Tuesday, March 31, 2015

ေမလတ္ျဖဴ (ႏွင့္) ခ်ီသမင္

ေမလတ္ျဖဴ (ႏွင့္) ခ်ီသမင္
==================

အခါတပါးတြင္ ေတာ္ၿမိဳင္ႀကီးတခုအတြင္း၌ ခ်ီသမင္တေကာင္ႏွင့္ က်ီးကန္းငွက္တေကာင္သည္ အဆြီခင္ပြန္းျဖစ္လွ်က္နီ၏။ ေတာအုပ္ႀကီးႏွင့္မနီးမ၀ီးေသာ ေက်ာက္ထရံႀကီးအခုအတြင္းတြင္ ဂူေခါင္းေဖာက္လွ်က္ ခဲ၀ါအိုႀကီးတေကာင္လည္းဟိ၏။ ထိုခဲ၀ါအိုႀကီးသည္ ခ်ီသမင္ငယ္ႏွင့္ က်ီးကန္းငွက္ မိတ္ဆြီျဖစ္လွ်က္ဟိသည္ကို မနာလို ၀န္တိုျဖစ္လွ်က္ဟိ၏။ တနိေသာအခါ ေတာင္ေၾကာင္းေမွ်ာင္လွ်က္ ေခ်ာင္းကမ္းနဖူး တလင္းျပင္၌ ခ်ီသမင္ငယ္သည္ အစာရွာစားလွ်က္ဟိစဥ္ ခဲ၀ါအိုႀကီးလာလွ်က္ေျပာသည္မွာ အသင္ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္သည္ ၿခီေလးေခ်ာင္းသတၱ၀ါမ်ားျဖစ္ပါသည္။ မိတ္ဆြီဖဲြ႕လွ်င္ အသင္ႏွင့္ အကၽြႏ္ုပ္သာလွ်င္ မိတ္ဆြီျဖစ္သင့္သည္။ ထိုက်ီးကန္းမွာမူကား ၿခီႏွစ္ေခ်ာင္းသတၱ၀ါရာျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆြီခင္ပြန္းမဖဲြ႕သင့္ပါဟုဆို၏။ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္မိတ္ဆြီျဖစ္လွ်င္မူကား အသင္ခ်ီသမင္မွာ ႏုႏုဖ်ားဖ်ားစပါးေကာက္ယင္မ်ားကို ၀စြာ စားရလိမ့္မည္မခၽြတ္ျဖစ္သည္ဟုဆို၏။ ခ်ီသမင္ငယ္လည္း ခဲ၀ါအိုႀကီးစကားကိုယံုမွားလွ်က္ လိုက္သည္တြင္ လယ္ကြင္ျပင္၌ အသင့္ေထာင္ထားေသာ ညႊတ္ကြင္းတြင္မိလီ၏။ ထိုအခါ ခ်ီသမင္ငယ္မွာ ခဲ၀ါအိုႀကီးအား ကူပါကယ္ပါေျပာလီ၏။ ခဲ၀ါအိုႀကီးေျပာသည္မွာ အကၽြႏ္ုပ္သည္ အမဲသားမစားေသာ ဟိႏၵဴ ျဗဟၼာႀကီးျဖစ္ပါ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အသင့္လိုင္ဖင္းတြင္ ခ်ိဳင္ေႏွာင္ထားေသာ ႏြားသရီႀကိဳးကို ကိုက္ျဖတ္၍မရႏိုင္ပါဟုဆို၏။ ထိုအခါ ၿပိဳင္းပင္ႀကီးေဘာင္းဖ်ားထက္၌နားလွ်က္ဟိေသာ က်ီးကန္းငွက္က အဆြီခ်ီသမင္ ဖီးဒုကၡေရာက္လွ်က္ဟိသည္ကို တြိျမင္ေသာအခါ လွ်င္စြာ ပ်ံ၍လာလွ်က္ ခ်ီသမင္ငယ္အားေျပာသည္မွာ ခင္ပြန္ုးမိတ္ဆြီ ခ်ီသမင္ငယ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမျဖစ္ပါႏွင့္။ အကၽြႏ္ုပ္ဟိပါသည္။ ဦးစြာ ယင္ရဲမႏွင့္ မိတ္ဆြီဖဲြ႕ပါဟုဆို၏။ ထိုအခါ ယင္ရဲမလည္း လွ်င္စြာပ်ံ၍လာလွ်က္ ခ်ီသမင္ငယ္၏ဦးေခါင္း၊ ႏွာေခါင္း၊ မ်က္စိနားတ၀ိုက္တြင္ ျဖဴစြာဥလီသည္တည္း။ က်ီးကန္းငွက္လည္း ယင္ရဲဥကို ႏႈတ္သီးေတာက္ဟန္ျပဳလွ်က္ ခ်ီသမင္ငယ္လည္း သီကြန္ေဆာင္လွ်က္နီ၏။ ယာသွ်င္သခင္ေရာက္လာေသာအခါ ခ်ီသမင္ငယ္မွာ သီၿပီဟုထင္သည္ႏွင့္ လိုင္ဖင္းက သားရီႀကိဳးကြင္းကိုခၽြတ္လွ်က္ ေတာစပ္နားသို႔ ႏြယ္ပင္ျဖတ္လွီးရန္ ဒါးတလက္ႏွင့္လားလီ၏။ ယာသွ်င္သခင္ႀကီး ေတာစပ္နားသို႔ေရာက္ေသာအခါ က်ီးကန္းငွက္က အာအာျမည္သံျပဳေသာ္ ခ်ီသမင္ငယ္သည္ လွ်င္စြာ ထြက္ၿပီးလြတ္ေျမာက္ရလီ၏။ ယာသွ်င္သခင္ႀကီးျပန္လာေသာအခါ ခ်ီသမင္ငယ္ ထြက္ၿပီးသည္ကိုျမင္သျဖင့္ ဒါးႏွင့္လွမ္းေပါက္ေသာ္ ၿခံဳထဲတြင္ပုန္းနီေသာ ခဲ၀ါအိုႀကီးဦးေခါင္းကို က်မွန္သျဖင့္ သီလီ၏။ ထိုနည္းလွ်င္တမူဟိ ေမလတ္ျဖဴမွာ ဖ်က္သူႏွင့္ရာတြိၿပီး ႏွလံုးႀကီကဲြရလီ၏။

