Saturday, April 24, 2021

(အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျပႆနာ

(အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျပႆနာ
===================

ရခိုင္စာပီ၏ အဓိကျပႆနာမွာ "သတ္ပံုဖ်က္ဝါဒ" ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအေရးတႀကီးၿဖီယွင္းရမည့္ျပႆနာမွာ "ဤသရ လြန္ကြၽံမႈ" ျပႆနာျဖစ္သည္။

(သတ္ပံုဖ်က္သည္) (သတ္ပံုမွားသည္) မွာ အဓိပၸါယ္မတူပါ။ (သတ္ပံုမွားသည္) မွာ စာရြီးသူတိုင္း ၾကံဳတြိရေသာျပႆနာျဖစ္သည္။ စာ႐ိုက္အမွားေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတိမထားမိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ိုက္ၿပီးသား ရြီးၿပီးသားစာကို ျပန္စီးစစ္ဖို႔အခ်ိန္မရဘဲ ေလာေလာလတ္လတ္ပို႔တင္ပီးလိုက္ရျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ သတ္ပံုဖ်က္ျပႆနာမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟိဟိ ဖ်က္ဆီးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပဳပ်င္ရ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ အခ်ိန္က သမိုင္းကရာ အမွားအမွန္ကို အဆံုးအျဖတ္ပီးႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ိဳးျဖစ္သည္။

ရခိုင္စာပီ၏ (မာ)(ဧ့) ျပႆနာသည္ သတ္ပံုဖ်က္ျပႆနာထဲတြင္ အက်ံဳးဝင္ၿပီး (သဝီျခား) (အတြီးအေခၚ) (လိလာ) (ဝီဖန္) (ဓလိ) (သီခ်ာ)(အၿဖီ) (Answer) ဤျပသနာမွာ (အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ (ရြီး) လား (ရီး) လားျပႆနာမွာ (သတ္ပံုဖ်က္) (အီသရလြန္ကြၽံမႈ) ႏွစ္ခုစလံုးႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ (သုေတသန) အမွားျပႆနာဟု နာမည္ပီးသင့္ပါသည္။ (ရီး) ဆိုသည္မွာ (အပ္ရီးခ်) (ထြန္ရီးခ်) က ဆင္းသက္လာသည္ဟု သုေတသီတဦးက ေကာက္ခ်က္ျပဳထားသည္ကို တြိျမင္ဖူးပါသည္။ (အပ္ရီးခ်) (ထြန္ရီးခ်) မွာပါေသာ (ရီး) သည္ စာ(ရြီး) သည္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ျမန္မာအရြီးအသား (အပ္ေရးခ်) (ထြန္ေရးခ်) ကို ရခိုင္မႈျပဳၿပီး (အပ္ရီးခ်) (ထြန္ရီးခ်) ဟု ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာ (အပ္ေရးခ်) (ထြန္ေရးခ်) မွာပါေသာ (ေရး) သည္ တူသေယာင္ဟိေသာ္လည္း ျမန္မာ  စာ(ေရး) သည္ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ (ျခင္း) ဟူေသာ (Noun) ဝိဘတ္အား ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 (စားဝတ္နီရီး) ဆိုသည္မွာ (စားျခင္း) (ဝတ္ျခင္း) (နီျခင္း) ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤနီရာ၌ (ရီး) သည္ (ျခင္း) ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ (စာရြီးသည္) (Write) ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ထိုနည္းလည္းေကာင္း (အပ္ေရးခ်) (ထြန္ေရးခ်) မွာပါေသာ (ေရး) သည္ (စာရြီးသည္) ကို ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ (Noun) ဝိဘတ္ (ျခင္း) အား ဆိုလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ (အပ္ျခင္းခ်သည္) (ထြန္ျခင္းခ်သည္) ဟု ဆိုလိုရင္းျဖစ္သည္။ (ေရး) (ေရး) တူနီသျဖင့္ (ေရး) (ျခင္း) ကို (ေရး) (Write) ဟု လဲြမွားစြာ ယူဆထားျခင္းျဖစ္သည္။ (ဆက္ရန္)
သို႔ေသာ္ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္တြင္  (Write) အတြက္ (ရီး) ကို ပါယ္၍ (ရြီး) လက္ခံသည္ျဖစ္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုအပ္သည္။ တေလာက (AA) ၏ Statement တခုတြင္ (Write) အတြက္ (ရီး) ဟု ဆရာေမာင္ဗသိန္းသတ္ပံုကို သံုးထားသည္ကို တြိရသျဖင့္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။

ဤေဆာင္းပါ၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ (အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျပႆနာျဖစ္၍ ေဆာင္းပါးကို ဆက္လားပါမည္။ ရခိုင္စာပီပညာသွ်င္ႀကီးမ်ားတိလည္း အားလံုး (သဝီျခား) ျဖစ္နီကတ္လို႔ ျပဳပ်င္ႏိုင္ေအာင္လို႔ ေအေဆာင္းပါးကို ရြီးသားရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (ဗြီဒီယို) အေထာက္အထား မိမိလက္ထဲတြင္ ရဟိထားၿပီးျဖစ္၍လည္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္း ဗြီဒီယိုကို Youtube တြင္ ပို႔တင္ပီးထားသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၁၀) ေက်ာ္လားပါယာ။ မည္သည္သူ တဦးတေယာက္ကလည္း ဂ႐ုမျပဳမိသျဖင့္ ေဆာင္းပါးရြီးၿပီး တင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဆာင္းပါးၿပီးခါနီးတြင္ ေဆာင္းပါးႏွင့္အတူ ဗြီဒီယိုကိုပါ တပါတည္း ပို႔တင္ပီးဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ (ဆက္ရန္)

