Tuesday, March 31, 2015

ေကာသလမင္းႀကီးအိမ္မက္ (၁၆) ခ်က္ (အစ/အဆံုး)

ေကာသလမင္းႀကီးအိမ္မက္ (၁၆) ခ်က္ (အစ/အဆံုး)
======================================

အိမ္မက္ (၁)

အရပ္ေလးမ်က္ႏွာမွ ေလးခုေသာ ႏြားလားဥသဘ႐ို႕သည္ လာလတ္၍ မင္းရင္ျပင္၌ ခတ္မည္ဟု ေအာ္ျမည္ၾကံဳးဝါးလွ်က္ မခတ္ပဲသာလွ်င္ ဖယ္လားလီကုန္သည္ဟု ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းမ်ားလက္ထက္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ မိုးသည္ ရြာအံ့သကဲ့သို႔ ထိန္႔ႀကိဳးလွ်က္ မရြာပဲသာလွ်င္ ရႊင့္ပ်က္လားကုန္လတၱံ႔။ ထိုအခါ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားပ်က္စီး၍ ၿမိဳ႕ျပည္ရြာအတြင္း စပါးဆန္ရီယွားပါးကာ အငတ္ဖီးႀကီးဆိုက္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၂)

ငယ္ႏုနယ္၍ အေညွာက္စို႔ေသာ အပင္မ်ား သီးပြင့္လတ္သည္ကို ျမင္မက္သည္မွာ
ေနာင္အခါ ဆုတ္ကပ္ကာလ လူ႔သက္တန္းတိုေသာကာလ၌ ေယာကၤ်ားမိန္းမမ်ားသည္
ထက္သန္ျပင္းျပေသာ ရာဂဟိကုန္သည္ျဖစ္၍ ငယ္ရြယ္စဥ္အခါ၌ပင္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း၊ သားမြီးျခင္းအလုပ္ကို ျပဳကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၃)

ႏြားမႀကီးမ်ားသည္ မိမိ၏မြီးခါစႏြားမငယ္မ်ား၏ႏို႔ကိုစို႔သည္ဟု ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား အ႐ိုအေသျပဳျခင္းေပ်ာက္ကင္းကာ အမိအဖ၊ ေယာကၡမစသည့္သက္ႀကီးမ်ားသည္ မွီခိုရာမဟိကုန္သည္ျဖစ္၍ မိမိ႐ို႕၏သားသမီး၊သားမက္ေခၽြးမအစဟိသည္မ်ားထံ၌ ကပ္ခိုမွီခို၍ ၿငိဳျငင္ညိႇဳးငယ္စြာ အသက္မြီးရကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၄)

လွည္းမ်ား၌ ဝန္ကိုေဆာင္ႏိုင္ေသာႏြားႀကီးရို႕အား မတပ္မူဘဲ ႏြားငယ္ရို႕ကိုသာ တပ္ကုန္၏။
ႏြားငယ္ရို႕သည္လည္း ဝန္ကိုမႏိုင္ဘဲ လွည္းမ်ားကိုဆြဲျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္သည္ကို ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းမ်ားလက္ထက္၌ သက္ႀကီးဝါႀကီး ပညာဟိေသာသူမ်ားအား အမတ္၊ တရားသူႀကီးအစဟိေသာရာထူးရာခံမ်ားကို မခန္႔မူဘဲ အသက္၊ ဝါ၊ ပညာငယ္ေသာ လူငယ္မ်ားကိုသာ ခန္႔ထားမူလတၱံ႔။ ထိုအခါ အခြင့္အေရးမသိ၊ မေတာ္မမွန္ျဖစ္၍ အမႈမၿပီး၊ အက်ဳိးမၿပီးဟိလတ္ေသာအခါ၀ယ္ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိ႐ို႕၏ရာထူးစည္းစိမ္ကို စြန္႔ကုန္လတၱံ႔။ လူႀကီး႐ို႕သည္လည္း ငါရို႕မွာ အပပရံလူရာျဖစ္၏ဟု လ်စ္လွ်ဳျပဳ၍ နီကုန္လတၱံ႔။ သို႔ျဖစ္၍ တရားမေစာင့္ အမႈမၿပီးျဖစ္လတ္သည္ႏွင့္ မင္းႏွင့္တကြ တိုင္းျပည္ၿမိဳ႕ရြာ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၅)

