Sunday, May 3, 2009

ႏိုင္ငံတကာဟာသ (၁)


အိုင္ယာလန္ ႏိုင္ငံသား
----------------------
တခါက အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတေယာက္၊ စေကာ့လူမ်ိဳးတေယာက္၊ အိုင္ယာလန္လူမ်ိဳးတေယာက္ (၂၆) မိုင္ အရွည္ ျမစ္တျမစ္မွာ ရီကူးၿပိဳင္ကတ္ေတ။
စေကာ့လူမ်ိဳးက (၁၂) မိုင္ ကူးၿပီးေရခါ ေညာင္းပနာ လက္ေလွ်ာ့လားေရ။
အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးက (၁၆) မိုင္ ကူးၿပီးေရခါ လက္ေလွ်ာ့လားျပန္ေရ။
အိုင္ယာလန္လူမ်ိဳးကေတာ့ခါ (၂၅) မိုင္ကူးၿပီးေရခါမွ ငါပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္မကူးႏိုင္ပ်ာယ္လို႔ စိတ္ဓါတ္က်ပနာ ေနာက္ျပန္လွည့္လို႔ ပန္းတိုင္အစကို ျပန္ကူးလားေရလတ္။

အိမ္ေထာင္ဟိ ေယာက္က်ားတိအတြက္ရာ
------------------------------------
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၿမိဳ႕ေခ်တၿမိဳ႕မွာ အိမ္ေထာင္ဟိေရ ေယာက္က်ားတိရာ အလုပ္ခန္႔ေရ စက္ရံုတရံုဟိပါေရ။
တရက္နိ ကုလိေမၼႏွစ္ေယာက္ မ,မတိ အလုပ္မခန္႔စြာကို မေက်မနပ္နန္႔ စက္ရံုမန္ေနဂ်ာကို လားေျပာကတ္ေတ။
ယင္းခါ စက္ရံုမန္ေနဂ်ာက "အိမ္ေထာင္ဟိ ေယာက္က်ားတိက မယားတိအမိန္႔ကို နာခံနီက် အသားက်ၿပီးသားပါ။ ယင္းအတြက္နန္႔ ကြ်န္ေတာ့္အမိန္႔ကို နာခံတတ္ဖို႔ တကူးတကေလ့က်င့္စရာမလိုလို႔ အလုပ္ခန္႔စြာပါ။" လို႔ ယွင္းျပလိုက္ပါေရလတ္။

အမွန္တကယ္ ၾကားယင့္လား
-----------------------------
တခါက နားထိုင္းေရလူတေယာက္ အသစ္၀ယ္တပ္ထားေရ နားၾကားကရိယာကို သူငယ္ခ်င္းကို လိုက္ေက်ာလိုက္ေတ။
"အေ၀း သူငယ္ခ်င္း၊ အခု ငါတပ္ထားေရ နားၾကားကရိယာက ေဒၚလာ (၅၀၀) ေတာင္ပီးရေရ။ ငါတပ္ဖူးသမွ်ထဲမွာ စ်ီးအႀကီးဆံုးပ်ာယ္"
သူငယ္ခ်င္းက "ဟုတ္လာ ေ၀း။ ဇာခါက ၀ယ္လိုက္စြာေလ" လို႔ မိန္းလိုက္ေတ။
ေယေကမွာ နားၾကားကရိယာအသစ္ တပ္ထားေရလူက "ေလးနာရီခြဲပ်ာယ္" လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ေတ။

မူးေက မေမာင္းကဲ့
-------------------
တခါက ရဲအရာဟိတေယာက္စြာ အေမွာင္ခိုပနာ (Night Club) က အရက္မူးမူး ကားေမာင္းတတ္ေတ အမူးသမားတိကိုဖမ္းဖို႔ ေစာင့္နီေရ။ ထြက္လာပ်ာယ္တေယာက္ ...