ရခိုင္စာပီ၌ ထင္ထင္ရွားရွားဟိေသာ (ေအ) သရ သတ္ပံုမ်ားမွာ (အေရြ႕သာျခင္း) (ေက်းဇူး) (ေလးဂ႑န္း) (ၾကက္ေတက်င္) (ေက်းပင္ႀကီး) (ေကြ႕ပတ္) (ေဘးကိုေယပါးလို႔) (ေရ) (ေတ) (ေလ) (ေအ) (ေခ်) (ေက) (အလြမ္းေျပ) (အေဝယာ)(ေခသူမဟုတ္) (ပုေယ) (ရိုေသ)(အေရးႀကီး) (ေဝဖန္) (ေလ့လာ) (ဓေလ့) (ေသခ်ာ) (အေျဖ) (မိတ္ေဆြ) (ၾကက္သေရ) အစဟိသည္ ေဝါဟာရအသံုးမ်ားျဖစ္သည္။ (အေရြ႕သာျခင္း) ကို ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္က လက္ခံထားသည္ကို ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုအပ္သည္။ ဆရာေတာ္ ဦးစကၠိႏၲေဖာ္ထုတ္ျပဳစုခေသာ ျမန္မာေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ပါ (ေမာင္ေတာ္တမ္း အလြမ္းေျပ) ကဗ်ာသည္ (အီ) သရ လြန္ကြၽံမူျပႆနာကို ၿဖီယွင္းရန္ ကိုးကားအပ္ေသာ ကဗ်ာတပုဒ္ျဖစ္ၿပီး အလြန္တန္ဖိုးဟိေသာ ကဗ်ာေကာင္းတပုဒ္ျဖစ္သည္။ (ကြၽဲေက်ာင္းသား) ကဗ်ာမူရင္းကို ရဟိၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း (ေမာင္ေတာ္တမ္း) ကဗ်ာမူရင္းကို မရဟိႏိုင္သိမ့္။ မူရင္းရၿပီးခါမွ ေဆာင္းပါးရြီးဖို႔ဆိုေကလည္း ေကာင္းေကာင္း မိုးလင္းလားႏိုင္သည္။ (ဆက္ရန္)

(ေလ့လာ) ကို ဓည၀တီနိဂုဏ္းရြာမ်ားသမိုင္းသာျခင္း၌ အပိုဒ္ (၂၄) ႏွင့္ (၃၀) တြင္ တြိရသည္။
အပိုဒ္ (၂၄) ထိုမွဤမွာ၊ အျဖာျဖာကို၊ ((( ေလ့လာၿပီးေသာ္)))၊ ျမတ္ကုန္းေပၚက၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး၊ (((႐ိုေသစြာျဖင့္)))၊ ဆင္းလာျငား၍၊ စည္ကားသာယာ၊ လြန္တင့္တယ္၍၊ ေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေက၊ ဇီးေခ်ာင္းရြာသို႔၊ လွည့္လာတံုေျမာက္၊ ညခ်မ္းခါတြင္၊ ျပန္ကာေရာက္လို႔၊ တန္႔ေထာက္ၿပီးခါ၊ ရီခ်ဳိးပါ၍၊ အိမ္မွာတက္ျငား၊ လသာသာႏွင့္၊ ညစာစားလို႔၊ ဆီး၀ါးေသာက္လွ်က္၊ လပေရာင္ႏွင့္၊ ေတာင္တန္းဗ်င္းကို၊ ထြက္လွ်က္တဖန္၊ သေပါက္ဖ်ာကို၊ ယူကာခင္းေက၊ လီညင္းခံေရ။

