စစ္သံခေမာက္ကို ခၽြတ္၍လည္းေကာင္း၊ ယူနီေဖာင္းကိုခၽြတ္၍လည္းေကာင္း ယပ္ခတ္ကာကြယ္ကာ ေကာင္းေကာင္း အလုပ္ယႈတ္လွ်က္ဟိ၏။

ငပိစစ္သားမ်ားသည္ ထိုကဲ့သို႔ ငပိစိမ္းခဲမ်ားကို တကၽြတ္ကၽြတ္ ပလုတ္ပေလာင္း စားေသာက္နီစဥ္တြင္ တဒဂၤ အျပင္ေလာကကိုမိလွ်က္ဟိရာ အနားသို႔ကပ္လွ်က္ ဒုတ္ျဖင့္ေခ်ာင္း႐ိုက္လွ်င္လည္း သတိရမည့္ပံုမေပၚ အလြန္အမင္း ငပိဆီယစ္လွ်က္ဟိ၏။

အကၽြႏ္ုပ္သည္လည္း ထိုကဲ့သို႔ ယင္ေကာင္အုပ္ႀကီးႏွင့္အတူ ဘတျပန္ က်ားတျပန္ က်င္ကိုင္လွ်က္ ငပိလုနီေသာ ငပိစစ္သားမ်ားႏွင့္ သူ႐ို႕အား ေၾကာင္တိေၾကာင္ေတာင္ ေဆာင့္ေျခာင္ထိုင္လွ်က္ ပြာၾကည့္နီေသာ ၀ါႀကီးမအားျမင္ရေသာအခါ ဗစၥကုတ္ ႐ုပ္ရွင္ကားမ်ားတြင္ျမင္ရေသာ ပ်ားႏိႈက္စားေသာ လူ၀ံမိသားစုမ်ားကို စိတ္ထဲတြင္ လား၍ ျမင္ေယာင္မိကာ ယခင္ေၾကာက္စိတ္မ်ားမဟိေတာ့ဘဲ တခြိခြိႀကိတ္၍ ရယ္မိပါေတာ့သည္။

ငပိစစ္သားမ်ားသည္လည္း ငပိစားေသာက္ၿပီးေသာအခါ အနည္းငယ္ သမာဓိရလာၿပီး မ်က္ႏွာအေရာင္မ်ား ေျပာင္လက္လာ၏။ သို႔ေသာ္ သူ႔႐ို႕သည္ ငပိသွ်င္၀ါႀကီးမအား ေက်းဇူးတင္စကား တလံုးတခြန္းမေျပာဘဲ ၿခံထဲက ၾကက္မ်ားကို ၀ိုင္းဆဲြကတ္ျပန္၏။ ၀ါႀကီးမ၏ၾကက္မ်ားသည္လည္း စစ္သားမ်ား၏ေၾကာပိုးခရင္းထဲတြင္ ပက္လက္လန္လွ်က္ ၿခီေထာက္ေထာင္လွ်က္ တေၾကာက္ေၾကာက္ႏွင့္ ေဒါက္ေလွ်ာက္လိုက္ပါလားရပါသည္။

ငပိစား႐ံုသာမက ၾကက္မ်ားလည္းခိုးေသာအခါ ၀ါးႀကီးမသည္ သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘဲ ျမန္မာစစ္သားႀကီးမ်ားႏွင့္ ရန္ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ကာဘိုင္သနတ္ကို က်ည္ထိုးကာ ၀ါႀကီးမ၏နား၀တြင္ (ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကြ၊ ဘာမွတ္သလဲ) ေအာ္ေငါက္လိုက္သျဖင့္ ၀ါႀကီးမမွာ ေၾကာက္ေၾကာက္ျဖင့္ ဆက္မေျပာ၀ံ့ဘဲ ဘုရားတနီလိုက္ရပါသည္။
မၾကာမွီ ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္ ငပိဗိုလ္ႀကီး၏ခရာမႈတ္အမိန္႔ပီးလိုက္သည့္အသံေၾကာင့္ ျပန္လည္စံု႐ံုးၿပီး ခရီးရွိဆက္ ထြက္ခြာလားကတ္သည္။