ခံတြင္းပါးစႏွစ္ခုဟိေသာျမင္းသည္ ေကၽြးေသာမုေယာစပါးကို ခံတြင္းႏွစ္ခုျဖင့္စားသည္ဟု ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းမ်ားလက္ထက္၌ တရားမေစာင့္ေသာ တရားသူႀကီးရို႕သည္ ႏွစ္ဖက္ေသာအမႈသည္မ်ားထံမွ ပီးခြံ႕ေသာ တံစိုးလက္ေဆာင္ကိုစား၍ အမႈကို မမွန္မကန္ ဆံုးျဖတ္ကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၆)

အသျပာအဖိုးတသိန္းထိုက္ေသာ ရႊီခြက္ကို ခဲ၀ါဖိုအား က်င္ငယ္စြန္႔ရန္ပီး၏။ ခဲ၀ါဖိုသည္လည္း ထိုရႊီခြက္၌ က်င္ငယ္စြန္႔သည္ဟု ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာမင္းမ်ားလက္ထက္၌ အမ်ဳိးျမတ္ေသာသူ႐ို႕သည္ အခ်ီအေျမႇာက္မခံရ။ ဆင္းရဲ၍ အမ်ဳိးယုတ္ေသာသူ႐ို႕သည္ အစိုးတရႁကြယ္ဝခ်မ္းသာျဖစ္ကုန္လတၱံ႔။ ထိုအခါ အမ်ဳိးျမတ္သူေတာ္ေကာင္းရို႕သည္ အသက္မြီးျခင္းငွာ မတတ္ႏုိင္သည္ျဖစ္၍ မိမိ႐ို႕၏သမီးသားမ်ားအား အမ်ဳိးယုတ္သူမ်ားႏွင့္ ထိမ္းျမားပီးစပ္၍ အသက္မြီးကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၇)

တေယာက္ေသာေယာကၤ်ားသည္ အင္းပ်ဥ္၌ထိုင္လွ်က္ လြန္ကိုက်စ္၍ ၿခီရင္း၌ထား၏။
ထုိအင္းပ်ဥ္ေအာက္၌ဟိေသာ ဆာေလာင္ေသာခဲ၀ါမသည္ ထိုေယာကၤ်ားမသိစဥ္လွ်င္ ထိုလြန္ကိုစား၏ဟု ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ မိမၼ႐ို႕သည္ အစားအေသာက္၊ အနီအထို္င္၊ အလားအလာစသည္မ်ား၌ ေလာ္လီေဖာက္ျပားျခင္းဟိသည္ျဖစ္၍ မိမိ၏လင္ေယာကၤ်ားက ဆင္းရဲၿငိဳျငင္စြာ ရွာဖြီစုေဆာင္းအပ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကို အ၀တ္အထည္၊ အေပ်ာ္အပါး၊ အေသာက္အစား၌လည္းေကာင္း၊ အေမွ်ာင္လင္ငယ္ထားျခင္း၌လည္းေကာင္း ျဗန္းစိကာရျဖဳန္းတီးကုန္လတၱံ႔။ ခဲ၀ါမသည္ မသိစဥ္ ခိုးစားသကဲ့သို႔ အိမ္သူမိမၼသည္လည္း ဤသို႔တိတ္တဆိတ္ ျဖဳန္းတီးခိုးစားျဖစ္ကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၈)