ဒေယာကို လိုင္ဖင္းမွာခ်ိတ္ပနာ။ လွကားက ဖင္ေတာေတာပနာ ဆင္းလာေရ။ ေအာက္ကိုေရာက္ေတမွာ ရိွကို တလွမ္းလွမ္းဖို႔ ေနာက္ကို သံုးလွမ္းဆုတ္ပနာ အသွ်ိန္ယူနီရေရ။ ဂုတ္က ငိုက္စိုက္က်ပနာ၊ ကား (၁၀) စီးေလာက္ကို တစီးစီ ေသာ့လိုက္ဖြင့္နီေရ။ ကိုယ့္ကား ဇာနားမွာေတာင္မသိ။

ရဲအရာဟိက ယင္းအမူးသမားကို အာရံုစိုက္နီေရ အခ်ိန္မွာ (Night Club) က လူတိ တေရာင္းေရာင္းဆင္းလာပနာ ကိုယ့္ကားကို ကိုယ္စီေမာင္းလို႔ အီးအီးသက္သာ ထြက္လားကတ္ေတ။ ေအလူေလာက္ဆိုးေရလူ တေယာက္လည္းမဟိ။

အမူးသမား ကားထက္ကိုေရာက္လို႔ စက္ဖြင့္လိုက္စြာနန္႔ ရဲအရာဟိက အနားကိုလားပနာ အစစ္ဆီးခံဖို႔ေျပာလိုက္ေတ။ အစာအိမ္မွာဟိေရ အရက္ပမာဏတိုင္းေရ ကရိယာကို အမူးသမားပါးစထဲထည့္ပနာ လီမႈတ္ထုတ္ခိုင္းလိုက္ေတ။

“ယာ...ဇာပိုင္ ျဖစ္စြာလဲ။ ေအလူ၀မ္းထဲမွာ အရက္တစက္လည္း မဟိ”

ရဲအရာဟိလည္း ဂ်ီ၀ိဂ်ီ၀ါနန္႔ ကားေမာင္းပနာ (Night Club) ရိွက ထြက္လားေရ။ ေအနိခါ အရက္သမားတေယာက္လည္း မဖမ္းမိခ။

ဇာဖမ္းမိဖို႔လဲ။ အရက္မူးသမားတိ အီးအီးသက္သာကားေမာင္းလားလို႔ရေအာင္ ေဒလူကို ေဖ့သာပီးပနာ ရဲအရာဟိကို မွ်ားထားေရဆိုစြာကို သိကမသိလိုက္။

လိေမၼာ္သီးဆြတ္ရစြာ လြယ္လား
------------------------------
မသာစိန္ လိေမၼာ္သီးဆြတ္ေတ အလုပ္တခုေလွ်ာက္လိုက္ေတ။ အလုပ္က ကေကာင္းလြယ္ေကလည္း ကိုယ့္စြာကိုယ္ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဖို႔စြာကို စိတ္မခ်ျဖစ္နီေရ။ အလုပ္အိန္တာဗ်ဴးမွာ အလုပ္ၾကပ္က "အယင္က လိေမၼာ္သီးဆြတ္ေတအလုပ္ လုပ္ဖူးပါလား" လို႔ မီလိုက္ေတ။ မသာစိန္က "အယင္ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္လုပ္ဖူးပါေရ။" လို႔ ျပန္ေျပာလိုက္ေတ။ အၿပီးေက ကိုယ့္စြာကိုယ္အားတင္းပနာ "အိမ္ေထာင္သံုးဆက္ အကြာခံရဖူးစြာ တခုပါရာ။" လို႔ ယံုၾကည္မႈအျပည့္နန္႔ ျပန္ေျပာလိုက္ေတ။

လယ္သမား သားသမီးတိနာမည္
----------------------------
တခါက လယ္သမားတေယာက္မွာ သားသမီးမ်ားလြန္းလို႔ အေခ်တိကို မ်က္ႏွာေပါက္နန္႔လိုက္ပနာ မွတ္မိရလြယ္ေရနာမည္တိ ပီးထားေရ။ ဇြန္လေက်ာင္းဖြင့္ရက္ေရာက္ေတခါ အေခ်တိ ေက်ာင္းလားအပ္ကတ္ေတ။ ေက်ာင္းသားလက္ခံေရဆရာက မ်က္ႏွာ၀ိုင္း၀ိုင္းေခ်နန္႔ လယ္သမားသားေခ်တေယာက္ကို ေခၚပနာ "မင္းနာမည္ ဇာလဲ" လို႔ မီးလိုက္ေတ။

"ႏြားဂါရီ တာယာ ပါ"
"ဇာေျပာေရ ေ၀။ နာမည္ကို မီးနီစြာ"
"ဟုတ္ပါေရ။ ႏြားဂါရီ တာယာပါ"
"ေအး မင္းတနားေစာင့္နီ။ ငါ ဆရာႀကီးပါးကို ေခၚလားမည္"

