Monday, July 10, 2017

မင္းမဲ့တိုင္းျပည္


မင္းမဲ့တိုင္းျပည္
******************

လြန္ခေရ ႏွစ္ေလးငါးဆယ္ေလာက္က
ရခိုင္ျပည္ ခရမ္းသီးဇာတ္ေလာကမွာ
စြယ္စုံရ ဇာတ္မင္းသမီးတေယာက္
လ်ွမ္းလ်ွမ္းေတာက္နာမည္ႀကီးခေရ --။

စာတလုံးလည္း ရီြးဖို႔ဖတ္ဖို႔မတတ္
ပါရမီအရ ဇနပုဒ္ရြာသူမေခ်တေယာက္
ဇာတ္ကံေကာင္းေရဘဝမွာ ႐ုပ္ရည္ကလည္း
ယင္းေခတ္က ဘိုင္စကုတ္မင္းသမီး
ၾကည္ၾကည္ေဌးနန္႔ နင္လားငါလား --။

အဆိုအငို အေျပာအေဟာ
ေအာ္ပရာ ျပဇာတ္ တပါးသြား ႏွစ္ပါးသြား
ေနာက္ပိုင္း ဇာတ္ထုတ္အထိ္
တပင္တိုင္ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီး
က်မေကာက္ ေပ်ာက္မရွာ ရွာမတြိ --။

အရြယ္မရြီး လူႀကိဳက္မ်ားေရပိုင္
မင္းသမီး လင္ရြီမ်ားစြာလည္း
အ႐ုပ္က လွလို႔ --။

မင္းသား၊ ပတ္ဆရာ၊ ႏွဲသမား လူပ်က္တိကိုထား
ကားဆြဲ၊ ေမာင္းထုမက်န္
မင္းသမီးနန္႔ မရဖူးလူမဟိ ---။

"ငါ မႀကိဳက္မွရာ တခ်က္
ငါ ႀကိဳက္လို႔ကေတာ့
ဇာေယာက်္ား ဇာေလာက္တင္းတင္း
အမိဝမ္းတြင္း ဝင္ၿပီးႏိုင္မွ လြတ္ဖို႔"

ေလာကကို ခါးေစာင္းတင္ပနာ
ေမာင္းခတ္ထားေရ --။

အဖိုးသ်ွင္႐ို႕တႏွစ္
ဇာတ္ေပါင္းေထာင္ကတ္ခါ
ဇာတ္ရာသီပြဲခါနီး
မူစဲကမ္း ဇီးကိုင္းေတာင္ဦး ဘုရားပြဲမွာ
အဖိုးသ်ွင္ ကေကာင္းဖ်ားလို႔
ဇာတ္ခ်ယ္ယာသ်ွင္တက္စား
သမက္အသစ္စက္စက္ ပါပါကိုရာ
လႊတ္လိုက္ေတ --။

နဂုိကပင္ အႏုပညာဝါသနာမပါ
ေတာ္လွန္ေရး နိဳင္ငံေရးသမားဆိုခါ
မိုးလင္းယံမွာ
မင္းသမီးက ခရမ္းသီးစကားႏွင့္
“အေမေလး အဘေလး” ဆံပင္ကို ဖါးယားခ်
မ်က္ရည္ေခ်ာင္းစီး လြမ္းနီကတ္စြာ
ပါပါ လံုးဝမႀကိဳက္ --။

ေယာကၡမကို မလြန္ဆန္ႏိုင္လို႔
စီးပြါးေရး၊ ေငြေရးႀကီးေရးလည္းျဖစ္နီခါ
အသိမ္းရာဆိုၿပီးေက လားခစြာ
ေတာင္ဦးပြဲေရာက္ေတမွာ
ဇာတ္ကံထ႐ိုက္တာ
ဇာတ္ေထာင္ဇာတ္ပိုင္ ဇာတ္ဆရာတိ

"ေမာင္ေမာင္ မင္းသမီးေပ်ာက္ေက လားယာ
ေနာက္ဆုံးပြဲသုံးရက္ လြန္ဖို႔က လိုေရ
ၿငိဳ႕ဝါႀကီးတရြီကို မွဳန္မွဳန္ေခ်ပင္ မျမင္
တခ်က္ထိန္းပီး အားကိုးရစီ"