အပိုဒ္ (၂၄) တြင္ (႐ိုေသ) အသံုးကိုလည္း ျမင္တြိရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဓါတ္ပံုကိုလည္း ႐ႈပါ။
အပိုဒ္ (၃၀) ရွိပေ၀တြင္၊ ဌာေနရဌာ၊ လြန္ႀကီးက်ယ္၍၊ အလယ္တိုက္ေက၊ မဇၩိမာတြင္၊ နာလႏၲဟု၊ တကၠသီလာ၊ ေက်ာင္းေတာ္သာ၀ယ္၊ ပညာရင္ႏို႔၊ ႏွစ္မ်ားစြာပင္၊ ခါမခ်ိဳ႕ဘဲ၊ ေသာက္စို႔တတ္ပြန္၊ ျပည္ေတာ္ျပန္ေက၊ ရႊီဥာဏ္ႀကီးဘိ၊ တုမဟိေက၊ က၀ိျမ၀ါ၊ မင္းဆရာလွ်င္၊ ေနာင္လာငယ္ႀကီး၊ မွတ္စီခ်င္၍၊ စီရင္ရြီးသည္၊ ေက်ာ္ဟီးနာမ၊ တုမမွ်ေက၊ သုတရတနာ၊ က်မ္းပီစာတြင္၊ ၫႊန္းကာေဖာ္ျပ၊ တကၠေဗဒ၊ ထိုေနာက္မွလွ်င္၊ သတၱေဗဒ၊ ေဘာဂဇီ၀ါ၊ အျဖာျဖာကို၊ (((ေလ့လာၿပီးေထြ)))၊ မ်ိဳးရခိုင္႐ို႕၊ စဥ္မျပတ္လွ်င္၊ သင္ကတ္ေပ၍၊ က်င္လည္ၿပီးမွ၊ ေသနဂၤႏွင့္၊ သကတစတၱ၊ ပဒုမၼႏွင့္၊ ေလး၀ဗ်ဴဟာ၊ စစ္ပညာေက၊ ဒိုင္းကာအတတ္၊ သိုင္းအတတ္ႏွင့္၊ ဒါးခြတ္လွံထိုး၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးလွ်င္၊ စက္ႀကိဳးယႏၲရား၊ စဥ္အလာျဖင့္၊ ပညာရပ္ေက၊ အတတ္မ်ားႏွင့္၊ တျခားျပည္ရြာ၊ လူမ်ားစြာ၏၊ ဘာသာစကား၊ အကၡရာႏွင့္၊ ပညာမ်ားပါ၊ သင္ႀကားအပ္ေတ။

အပိုဒ္ (၂၄) သည္ Type မူျဖစ္ၿပီး မူရင္း (Type) မူတြင္ ပါဟိေသာ (ေလ့လာ) အသံုးကို ဓါတ္ပံုျဖင့္ ကိုးကားေဖာ္ျပထားသည္။ အပိုဒ္ (၃၀) သည္ ဆရာေတာ္ပညာစာရက ေက်ာက္ေတာ္ သိန္းတန္ရြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမွ Type မူကို လက္ရြီးျဖင့္ ကူးယူလာေသာမူျဖစ္သည္။ (ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႔နယ္ သိန္းတန္ရြာဆရာေတာ္ထံမွ လက္ႏွိပ္စက္မူကို၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႔သစ္ေက်ာင္းထက္တြင္ ၁၃၅၀ ခု၊ နေတၱာ္လဆန္း (၁၁) ရက္၊ (19/12/1988) တလဂၤုနီနိ၊ ညည့္ (၈) ခ်က္တီး (၃၅) မိနိတြင္ ထပ္မံရြီးကူးလို႔ ၿပီးသည္။) ဟု ပါဟိသည္။ လည္းေကာင္း (တတိယ) ပိုင္းကို အိႏၵိယ နယူးေဒလီ၌ ဗ်ာဒိတ္ပန္း အမွတ္ (၁) တြင္ ေဖာ္ျပပံုႏွိပ္ခၿပီးျဖစ္သျဖင့္ လက္ရြီးမူကို ခ်န္ထားခသည္။ ယင္းအခ်ိန္၌ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္လည္း မျပဳစုရသိမ့္သျဖင့္ (ေလ့လာ) လား (လိလာ) လား ျပႆနာလည္း ထြက္ေပၚမလာသိမ့္ေသာေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ ဆရာေတာ္ပညာစာရအား ဖုန္းဆက္မီးၾကည့္ပါေသာ္လည္း ဆရာေတာ္ေထာင္ကလြတ္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးနီးပါးဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရျဖင့္ ျပန္လို႔ ရွာတြိႏိုင္ဖို႔မလြယ္ဟု ေျပာပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆရာေတာ္က အေရးႀကီးစာမူမ်ားကို တျခားစာပီေလ့လာလိုက္စားသူမ်ားအားလည္း မူပြားပီးေလ့ဟိသျဖင့္ က်န္လူတိလက္ထဲ၌လည္း ၄င္းလက္ရြီးမူဟိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အပိုဒ္ (၂၄) ပါ Type မူသည္ ထင္ရွားသျဖင့္ (ေလ့လာ) ကို အတည္ယူ၍ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသံုးပါ မွားယြင္းနီေသာ (လိလာ) ကို ျပဳပ်င္အပ္သည္။ (ဆက္ရန္)

(ဓေလ့) ဆိုသည္မွာလည္း (အေလ့အက်င့္) (အေလ့အထ)(အေလ့အလာ) က ဆင္းသက္လာေသာေ၀ါဟာရျဖစ္သျဖင့္ (ေလ့လာ) ဟု ျပဳပ်င္လွ်င္ (ဓေလ့) ဟူ၍လည္း အလိုအေလွ်ာက္ ျပဳပ်င္ၿပီးသား ျဖစ္လားပါလိမ့္မည္။ (ဆက္ရန္)