အေခ်က ေနာက္ဘက္မွာ တန္းစီနီေရ မ်က္ႏွာခခြက္ေခ်နန္႔ ေအးမသယ္အနားကိုလားပနာ "မမ ၾကက္စာခြက္၊ မမနာမည္ကိုလည္း ဆရာယံုဖို႔ မဟုတ္လားမသိ" လို႔ မ်က္ႏွာငယ္ေခ်နန္႔ ေျပာလိုက္ေတ။

မခ်စ္လို႔ အမြီပီးေရ
--------------------
သာစိန္နန္႔ သာေအာင္ ညီအကိုႏွစ္ေယာက္ တရားယုန္းမွာ အဖအမြီကိစၥနန္႔ အမႈရင္ဆိုင္နီကတ္ေတ။ တရားသူႀကီးက အဖသယ္ထားခေရ သီတန္းစာကို ဂရုတစိုက္ဖတ္ပနာ အမႈကို စီရင္ခ်က္ခ်လိုက္ေတ။

"အင္း ေကာင္းပ်ာယ္။ မင္းရို႕အဖ ပိုင္ဆိုင္သမွ် လယ္တိအားလံုးကို သာစိန္ရာ ယူရဖို႔"

သာစိန္က ညီသာေအာင္ဖက္ကိုလွည့္ပနာ မ်က္ရည္စမ္းစမ္းနန္႔ "ငါ ေျပာေရမလားေ၀း သာေအာင္။ ဘာဘာက မင္းကိုရာ ခ်စ္ေတလို႔။ ငါေတာ့ ေအဘ၀နန္႔ တုံးလီဖို႔ပ်ာယ္" လို႔ ေျပာလိုက္ေတ။

ေခၽြတာေရး အသုဘေႀကာ္္ျငာ
----------------------------
ၿမိဳ႕ခံ သတင္းစာတိုက္ကို ဖုန္းတေကာလ္ ၀င္လာေရ။
"အေဘာင္ နာေရးေႀကာ္ျငာ ထည့္ခ်င္လို႔ပါ။ စ်ီး ဇာပိုင္ယူလဲ မသိ"
"စကားလံုး တလံုးကို ဒၤဂါး (၅၀၀) ယူပါေရ"
"ဟုတ္လား။ ေဘာလ္ပန္နန္႔ လိုက္မွတ္လိုက္ အေခ်"
"ဟုတ္ပါယင့္။ ေျပာပါ အေဘာင္။"
''ဖိုး စိန္ သီ ပ်ာယ္'' ယင္းေလာက္ရာဟယ္"
"ေအာ္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာဖို႔မိလားပါေရ။ အနည္းဆံုး စကားလံုး (၇) လံုးမွ လက္ခံပါေရ။ အခု စကလံုး (၄) လံုးရာ ဟိပါသိမ့္ေရ အေဘာင္"
တဖက္က အသုဘသွ်င္ ၀ါႀကီးမ အသံတိတ္လားေရ။ တနား ၾကာခါမွ
"ယင္းပိုင္ဆိုေက (ဖိုး စိန္ သီ ပ်ာယ္။ ပန္း ေရာင္း သည္) လို႔ ရြီးလိုက္ပါ" လို႔ ျပန္ေျပာလာေရ။

လိပ္စာ မွားလားေရ Email
-------------------------
လင္မယားႏွစ္ေယာက္ ၿမိဳ႕တၿမိဳ႕မွာ တြိဖို႔ခ်ိန္းထားကတ္ေတ။ လင္သယ္က တရက္ေစာပနာ ယင္းၿမိဳ႕ကိုေရာက္လားေရ။ ေရာက္စြာနန္႔ ဟိုတယ္ကြန္ပ်ဴတာကနီပ်ာယ္ ကမန္းကတမ္း မယားပါးကို Email ပို႔လိုက္ေတ။
ယင္း Email က နာမည္တလံုးက်န္ခပနာ ပူပူႏြီးႏြီး အိမ္သွ်င္သီက်လားေရ မဆမတေယာက္ပါးသို႔ေရာက္လားေရ။ Email ကို ဖတ္ၿပီးစြာနန္႔ မဆမအသစ္စက္စက္ေရ သတိမိပနာ မူးလဲက်လားေရ။ Email မွာ ရြီးထားစြာက

"ကို႔အခ်စ္ သက္ထား၊
ကို အခု ေဒမွာ ေရာက္နီပ်ာယ္။ နက္ဖန္ သက္ထားလာေရခါ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္ အားလံုးအသင့္ပ်င္ဆင္ထားေရ"

(စံဂိုးေအာင္)

No comments:

Post a Comment