(ရခိုင္ရိုးရာ ပံု၀တၳဳ)

သမင္ရတု (Pitiful Deer)
================

သခင္လူမ်ား ကၽြန္႔စကားကို ရႊီးနားခံ (My fellow friends, please listen to me
ရွိလြန္ခါ ေတာၿမိဳင္ခြီး (Once upon a time, there was a jackal
ခ်ီသမင္သည္ သစ္ပင္ႀကီးေအာက္ကနီလည္း --။ (and a deer under a tree.

ျမင့္ထိပ္ဗြီ ေခါင္ထိပ္ဖ်ား (A crow was crowing on the tree
က်ီးတခုသည္ ေခၚမႈျမည္သံၾကားက (Jackal said Oh my deer,
အခ်စ္ရႊီသမင္ ေညခါခင္ပြန္း ၿမဲစြာမႊမ္းသည္ (It will not be good to be friend
ေကာင္းလြန္းမည္ မထင္လည္း --။ (with the crow.

ၿမီတြင္သာလားရလွ်င္ ကိုႏွင့္ငါလွ်င္ (You and me walk on the ground,
ခ်စ္ခင္ရမည္ အဆြီႏွလံုးသြင္းလည္း --။ (So, we should be good friends.

ခြီးလွည့္ပတ္ဆိုရတ္မွာ ေကာင္းေယာင္ထင္၍ (The deer believed in the deceiving words
သမင္လိုက္လီရာလည္း --။ (of the jackal.

လယ္သည္စပါး ပန္းႏုဖ်ားသည္ (If you come with me,
ယခု စားမည္မွတ္ေလာ (You can eat good fruits and vegetables
လိုတိုင္း၀မ္း၀ စားရမည္ မခၽြတ္လည္း --။ (at your will.

ခြီးလွည့္ပတ္ဆိုရတ္မွာ (The deer believed in the jackal
ေကာင္းေယာင္ထင္၍ သမင္ထြက္စားျပန္လည္း --။ (And went to eat the vegetables in the field.