အပိုဒ္ (၂၇) တြင္လည္း

ေနာက္၀ယ္တျခား၊ ျမတ္ဘုရားကို၊ ဖူးျငားေသာခါ၊ အပါယ္မွာလွ်င္၊ ေရာက္ပါမည္လား၊ မီးကာဆိုေက၊ ထိုစကားကို၊ ေျဖၾကားဦးမည္၊ (((လြဲမေခ်ာ္ေအာင္)))၊ (((ေတြးေခၚျငားလို႔)))၊ ေထာင္နားတည္ပါ၊ ဘုန္းႄကြယ္ဗုဒၶ၊ အတုလကို၊ (((ဦးခ်႐ိုေသ)))၊ ဖူးေမွ်ာ္ (((ေပ))) ေသာ္၊ (((အပါယ္))) ဂတိ၊ မလားရန္ကို၊ အကၽြန္သိေရ၊ ႏႈိင္းၫႇိက်မ္းဂန္၊ တရားၫႊန္၍၊ သင္ရန္မဟိ၊ စဥ္စားႀကံ၍၊ ေ၀ဖန္ႏႈိင္းေသာ္၊ လူတိုင္းသိမည္၊ သို႔ျဖစ္ပါလည္း၊ ဇာအျခင္းႏွင့္၊ ျငင္းလတ္ေတဟု၊ ဆိုေပေသာခါ၊ ဤေခတ္မွာလူ၊ မ်ားစြာေထာင္ေသာင္း၊ ႀကီးငယ္ဟူေက၊ လူအေပါင္းလွ်င္၊ ထံုးေဟာင္းကိုလြန္၊ လမ္းမမွန္ေက၊ က်မ္းၫႊန္မသိ၊ ကိုယ့္႐ိုးရာႏွင့္၊ မ်ဳိးဇာတိကို၊ သတိမခ်ပ္၊ ကိုးကြယ္ရာေလ၊ ဘာသာရပ္တြင္၊ မအပ္မရာ၊ တုအေယာင္ျဖင့္၊ လုပ္ေဆာင္မႈကို၊ ျပဳကတ္ပါ၍၊

(((လြဲမေခ်ာ္ေအာင္)))၊ (((ေတြးေခၚျငားလို႔))) (လဲြေခ်ာ္) ႏွင့္ (ေတြးေခၚ) ကို ကာရန္နေဘထပ္ယူထားသျဖင့္ (ေတြးေခၚ) ဆိုသည္မွာ အလြန္တရာ သိသာထင္ရွားပါသည္။ (တြီးေခၚ) ဆိုသည္မွာ ေခတ္ေပၚရခိုင္ကဗ်ာဆရာမ်ားက ကဗ်ာစပ္ေသာအခါ (အီး) ကာရန္ရွာၾကံမရ၍ ကာရန္မိရန္ အဓမၼဖန္တီးရာက ေပၚေပါက္လာေသာ သတ္ပံုပ်က္စကားလံုးျဖစ္သည္။ (တြီး) ဆိုသည္မွာ ရခိုင္ဘာသာစကားတြင္ (အလြန္နီရဲေသာ) ဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ကြမ္းရည္ကဲ့သို႔ (တြီး) နီသည္။ ၾကက္သြီးေရာင္ကဲ့သို႔ (တြီး) နီသည္။ အလြန္ နီရဲသည္ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ကာရန္မိခ်င္လို႔ သတ္ပံုကို မဖ်က္ဆီးသင့္ ေယွာင္ၾကည္အပ္သည္။ (ဆက္ရန္)

ထပ္မံ၍ အပိုဒ္ (၂၇) တြင္

(((ဦးခ်႐ိုေသ)))၊ ဖူးေမွ်ာ္ (((ေပ))) ေသာ္၊ (((အပါယ္))) ဂတိ၊ ဟူ၍ (ေသ)(ေပ)(ပါယ္) ကို ကာရန္ယူထားသျဖင့္ (႐ိုေသ) အသံုးသည္ အလြန္သိသာထင္ရွားသည္။ ရခိုင္စကားတြင္ (အပိုးသီ)(အသားသီ) စသည္ျဖင့္ အသံုးမ်ားလည္းဟိသျဖင့္ (႐ိုသီ) ဟု သံုးလွ်င္လည္း မွားမည္မထင္။ သို႔ေသာ္ (႐ိုေသ) အသံုးသည္ သက္သီအေထာက္အထား အခိုင္အလံုဟိသျဖင့္ မပစ္ပါယ္အပ္။ (ဆက္ရန္)

အပိုဒ္ (၂၇) တြင္ပင္ "စဥ္စားႀကံ၍၊ (((ေ၀ဖန္))) ႏိႈင္းေသာ္၊ လူတိုင္းသိမည္" ဟူ၍ (ေ၀ဖန္) အသံုးကို ေလ့လာတြိသိရမည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ကဗ်ာဆရာေပါက္စေခ်တိသံုးနီကတ္ေတ (၀ီဖန္) ဆိုသည္မွာ (ဟာသ) ျဖစ္ပါသည္။ (ဆက္ရန္)