ခ်က္ခ်င္းတာဝန္အပ္ကတ္ေတ --။

တခုေခ်လည္း ေရာလုံးယွက္တင္ မလုပ္ခ်င္ဆိုခါမွ
ဇာတ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တာ၀န္ တန္းခန္႔ခံရ
ထားဖို႔ဟိသိမ့္လာ
ပါပါက

"မင္းသမီး ဇာတ္မၿပီးဘဲ ယီးတီးယားတားတခ်က္မလုပ္ကဲ့
ဇာတ္စင္ေအာက္က ဒါးကိုင္လို႔
မိုးတလင္းေစာင့္နီဖို႔"

ဒါးႀကိမ္းႀကိမ္းထားေရ --။

ဇာတ္ပြဲၾကည့္ဝါသနာမပါေရ ပါပါ
ညည့္ဦးကပင္ မိုးတလင္း
မ်က္ေတာင္တခ်က္မခတ္ ကင္းေစာင့္
နိခင္းလည္း မအိပ္
က်လိုက္ေတ ၀ဋ္ဒုကၡ
ေနာက္ဆုံးည ႏွစ္ပါးသြားၿပီးခါ
ေနာက္ပိုင္းဇာတ္ထုတ္ရာ က်န္ယာလို႔
စိတ္စေကခ် မ်ွဳိင္းပါလားစြာ
ရေရာင္းသတ္ဆူကာလို႔
ႏိုးပါလတ္ေတ --။

ဇာတ္စင္ထက္မွာ
ေနာက္ပိုင္းဇာတ္ထုတ္ "ျပည္တည္ခန္း"
ရာဇပလႅင္ေနာက္ခံနန္႔ ဝန္ႀကီးတိထြက္လို႔
ပလႅင္ထက္မွာ သွ်င္ဘုရင္မဟိ --။

ဇာေလခ်င့္ ၾကည့္လည္းၾကည့္
နားေထာင္ၾကည့္မွာ
ဝန္ႀကီးတေယာက္က

"မင္းႀကီးမ်ား
ျငိဳ႕မွာျပည္တည္ဖို႔ သွ်င္ဘုရင္မဟိလိုက္ယာ
မင္းသမီးနန္႔ ခိုးရြာလိုက္
ပါလားခယာ"

"ဘုရင္မဟိေက ၿငိဳ႕ဝန္ႀကီးတိ အစာလုပ္ခန္႔ေရာင္
မင္းမဲ့တိုင္းျပည္
ခ်င္ဆီ ပ်င္ခ်င္စြာပ်င္
လုပ္ခ်င္စြာ လုပ္ဖိ"

ႏွစ္ပါးသြားကို ညြတ္ပါေအာင္ ကကတ္ေတ --။

ဇာတ္စင္ေအာက္က ပြဲၾကည့္ပရိႆတ္
ရေရာင္းႀကီးသတ္ပနာ
ႀကံပိုင္းနန္႔ ဒုတ္ပိုင္း
ဇာတ္စင္ထက္ကို လက္ခဲႏွက္
ၿပိဳေရ ၿပိဳေရ --။

ဝါရင့္ကားဆြဲဆရာက
ကုလားကာကို ပ႐ုန္းန႐ုန္းခ်
လက္လ်င္လို႔ ကံေကာင္း --။

ေယနန္႔
ဇာတ္ပြဲဆိုစြာ
မိုးႀကဲႀကဲလင္းလို႔
(ဗုဒၶံပူေဇမိ) ၿပီးခါမွ ပြဲသိမ္း
ပတ္စာခြါ ဖ်ာသိမ္းေရလို႔
ပုံသီ တရားသီ မွတ္ထားလို႔မရ
ကားခ်လည္း အေရးႀကီးေရ --။

ရခိုင္သား ခရမ္းသီးဇာတ္မွာ
ဇာတ္ထုတ္အစ ျပည္တည္ခန္းအဆံုး
သွ်င္ဘုရင္ ေပ်ာက္လားခလို႔
ကားဆြဲကားခ်ဆရာတိ မကယ္ေက
“မလြယ္ မလြယ္” လူ႐ို႕ေလ --။

ပံသုခင္ (ရခိုင္ျပည္)
ဝါဆိုလဆုပ္ (၁) ရက္ (တလဂုၤနီနိ)(၂၀၁၇)( ေအးႏုစိန္)
ဆရာမ ပံသုခင္၏ (မိုးလင္းယံက မင္းမဲ့ျပည္) ၀တၳဳအား (ကဗ်ာ၀တၳဳ) အျဖစ္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ (သာလွဦး)

No comments:

Post a Comment