ရီမဟိေသာအိုးမ်ားျဖင့္ ျခံရံအပ္ေသာ အင္ဒံုႀကီးတလံုးကိုျမင္၍ လူအမ်ားသည္ အရပ္သွ်စ္မ်က္ႏွာမွ ရီကိုခပ္ယူလာလွ်က္ ထိုအင္ဒံုႀကီးထဲသို႔သာလွ်င္ ရီကိုေလာင္းထည့္ကုန္၏။ ေလာင္းထည့္အပ္ေသာ ရီသည္ ျပည့္၀ွန္၍က်ကုန္၏။ ဤသို႔လွ်င္ အဖန္တလဲလဲ အင္ဒံုႀကီးထဲသို႔သာေလာင္းထည့္လွ်က္ ရီမဟိအခြံျဖစ္ကုန္ေသာ တျခားေသာ အရံအိုးမ်ားအတြင္းထဲသို႔ကား မည္သူမွ် မေလာင္းမထည့္ပဲနီသည္ကို ျမင္မက္သည္မွာ
ေနာင္အခါ မတရားေသာ မေကာင္းေသာမင္းမ်ားလက္ထက္၌ မင္းႏွင့္တကြ လူအမ်ားပါ တရားပ်က္ကြက္၊ ၾသဇာညံ့ဖ်င္း၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္လတၱံ႔။ ထိုအခါ မင္းအစိုးရသည္ ဆင္းရဲသားမ်ားအား မင္း၏အက်ဳိးစီးပြားအဘို႔ကိုသာလွ်င္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္စီ၍ မင္း႐ို႕သည္သာ ျပည့္စံုစြာ အက်ဳိးစီးပြားခံစားရကုန္၏၊ ဆင္းရဲသူ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာမူကား ရီမျဖည့္မျပည့္သာအိုးပမာကဲ့သို႔ တစံုတရာအက်ိဳးခံစားခြင့္မဟိမူပဲ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသို႔ေရာက္ကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၉)

နက္လွ်ဥ္းက်ယ္ဝန္းေသာ ရီကန္ႀကီးတခုတြင္ သတၱဝါမ်ားဆင္း၍ ရီေသာက္လတ္၏။ ကန္၏အလယ္ ရီနက္ရာ၌ ရီသည္ေနာက္၍ ကန္နားဝန္းက်င္ သတၱဝါမ်ားဆင္းနင္းရာ ရီတိမ္ရာ အရပ္၌မူကား ရီသည္ ႀကိဳင္လွ်က္နီ၏ဟု ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းမ်ားသည္ မတရားအုပ္စိုး၊ တံစိုးလဘ္စား၍ အညႇာအတာကင္းမဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည္ျဖစ္၍ ျပည္သူမ်ားအေပၚတြင္ အေထြအထူးမ်ားျပားစြာေသာ အခြန္အတုတ္မ်ားကို ေကာက္ခံယူလတၱံ႔။ ထုိအခါ လူအမ်ားသည္ တစံုတရာ မပီးေဆာင္ႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးရြာႀကီးအရပ္မ်ားကို စြန္႔ခြါလွ်က္ ကၽြန္းရြာဇနပုဒ္အရပ္မ်ားသို႔ လားေရာက္နီထိုင္ရကုန္လတၱံ႔။ ကန္၏အလယ္တြင္ေနာက္၍ ကန္နားေဘး၀န္းက်င္ ရီႀကိဳင္လွ်က္နီသကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕လယ္ရြာလယ္၌ လူသံတိတ္ဆိတ္၍ ရပ္စြန္ျပည္စြန္၌မူကား လူစည္ကားလတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၁၀)

တလံုးတည္းေသာအိုးျဖင့္ တခ်ိန္တည္းခ်က္ေသာထမင္းသည္ တခ်ဳိ႕ေပ်ာ့၏၊ တခ်ဳိ႕မနပ္၊ အခ်ဳိ႕နပ္၏။ ဤသို႔ ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းမ်ားလက္ထက္၌ မိုးကြက္ၾကားရြာလတၱံ႔။ ထိုအခါ တခ်ဳိ႕နီရာ၌ မိုးမ်ား၍ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ပ်က္အံ့။ တခ်ဳိ႕နီရာ၌ မိုးနည္း၍ ပ်က္အံ။ တခ်ဳိ႕နီရာ၌ မိုးမွန္၍ ေကာင္းအံ။ ဤသို႔လွ်င္ ထမင္းအိုးတြင္ ျမင္ေသာ ထမင္းကဲ့သို႔ ေကာက္ပဲသီးႏွံ သံုးလီေထြျပားျဖစ္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၁၁)