(ေ၀ဖန္) အသံုးကို ဓည၀တီသာျခင္း၌ (၃) ႀကိမ္တိတိ တြိရပါသည္။

အပိုဒ္ (၂၅)
ဆူေ၀ေသာင္းေသာင္း၊ ႀကီးငယ္ဟူေက၊ လူအေပါင္းႏွင့္၊ က်ဳိးေၾကာင္းစပ္ျပန္၊ မွားအမွန္ကို၊ (((ေ၀ဖန္))) စစ္ေၾကာ၊ ေျပာင္းအျပန္ပင္၊ ႀကံႏွွီးေႏွာလို႔၊ မေျပာခ်င္ဘိ၊ ေျမာက္ဦးျပည္က၊ ေမာင္ေတမိကို၊ ကနိညခါ၊ တသက္တာတြင္၊ မွတ္ရာတပါး၊ ရွိသူမြန္႐ို႕၊ ၫႊန္စကားကို၊ ေျပာၾကားလိုက္မည္၊ ရႊီ႐ုပ္ေယာင္သို႔၊ ေမာင္တပါးမွာ၊ ေထာင္နားတည္ပါ၊

အပိုဒ္ (၂၇) ေနာက္၀ယ္တျခား၊ ျမတ္ဘုရားကို၊ ဖူးျငားေသာခါ၊ အပါယ္မွာလွ်င္၊ ေရာက္ပါမည္လား၊ မီးကာဆိုေက၊ ထိုစကားကို၊ (((ေျဖ))) ၾကားဦးမည္၊ လြဲမေခ်ာ္ေအာင္၊ ေတြးေခၚျငားလို႔၊ ေထာင္နားတည္ပါ၊ ဘုန္းႄကြယ္ဗုဒၶ၊ အတုလကို၊ ဦးခ်႐ိုေသ၊ ဖူးေမွ်ာ္ေပေသာ္၊ အပါယ္ဂတိ၊ မလားရန္ကို၊ အကၽြန္သိေရ၊ ႏႈိင္းၫႇိက်မ္းဂန္၊ တရားၫႊန္၍၊ သင္ရန္မဟိ၊ စဥ္စားႀကံ၍၊ (((ေ၀ဖန္))) ႏိႈင္းေသာ္၊ လူတိုင္းသိမည္၊ သို႔ျဖစ္ပါလည္း၊ ဇာအျခင္းႏွင့္၊ ျငင္းလတ္ေတဟု၊ ဆိုေပေသာခါ၊ ဤေခတ္မွာလူ၊ မ်ားစြာေထာင္ေသာင္း၊ ႀကီးငယ္ဟူေက၊ လူအေပါင္းလွ်င္၊ ထံုးေဟာင္းကိုလြန္၊ လမ္းမမွန္ေက၊ က်မ္းၫႊန္မသိ၊ ကိုယ့္႐ိုးရာႏွင့္၊ မ်ဳိးဇာတိကို၊ သတိမခ်ပ္၊ ကိုးကြယ္ရာေလ၊ ဘာသာရပ္တြင္၊ မအပ္မရာ၊ တုအေယာင္ျဖင့္၊ လုပ္ေဆာင္မႈကို၊ ျပဳကတ္ပါ၍၊

အပိုဒ္ (၃၁)

ရွိ၀ယ္ေျပာၾကား၊ အစဥ္အားျဖင့္၊ စကားအလာ၊ လူအမ်ားမွာ၊ စီးပြားရွာေသာ္၊ ကံသာအမိ၊ မ်ားအလိုျဖင့္၊ အဆိုဟိလည္း၊ အသိတ၀၊ ကၽြန္႔အလိုကို၊ ေျပာဆိုရမူ၊ ၀ိရိယဥာဏ္၊ အရင္းခံ၍၊ လုပ္ၾကံၿပီးမွ၊ ဓနဟံုႏွင့္၊ ျပည့္စံုၾကေသာ္၊ ေစာင့္ထရွိကံ၊ ဖယ္မလြဲေက၊ တည္ျမဲျပန္ဟု၊ အကၽြႏု္ပ္က၊ အတန္တန္လွ်င္၊ (((ေ၀ဖန္))) ေႏွာေက၊ သေဘာရလို႔၊ လူ႔ဘသခင္၊ သိဂၤါလဟု၊ နာမတြင္ေက၊ အထင္အရွား၊ ပ်ိဳႏုနယ္ႏွင့္၊ ရြယ္ႀကီးမားေက၊ သူဌီးသားကို၊ ေလးပါးစံုစြာ၊ သမၸဒါဟု၊ ဓမၼာခ်ိဳေမာ၊ အာလုတ္ေတာ္မွာ၊ ထုတ္ေဖာ္ေဟာလို႔၊ သေဘာဓိပၸါယ္၊ အသိလြယ္ေအာင္၊ အက်ယ္ေဖာ္ျပ၊ ရွိဦးစြာေက၊ ဥဌာနဟု၊ လုလႅႀကီးလြန္၊ အားထုတ္ရန္ႏွင့္၊ တဖန္ေနာက္မွ၊ သမၸဒါေက၊ အာရကၡဟု၊ ရသမွ်သာ၊ မ်ားဥစၥာကို၊ လံုစြာသိမ္းသြင္း၊ ကဲြပ်က္ၿပိဳ၍၊ မယိုယြင္းေအာင္၊ ေစာင့္ျခင္းတ၀၊ ထိုေနာက္မွလွ်င္၊ ကလ်ာဏမိတၱာ၊ သမၸဒါဟု၊ ပညာဟိျငား၊ က်င့္တည္ၾကည္ေက၊ မိတ္ေဆြမ်ားကို၊ ထံပါးနီးလွ၊ အေၾကာင္းေတာ္ေအာင္၊ ေပါင္းေဖာ္ရ၏။