ထိုေယာက္်ားလယ္သခင္ (Soon, the farmer set up a trap on the way.
ၿပီးခုန္ပင္ လာတုံလတ္
သရီေက်ာ့ကြင္း
ေထာင္လွ်က္ လမ္းတြင္ထားလည္း --။

ခါတပါးသည္ လားခီမိ (And the deer had fallen on the trap.
သရီေက်ာ့ကြင္း (The rope was tangling on its neck.
လိုင္၀ယ္ လွ်င္ေဆာၿငိလည္း --။

မခ်ိရုန္းရင္းဆာ (Oh, my dear friend, Jackal
အဆီြလွ်င္ ေတာၿမိဳင္ခြီး( Come and help me and save my life.
သီမည္ဖီးကို
လွ်င္ေဆာ ကယ္တင္ပါလွည့္ --။

ဒြန္းစႏၵာဟိႏၵဴမ်ိဳး (The jackal said I am a Brahman and I cannot bite the leather of
ႏြားသရီကို မကိုက္ပါဖူးေတာ့လည္း --။ (the cow.

မခ်ိပူျပင္းစြ (Sooner, the crow came and said don’t be afraid
အဆြီလွ်င္ ေနာင္က်ီးကန္း
ေညခါခင္ပြန္း ၿမဲစြာမႊမ္းသည္
က်ီးကန္းေရာက္ပါလတ္တည္း --။

အဆြီလွ်င္ ေနာက္က်ီးကန္း (Please get help from the flies. Then, the flies
ယင္မရဲကို ၿမဲစြာခင္ပြန္းမႊမ္း၍ (came around and laid eggs on the face of the deer.
မ်က္စိရစ္၀န္းလည္
ယင္မလာ၍
ျဖဴစြာ ဥလာသည္တည္း --။

အဆြီလွ်င္ ေနာက္က်ီးကန္း (The crow pretended eating the flies’ eggs.
ဦးေခါင္းၿမီတြင္
ႏႈတ္သြီးေတာက္ဟန္ျပဳ၍
ထိုခဏ လယ္သခင္ (Then, the farmer thought the deer was dead
ၿပီးခုန္ပင္ လာတံုလတ္(And pulled out the rope out of the deer’s neck.
သရီႀကိဳးသည္
လိုင္၀ယ္ လွ်င္ေဆာခၽြတ္လည္း --။

ထိုေယာက္်ားလယ္သခင္ (The farmer went into the jungle,
ႀကံလတ္လွ်င္ ေစာခါ ၿခံဳထဲ၀င္၍ (to get the vines
ႏြယ္ပင္ျဖတ္လွီးျငားလည္း --။ (to tie the legs of the deer.

အာအာသည္ က်ဴးျမည္လတ္ (Then, the crow made a sound,
ခ်ီသမင္သည္ (And the deer had run away and escaped.
ျဖဳန္းျဖဳန္းၿပီးသည္ျဖစ္လည္း --။

ထိုေယာက္်ားလယ္သခင္ (When the farmer saw the deer escaped,
လက္တြင္ ဒါးႏွင့္ပစ္ (he was so upset
ၿခံဳထဲရႊက္ ပုန္း၍နီ (And threw the sword against the deer.
ၿမိဳင္ခြီးေခါင္းတြင္ (But it went astray
မွန္လွ်င္ သီခီၿပီလည္း --။ (And hit the jackal’s head and jackal was dead.

ဤနည္းလွ်င္ မံုတရွိ (The same way,
ေမလတ္ျဖဴမွာ (My dear girl has untrue lover.
ဖ်က္သူႏွင့္ရာ တြိလည္း --။

မခ်ိသည္ လြန္ေယာင္သဲ (She is now broken-hearted and crying,
ေမခ်စ္ အပူ၀င္သည္ (the same as the deer does.
သမင္ပမာ နည္းတည့္လည္း --။

မကိုက္ပါဖူး = မကိုက္ဖူးပါ
မံုတရွိ = ထိုနည္းဥပမာႏွင့္ အတူတူ အရွိရွိ ၊ ထိုနည္းတူစြာ
လြန္ေယာင္သဲ = အလြန္ အသဲအသန္၊ လြန္စြာ အသဲအသန္ျဖစ္သည္။

ထရိပူရကရေသာ ရွိေဟာင္းရခိုင္ဂႏၱ၀င္ကဗ်ာတပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ အလယ္တန္းသင္႐ိုးညြန္းတန္း၌ ျပဌာန္းသင့္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ပညာစာရ ေကာင္းမႈျပဳပါသည္။

(ရခိုင္ေပါင္းကူး သာလွဦး)

No comments:

Post a Comment