အဖိုးအသျပာတသိန္းထိုက္တန္ေသာ စႏၵကူးႏွစ္ကို စိမ္ရည္ဖတ္ျဖင့္ ေရာင္းစားသည္ကို ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ ငါဘုရား၏သာသနာေတာ္ ဆုတ္ယုတ္ေသာကာလ၌ လာဘ္လာဘကိုမက္ေမာ၍ ရဟန္းအလဇၨီ လူအလဇၨီမ်ားသည္ ဆြမ္း၊ ဆီး၊ ေက်ာင္း၊ သကၤန္း ဥစၥာပစၥည္းစသည္မ်ားကို အလိုဟိကုန္သည္ျဖစ္၍ လမ္းခြဆံု၊ အိမ္ႀကိဳအိမ္ၾကား ေက်ာင္းႀကိဳေက်ာင္းၾကားအရပ္၌ ငါဘုရား၏တရားေတာ္ကို ေဟာၾကားလတၱံ႔။ နိဗၺာန္အဘို႔အလို႔ငွာ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ အလြန္မြန္ျမတ္ေသာတရားေတာ္ကို တပဲ၊ တမူး၊ တက်ပ္၊ တျပားစသည္ျဖင့္ ကိုယ့္ဘိုးအက်ဳိးအလို႔ငွာ ေရာင္းစားေဟာေျပာကုန္သည္ျဖစ္၍ အသျပာတသိန္းထိုက္တန္ေသာ စႏၵာကူးႏွစ္ကို စိမ္ရည္ဖတ္ျဖင့္ေရာင္းစားသကဲ့သို႔ အဖိုးနည္းအက်ိဳးမဲ့ျဖစ္ကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္(၁၂)

ဗူးေခါင္းသည္ ရီ၌ ျမဳတ္သည္ဟု ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းမ်ားလက္ထက္၌ အမ်ဳိးယုတ္မ်ားသာ ရာထူးစည္းစိမ္ခံစားရသည္ျဖစ္၍ အမ်ဳိးယုတ္တိ တန္ခိုးအာဏာႀကီးထြားလွ်က္ အရာရာတြင္ လူတြင္က်ယ္လုပ္ကာ သူရို႕တိ၏စကားသာလွ်င္ ဗူးေခါင္းရီ၌ နစ္ျမဳတ္သကဲသို႔ ျမဳတ္၍ တည္ကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၁၃)

ေက်ာက္ဖ်ာႀကီး ရီတြင္ေပၚသည္ဟုျမင္မက္သည္မွာ
ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းမ်ားလက္ထက္၌ တတ္လိမၼာေသာ ပညာဟိစကားကို သူမိုက္မ်ားက မနာယူ။ ေက်ာက္ဖ်ာႀကီးသည္ ရီတြင္ေပၚသကဲ့သို႔ နစ္ျမဳတ္ျခင္းမဟိ၊ မတည္မၿမဲဟိကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၁၄)

ဖားသူငယ္မသည္ ႃမြီေဟာက္ႀကီးကို စားမ်ိဳ၍ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ လူအမ်ားသည္ ျပင္းထန္ေသာရာဂဟိကုန္သည္ျဖစ္၍ ကိေလသာအလို႔ငွာ ငယ္ရြယ္ေသာမယားေနာက္သို႔ လံုးဝဥသုန္ ေကာက္ေကာက္လိုက္ကုန္လတၱံ႔။ အလုပ္မႈအကိုင္မႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာမႈ၊ ေက်းကၽြန္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစေသာ အရပ္တကာ၌ လင္ေပၚတြင္ ၾသဖာလႊမ္းမိုးအုပ္စိုးျခင္းျပဳလတ္သည္ျဖစ္ရကား ဖားသူငယ္မသည္ အဆိပ္ျပင္းေသာ ႃမြီေဟာက္ႀကီးကိုစားမ်ဳိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၁၅)