(ေ၀ဖန္) အသံုးကို သံုးႀကိမ္တိတိ တြိရပါသည္။ ဓါတ္ပံုအေထာက္အထားကိုလည္း ပူးတဲြေဖာ္ျပပီးထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ (အေတြးအေခၚ) လား (အတြီးအေခၚလား)၊ (ေ၀ဖန္လား) လား (၀ီဖန္) လား၊ (ေလ့လာ) လား (လိလာ) လား၊ (ဓေလ့) လား (ဓလိ) လား ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္ျပဳစုသူမ်ား စဥ္းစားဆင္ျခင္အပ္သည္။ (ဆက္ရန္)

အပိုဒ္ (၂၇) မွာပင္လွ်င္ " ေနာက္၀ယ္တျခား၊ ျမတ္ဘုရားကို၊ ဖူးျငားေသာခါ၊ အပါယ္မွာလွ်င္၊ ေရာက္ပါမည္လား၊ (((မီး))) ကာဆိုေက၊ ထိုစကားကို၊ (((ေျဖ))) ၾကားဦးမည္၊" ဟူ၍ ရွိကပါေသာ (မီး) (Ask) ကိုေထာက္၍ (ေျဖ) ဟူေသာ အသံုးမွာ (Answer) ဟူသည္ကို အလြန္သိသာထင္ရွားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (အမီး)(အေျဖ) မွသာ မွန္ကန္ပါလိမ့္မည္။ (အမီး)(Ask, Question)  (Answer) (အၿဖီ) ဆိုသည္မွာ (အီ) သရ လြန္ကြၽံမႈျဖစ္သည္။  

သို႔ေသာ္ ပန္း၀ွက္တမ္းကဇတ္ရာ၌ (အမီး) (အၿဖီ) ဟု သံုးလွ်င္ သံုးႏိုင္ပါသည္။ ဤနီရာ၌ (အၿဖီ) ဆိုသည္မွာ (ေျဖၾကား) (Answer) သည္ဟု အဓိပၸါယ္မယူဘဲ (ၿဖီယွင္း) (Solve) ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ယူအပ္သည္။
ယႈတ္ထြီးေသာ အမီးျပႆနာကို ၿဖီယွင္းသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာကို ၿဖီယွင္းသည့္အခါ (Solve) အဓိပၸါယ္ေပၚလြင္စီရန္ (ၿဖီယွင္း) သည္ဟု ရြီးသားအပ္၍ (အမီး) (Question)၊ (Answer) တြင္ (အေျဖ) (ေျဖၾကားသည္) ဟူ၍ ရြီးသားသင့္ေၾကာင့္ တင္ျပအပ္ပါသည္။

(ေသခ်ာ) လား (သီခ်ာ) လား ျပႆနာႏွင့္ပါတ္သက္၍ ဓည၀တီသာျခင္းတြင္ (ေသခ်ာ) ဟူ၍ (၅) ႀကိမ္တိတိ တြိရပါသည္။

အပိုဒ္ (၇) ေခၚလတ္မေယသူငါ၊ ပန္းတိုင္ရြာက၊ တခါႏွစ္ထပ္၊ တာငါးရာလွ်င္၊ ျပန္ကာေထာက္ေက၊ ေျမာက္အရပ္သို႔၊ တည့္မတ္ေျဖာင့္စြာ၊ ေမာင္သက္ႏွံမွာ၊ တဖန္လွည့္လို႔၊ ၾကည့္ေသာခါတြင္၊ ၫိုျပာမႈိင္းမႈိင္း၊ တဆိုင္းဆိုင္းႏွင့္၊ ႐ႈတိုင္းသာယာ၊ ရခိုင္ျပည္မွာ၊ နာမည္ေကာင္းေက၊ ေညာင္ေခ်ာင္းရြာကို၊ (((ေသခ်ာ))) က်န၊ ေမာင္ပန္းတံမွာ၊ မွန္မုခ်လွ်င္၊ ျမင္ရလိမ့္မည္၊ ေရာက္ဖူးေယာင္ေလ၊ ေမာင္သက္ထားမွာ၊ လားလို႔လည္ပါ၊