၀ါးႀကီးမလည္း (သူခိုးျပန္မွ က်င္ကြင္းျပ) ကာ ေဒါသပုန္ထလွ်က္ မိုးၿပိဳေအာင္ က်ိန္ဆဲကာ စစ္သားတေယာက္မိက်န္ခေသာ စစ္သံခေမာက္ကို ဒုတ္ပိုင္းတေခ်ာင္းျဖင့္ တဘုန္းဘုန္း ႐ိုက္ခြဲလွ်က္ က်န္ဟိခပါသည္။

အကၽြႏ္ုပ္႐ို႕လည္း ၀ါးႀကီးမအား ရခိုင္ဘာသာစကားျဖင့္ (အေဘာင္မ အေဘာင္မ၊ စစ္သံခေမာက္ကို မခဲြကဲ့။ ငါ႐ို႕ကို ပီးပါ။ ႏြားေက်ာင္းခါေဆာင္းဖို႔) ဟု ေတာင္း၏။

၀ါႀကီးမလည္း စကားတခြန္းျပန္မေျပာဘဲ (ဟကၠရီက် ဗမာစစ္သားတိ။ ေနာက္တေခါက္ ရြာထဲသို႔ လာပတ္စီ။ ႏြားခ်ီးတိကို နီလွမ္းထားဖို႔။ စားကတ္ပတ္စီ) ဟု က်ိမ္ဆဲလိုက္ရာ အကၽြႏ္ုပ္႐ို႕သူငယ္ခ်င္းအုပ္စုသည္လည္း ၀ါႀကီးမစကားကိုၾကား၍ အူဆို႔ပါေအာင္ ရယ္ရပါသည္။

ေကာင္းေကာင္းမၾကာခင္ ၀ါႀကီးမလည္း မာန္ေျပလား၏။ ျမန္မာစစ္သားမ်ားေနာက္သို႔ ေဟာင္လွ်က္လိုက္ပါလားေသာ ရြာကခြီးမ်ားလည္း မ်က္နွာမသာမယာျဖင့္ ျပန္၀င္လာလတ္၏။  ထိုအခ်ိန္တြင္ အကၽြႏ္ုပ္႐ို႕အားလံုးသည္ အကၽြႏ္ုပ္႐ို႕၏ရြာႏွင့္ တျပင္သန္း၊ ကာရီေဘာင္တဖက္ ကြမ္းသီးခင္းအလြန္တြင္တည္ဟိေသာ ေညာင္ေခ်ာင္းရြာမွ ခြီးမ်ား၏နမိတ္ဆိုးတခုကိုျမင္ရ၍ မိုးၿပိဳေအာင္ေဟာင္သံမ်ားကို ၾကားလိုက္ရပါ၏။

၄င္းျမန္မာစစ္ဗိုလ္ႀကီးသည္ မင္းျပားမွထြက္လာေသာ ငပိေလာင္းတစင္းကို ဖမ္းလားသည္ဟု သိရပါသည္။ ငပိစစ္ဗိုလ္ႀကီးလည္း ရခိုင္ျပည္မွ ျပန္၍ ကရင္ရွိတန္းတြင္ လစန္႔ေကာင္လားသည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။

ငပိစစ္ဗိုလ္ႀကီးလစန္႔ေကာင္လားေသာ္လည္း ၀ါႀကီးမတေယာက္ကား အခုထက္ထိ စိတ္ဆိုးမေျပႏိုင္သိမ့္။
ကြယ္လြန္သူ (AA ရဲေဖာ္ေဟာင္း) (ေမာင္စစ္) (ရမ္းၿဗဲ)

(UNDC) မဂၢဇင္းအမွတ္ (၃) တြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပအပ္ေသာ ၀တၳဳတိုအား ရခိုင္ဘာသာျဖင့္ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္) ဘာသာျပန္ဆိုသူ (သာလွဧူး)(ေျမာက္ဧူး)