အေရာင္မဲ၍ အရုပ္ဆိုးေသာ က်ီးမ်ားကို ရႊီ၏အဆင္းသ႑န္ဟိေသာ ဟသၤာငွက္မ်ားက ျခံရံလွ်က္နီလတ္သည္ကို ျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ အားနည္းေသာ မင္းမ်ားလက္ထက္၌ ထုိမင္းမ်ားသည္ ဆင္စီးျမင္းစီးစေသာအတတ္မ်ား၌ မလိမၼာမကၽြမ္းက်င္ရကား စစ္ထိုးျခင္း၌ မရင့္ရဲသည္ျဖစ္ကုန္လတၱံ႔။ ထိုအခါ တုိင္းျပည္ႏိုင္ငံ ဆံုးယံႈးမည္ကိုေၾကာက္၍ ဇတ္ျခားအမ်ဳိးယုတ္မ်ားအားသူေကာင္းျပဳ၍ အမ်ိဳးႏြယ္တူ သူေကာင္းသားမ်ားမွာ ကိုးကြယ္မရျဖစ္ကာ အစိုးရျခင္း၌တည္ကုန္ေသာ ဇတ္ျခားအမ်ဳိးယုတ္မ်ားထံ၌ ခစားရကုန္လတၱံ႔။

အိမ္မက္ (၁၆)

ဆိတ္သည္ က်ားကို လိုက္သတ္စား၍ က်ားသည္ေၾကာက္လွ်က္ ဆိတ္ကိုျမင္လွ်င္ အ၀ီးကပင္ ေတာၿခံဳထဲသို႔၀င္ၿပီးသည္ကိုျမင္မက္သည္မွာ ေနာင္အခါ တရားမေစာင့္ေသာ မင္းမ်ားလက္ထက္၌ အမ်ဳိးယုတ္မ်ားအစိုးရသည္ျဖစ္၍ အမ်ဳိးျမတ္သူမ်ား မထင္မရွားျဖစ္ကုန္လတၱံ႔။ အမ်ဳိးယုတ္သူမ်ားမွာ မင္းကၽြမ္းဝင္သည္ျဖစ္၍ တရားယံုးေတာ္၌ ၾသဇာလႊမ္းလွ်က္ အမ်ဳိးျမတ္သူရို႕၏ဘိုးဘပိုင္လယ္ၿမီဥစၥာမ်ားကို မတရားသိမ္းယူလွ်က္ တရားတေဘာင္ျဖစ္လွ်င္ တန္ခိုးမဲ့သူမ်ားအား ဖိႏွိပ္ညွင္းဆဲ သတ္ပုတ္ၿခိမ္းေျခာက္ ႏွင္ထုတ္အႏိုင္က်င့္ကုန္သည္ျဖစ္လတၱံ႔။ ထိုအခါ အမ်ဳိးျမတ္သူမ်ားမွာ ေၾကာက္လန္႔ကုန္သည္ျဖစ္ရ၍ မိမိ၏လယ္ယာဥစၥာကၽြဲႏြားမ်ားကို ပီးစြန္႔လွ်က္ ထြက္ၿပီးတိမ္းေယွာင္ရကုန္အံ့။ ထိုမွတပါး အက်င့္သီလဟိေသာ ရဟန္းမ်ားကို အက်င့္သီလမဲ့ေသာ ရဟန္းမ်ားက ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သျဖင့္ ေတာသို႔၀င္၍ ပုန္းေအာင္းရလတၱံ႔။ ဤသို႔လွ်င္ အမ်ဳိးေကာင္းသူေတာ္ေကာင္းမ်ားသည္ ကၽြတ္ရာလြတ္ရာ အရပ္တကာသို႔ ၿပီးလႊားပုန္းေအာင္း ခိုလံႈရကုန္လတၱံ႔။

ေကာသလမင္းႀကီးမီး၍ ဗုဒၶဘုရားအသွ်င္ျမတ္ကိုယ္ေတာ္တိုင္ ေျဖၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ ေကာသလမင္းႀကီးအိမ္မက္ (၁၆) ခ်က္ ဤတြင္ၿပီး၏။

(ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး)

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ (၂၆) ရက္ တလလၤာနိ။ ညည့္ တစ္ဆယ့္တစ္ခ်က္တီး ရြီးၿပီးဆံုး၏။

No comments:

Post a Comment