အပိုဒ္ (၁၀) ဤသို႔မေယျဖာျဖာ၊ ၿမိဳ႕ဓညာကို၊ ရံကာပတ္႐ံုး၊ လြန္သာယာေက၊ ရြာအားလံုးကို၊ သိမ္းက်ဳံးၿပီးခါ၊ ေမေျပာဆိုေက၊ ထိုစကားကို၊ မွတ္သားပါဟု၊ သံသာခ်ဳိျမ၊ သိန္းေက်ာ့ေ၀မွာ၊ ဆိုေပကလွ်င္၊ လွပ၀င္းေျပာင္၊ ပန္းျဖဴေအာင္မွာ၊ ေဇာင္လည္းတခါ၊ ပ်ဳိပန္းတံေက၊ လွစံသီးကို၊ မိန္႔လတ္ရာကား၊ မဟာမုနိ၊ ႐ုပ္ပြားသွ်င္ကို၊ အယင္္ရွိက၊ သြန္းဘိျခင္းရာ၊ သမိုင္းလာကို၊ (((ေသခ်ာ))) က်န၊ လွေမေခါင္မွာ၊ ပ်ိဳေမာင္႐ို႕ကို၊ ေျပာလို႔ျပပါ၊ ဆိုေသာခါတြင္၊ ရယ္ကာၿပံဳးၿပံဳး၊ သိန္းေက်ာ့ေ၀ေလ၊ စပါယ္ကံုးမွာ၊ နန္းသံုးပီစာ၊ သမိုင္းလာႏွင့္၊ ႏႈိင္းကာတသြယ္၊ ေမာင္လူပ်ဳိကို၊ သံခ်ဳိေႏွာလို႔၊ ေျပာလတ္ေတကား၊
အပိုဒ္ (၁၂) မဟာကနက္၊ ဆန္းအေမာ္ႏွင့္၊ နန္းေတာ္ထက္သို႔၊ ရႊီစက္ျဖန္႔ကာ၊ တက္ႂကြပါ၍၊ ေကာင္းစြာခင္းအပ္၊ တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေက၊ နီရာျမတ္၌၊ လူနတ္သရဖူ၊ ထိုင္ေတာ္မူေသာ္၊ ၾကည္ျဖဴေလးျမတ္၊ မင္းဘုန္းေမာ္က၊ ဆြမ္းေတာ္ကပ္လို႔၊ သင့္ျမတ္ေတာ္ေယာင္၊ ဆြမ္းမ်ားေျမာင္ကို၊ သံုးေဆာင္ၿပီးမွ၊ ရႊီနန္းသူေလ၊ ဟူသမွ်အား၊ ဓမၼကထာ၊ ေဒသနာကို၊ (((ေသခ်ာ))) ေကာင္းျမတ္၊ ေမာဓနာျဖင့္၊ ေဟာကာခၽြတ္ေသာ္၊ သံုးရပ္သရဏာ၊ တည္ၾကပါ၍၊ ငါးျဖာသီလ၊ နန္းတြင္းသူေလ၊ ဟူသမွ်မွာ၊ နိစၥၿမဲေထြ၊ ခါမက်န္ေက၊ လြန္မယိမ္းေအာင္၊ ေစာင့္ထိန္းေရေလး။

အပိုဒ္ (၁၅) ဤေလေလေက၊ ဤေလေက်ာ္ရႊန္း၊ ဤသို႔စီေက၊ ဤႏွစ္ခန္းတြင္၊ ျပၫႊန္း (((ေသခ်ာ)))၊ နိဂုဏ္းရြာ၌၊ ဓညာရဌ၊ ရႊီနန္းယံမွာ၊ စိုးစံၾကေက၊ ရာဇျဖာျဖာ၊ ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္၊ မဟာမုနိ၊ ေျခာက္ေရာင္ေပၚေက၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္၏၊ ထုပၸတၱိကို၊ စိစိစပ္စပ္၊ ေနာင္အစဥ္ေလ၊ ရခိုင္သား႐ို႕၊ သိထားကတ္ေအာင္၊ ေလးရပ္တိုင္းခြင္၊ ဂါမ၀င္ႏွင့္၊ ရာဇ၀င္ခန္း၊ ျမဒိုးေ၀၏၊ ရြီးသည္က်မ္းကို၊ မွီျငမ္းျပဳကာ၊ ဤကဗ်ာကို၊ ျပည္ရြာၫြန္႔ဖူး၊ နန္းဘံုေဆာင္ျဖင့္၊ ေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေက၊ ၿမိဳ႕ေျမာက္ဦး၌၊ ေပ်ာ္ျမဴးစဘြယ္၊ ေက်ာက္ရစ္ေကဟု၊ အမည္သာယာ၊ ရပ္မဟာတြင္၊ ပညာျပည့္၀၊ ဟာသဥာဏ္ႏွင့္၊ ေမာင္စံလွဟု၊ နာမသညာ၊ ငါဆရာလွ်င္၊ ကဗ်ာစီတန္း၊ သာျခင္းသံကို၊ ကာရံဆန္းႏွင့္၊ ႏွစ္ခန္းေျမာက္စြာ၊ ကံုးၿပီးပါ၍၊ ဖတ္နာသူမ်ား၊ ဆီးလိပ္ခ်ဳိႏွင့္၊ ကြမ္းကိုစား၍၊ တန္႔နားၾကေပ၊ ၿမိဳ႕ေ၀သာ၏၊ ေၾကာင္းရာထံုးကို၊ (ေျပာဦးမည္ေလး)။
အပိုဒ္ (၁၇) တလီထိုမွ၊ ေရာင္းအ၀ယ္ကို၊ တြင္က်ယ္လွေအာင္၊ ေမာင္းကရာဇူ၊ ေတာင္းသစ္ဟူ၍၊ ညီတူျပဳျငား၊ ရႊီျပည္သူ႐ို႕၊ သံုးတံုျငားေက၊ သြန္းထား(((ေသခ်ာ)))၊ လြန္ၾကည္လင္၍၊ ေငြစင္ျပားေက၊ ဒဂၤါးမွာလွ်င္၊ မဟာစႏၵရား၊ ျမတ္ဘုန္းမိုေက၊ ထိုမင္းမ်ား၏၊ မြီးဖြားတံုျပန္၊ စနီနံကို၊ အမွန္ခပ္ႏွိပ္၊ ႀကံစံုျပန္ေက၊ ႏြားတံဆိပ္ႏွင့္၊ ေရာင္ဖိတ္၀င္းျဖာ၊ တဖက္မွာတြင္၊ ရာဇာေဆာင္းထိုက္၊ နာရဏီေလ၊ သိဂႌစစ္ေက၊ မကိုဋ္ပံုစံ၊ ေနာက္တဖန္ကား၊ ၾကာလြန္ရွိက၊ ၿမိဳ႕ဓညာမွာ၊ ေတဇာပေက၊ သူရိယရာဇာ၊ ဆက္ႏြယ္လာဟု၊ ေဖာ္ကာၫႊန္ျပ၊ စုံုအညီေက၊ နီႏွင့္လကို၊ ပီသေကာင္းမြန္၊ မကိုဋ္ေတာ္၏၊ အေပၚထိပ္မွာ၊ ခပ္ႏွိပ္ျပန္၍၊
တခ်ိဳ႕ကလည္း (က်ိန္းသီ) က (သီ) ကိုယူ၍ (သီခ်ာ) ဟူ၍ ရြီးကတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္စကားတြင္  (သီ) ဟူေသာစကားသည္ (Die) (Death) ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ဟိသျဖင့္ (သီခ်ာ) သည္ ဖတ္ရမေျဖာင့္ (ေသခ်ာ) က ပိုသင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆသည္။

