Saturday, April 11, 2015

စဥ္းစားလို႔ တုန္႔ျပန္ပါ

စဥ္းစားလို႔ တုန္႔ျပန္ပါ
==========

ေမာင္ႀကီးသွ်င္ လာေရ လာေရ
ရီေလာင္းကတ္ပါမည္
ႏွစ္သစ္ကူး သႀကၤန္ပဲြမွာ
မရီးရို႕နန္႔ အတူၿပိဳင္လို႔
ရီေလာင္းဖို႔ လာေရ --။

က်န္းခန္႔သာ မာစီေၾကာင္းကို
ေတာင္းဆုမိတၱာ ပို႔ပါေရ
ေဒႏွစ္ သႀကၤန္ပဲြမွာေလ
သူႏိုင္ကိုယ္ႏိုင္ ရွိဆိုင္ေလာင္းကတ္မည္ --။

မဂၤလာအေပါင္းနန္႔ ျပည့္စီေၾကာင္း
ဆုမြန္ေတာင္းပ်ာယ္ မိတၱာ၀ီ
အခါသႀကၤန္ ႏွစ္သစ္ေျပာင္းမွာ
ေလာင္းလိုက္မည္ အတာရီ --။

မာစီသာစီ က်မၼာခ်မ္းသာ ဖီးကင္းကတ္စီ
ဌာနီျဖာ၀ီ စီးပြားဥစၥာ တိုးပြားကတ္္စီ
သူငါတူညီ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပန္းပါလီ
ျပည္ရခိုင္ေလး၀တီ တျပည္းညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္စီ --။

ႏွစ္ဆန္းစ မဂၤလာခ်ိန္မွာ
ပိေတာက္ေရႊ၀ါ ဖူးပြင့္ပါလို႔
အတာရီသဘင္ သႀကၤန္ပဲြကို
ဆင္ႏဲႊႏွစ္စိုင္ မပ်က္ပါ --။

ရခိုင္ဓေလ့ ရခိုင္ဘာသာ
ဖိုးဖီးစိုင္လာ ထူးလွပါယင့္
ျမဴးေပ်ာ္ရႊင္ ရိုးရာပဲြမွာ
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည့္၀ပါယင့္ေလ --။

ရွိအဆက္ဆက္ အစိုင္အလာ
ရခိုင့္ရိုးရာ ဟိခပါယင့္
နံသာရီစင္ ၀ိုင္းပ်ာယ္သြီး
ဆိုတီးကခုန္ ျမဴးကာ --။

ဘုရားတရား ျမတ္သံဃာ
မိဘဆရာ ကန္ေတာ့ပါယင့္
ကိုယ့္ရိုးရာ သႀကၤန္ပဲြကို
အၿမဲမပ်က္ေအာင္ က်င့္ပပါယင့္ေလ --။

အခါေတာ္ တန္းခူးလ
သႀကၤန္က်လို႔ ေမာင္ရို႕ေပ်ာ္ေရ
ပိေတာက္ခိုင္ညွာ ေရႊ၀ါဖူး
ဥၾသက်ဴးလို႔ ျမဴးေပ်ာ္ရႊင္ေရ --။

အတာရီ စုပ်ာယ္ေေလာင္းေရ
မာစီသာစီ ဆုမြန္ေတာင္းေရ
မာပါစီ သာပါစီ
က်န္းကန္းသာလို႔ မာကတ္ပါစီ --။

ေမာင္ႀကီးသွ်င္ ၀ိုင္းေတာ္သား
မိတၱာထားလို႔ ေျပာၾကားပါမည္
သႀကၤန္ခါ ၿပံဳးရႊင္ၿပီး
ႏွလံုးဘ၀င္အီးဖို႔ ေတးဖဲြ႕ဆိုေရ --။

ပန္းပိေတာက္ပိုင္ မႊီးပါကတ္စီ
သႀကၤန္ရီပိုင္ အီးပါကတ္စီ --။

အယင္ခါ ေရႊထီးေဆာင္း
ယင္းအေၾကာင္းကိုက်ည္း မေျပာစီခ်င္ပါ
အခုခ်ိန္ခါ တိုင္းျပည္အက်ိဳး
ႀကိဳးစားလုပ္မွ တိုးတက္သာယာ --။

စကားကို ေလွ်ာ့ပါေလ်ာ့ပါ
လုပ္အားကို တိုးပါတိုးပါ
ျပည္သာယာ ျပည္သာယာ
ျဖစ္လာစီဖို႔ အနာဂါတ္ေနာင္ခါ --။

မရီးအလွ အသြင္ရူပါ
ေမာင္ေမာင့္ရင္မွာ စဲြမိပါယင့္
အတာရီစင္ ေလာင္းနီတုန္း
ရႊင္ၿပံဳးအီးျမ အလွပို --။

မ်က္လံုးက ရႊန္းစိုစို
မ်က္ႏွာခ်ိဳခ်ိဳ အီးခ်မ္းသာလို႔
ပန္းပိေတာက္ပိုင္ လွပံုဆန္း
စဲြလန္းလို႔ ခ်စ္မိပါယင့္ေလ --။

ခ်စ္ရဖို႔ လူကိုရွာခါ
ေငြဖလားကိုင္ကာ ၿပံဳးျပနီယင့္
ထိုမွာျမင္ပ်ာယ္ မ႑ပ္ၾကား
ေလာင္းအနားက မရီးေခ် --။

 ေငြဖလားႀကီးနန္႔ ရီကိုယူပ်ာယ္
မရီးပ်ိဳျဖဴ ေလာင္းလိုက္ပါဖိ
မူယာပ်ဴငွာ ေျခာက္ျပစ္ကင္း
ညမင္းအ႐ုပ္ မ်က္ႏွာ --။

တြိရလို႔ ေဒခ်ိန္ေဒခါ
ေမာင္ေမာင့္ရင္မွာ ခ်မ္းေျမ့ပါယင့္
ခါေတာ္သႀကၤန္ ရက္ျမတ္မ်ား
လြန္လားလတ္မည္ စိုးေရ --။

မ႑ပ္တြင္းက လမင္းတရာ
၀င္း၀ါၿပိဳင္တူ ထြက္ေတအလား
အသက္လွ်ဴ ပင္ မွားေလာက္ပါယင့္
အသဲၾကားမွာ စဲြထားခ်င္ယင့္ေလ --။

ရီတဖလားေလာက္ ေလာင္းပါမည္
ခ်စ္ေတဆိုေရ စကားကိုလည္း
နားလည္ေအာင္ ေျပာခပါယင့္
စဥ္းစားလို႔ တုန္႔ျပန္ပါဖိေလ  --။

(စစ္ေတြ ညိဳသန္႔)

No comments:

Post a Comment