အပိုဒ္ (၁၅) သည္ မျပည့္စံုဟု ယူဆရပါသည္။ Type မူသည္ ဆရာႀကီးေမာင္ဗသိန္း၏လက္ထဲတြင္ဟိသည္။ အကြၽႏ္ုပ္ရထားသည့္ (Scan) ေကာ္ပီမွာ မွင္ေကာင္းေကာင္းမေပၚပါ။ ေဘးနား၊ အထက္နား၊ ေအာက္နားမ်ားတြင္လည္း စာေၾကာင္းမ်ားျပတ္ေတာက္နီသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ထဲဟိ ရခိုင္စာပီသုေတသီမ်ား အထီအထ ပညာဟိေယာင္ေယာင္ ေဘာရိျပ၍ မနီကတ္ဘဲ မျပည့္စံုသည္မ်ားကို ထပ္မံ၍ ျဖည့္စြက္သုေတသနျပဳသင့္ပါသည္။

(သေ၀ျခား) လား (သ၀ီျခား) လား ျပႆနာတြင္လည္း (ဗြီဒီယို) မွာ ရွည္သျဖင့္ (သေ၀ျခား) အပိုဒ္ကို ပိုင္းျဖတ္ၿပီးေသာအခါ ယခု ေဆာင္းပါး၏ေအာက္တြင္ ပို႔တင္၍ ေဖာ္ျပပီးလားပါမည္။ အေသအခ်ာနားေထာင္ၾကည့္သင့္သည္။ မပိုင္းျဖတ္ရသိမ့္ေသာ (ဗြီဒီယို) အျပည့္အစံုကို ေအာက္ပါ (Link) တြင္ လားေရာက္၍ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

https://youtu.be/GZdgtpDLzus

(မိတ္ေဆြ) လား  (မိတ္ဆြီ) လား ျပႆနာတြင္ ႏွစ္ခုစလံုးကို သံုးႏိုင္သည္ဟု ယူဆပါသည္။ အကိုးအကား အေထာက္မ်ားကို စုေဆာင္း၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပပီးလားပါမည္။

(ရႊီ) လား (ေရႊ) လား ျပႆနာတြင္လည္း ႏွစ္ခုစလံုကို သံုးႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည္။

(ေတာ္လွန္ရီး) လား (ေတာ္လွန္ေရး) လား ျပႆနာတြင္လည္း ႏွစ္ခုစလံုး သံုးႏိုင္သည္ဟု ယူဆသည္။ု
ေနာက္ဆက္တဲြ က်န္ဟိနီသိမ့္ေသာ ရခိုင္အရြီးအသားျပႆနာမ်ားကိုလည္း အတတ္ႏိုင္ဆံုးႀကိဳးစား၍ ဥာဏ္မွီသေလာက္ လက္လွမ္းမွီေသာ အထာက္အထားမ်ားျဖင့္ တင္ျပပီးလားရန္လည္း ဆႏၵဟိပါသည္။

ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး
March 14, 2021 (Saturday) (စနီနိ) မိုးထ (AM 12:11) (မိနိ) တြင္ အၾကမ္းရြီးသားၿပီးစီးအပ္သည္။

No comments:

Post a Comment