Sunday, April 26, 2009

ရခိုင္စာပီတိုက္ပဲြ


ရခိုင္စာပီတိုက္ပဲြ
--------------------
ရခိုင္စာပီတိုက္ပဲြေရ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပဲြတခုပိုင္ျပင္းထန္ပါေရ။ အကၽြႏ္ုပ္ AMP သို႔မေရာက္လာခင္ Pink Gold (မာန္ေအာင္သူမေခ်) က Invite လုပ္လို႔ ယင္းမွာ Tha Hla Oo နာမည္ႏွင့္ ေရာက္လားခီပါေရ။ ယင္းမွာ ယင္းေလာက္ထိ တက္တက္ႄကြႄကြေဆြးေႏြးနီကတ္စြာကို မတြိရပါ။ AMP Ning Network ကို Invitetation လုပ္လို႔လား၊ တစံုတေယာက္ေသာသူက Forward လုပ္လို႔လားမသိ ေရာက္ျဖစ္ခီပါေရ။ ယင္းမွာ အကၽြႏ္ုပ္စေရာက္ျဖစ္ေတအခ်ိန္မွာ ရခိုင္သား၊ ရခိုင္သမေခ်တိ (၄၅၀) ေလာက္စုမိနီပါပ်ာ။ သို႔ေသာ္ တေယာက္ကလည္း ရခိုင္ပိုင္မရြီးကတ္ပါသိမ့္။ အဂၤလိပ္ပိုင္အရြီးမ်ားစြာကို တြိရပါေရ။ Admin ကေတာ့ခါ ပံုျပင္၀တၳဳေခ်တိကို ျမန္မာဘာသာစကားျဖင့္ရြီးနီစြာကို တြိရပါေရ။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေဆာက္ႏွင့္ထြင္းရပါပ်ာ။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း တိုက္ရိုက္ေ၀ဖန္ေက ေကာင္းဖို႔မဟုတ္ဆိုပ်ာ သူရြီးေရ ပံုျပင္ေခ်တပုဒ္ကို (တစံုတေယာက္ေသာသူက ရခိုင္ဘာသာျပန္ပီးႏိုင္ေက ေကာင္းဖို႔) ဆိုပ်ာ ေသြ၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေ၀ဖန္ရပါေရ။ သို႔ေသာ္ Admin က သေဘာေပါက္လားပံုရပါေရ။ ေနာက္ပိုင္း သူ ျမန္မာစကားျဖင့္မရြီးလီပါပ်ာ။ အားလံုးရခိုင္စကားျဖစ္လာပါေရ။ ေအအခ်က္ကို အကၽြႏ္ုပ္ ေကာင္းေကာင္း၀မ္းသာအားရျဖစ္ရပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက ေခါင္ပုတ္ကမိုးယုိနီေက ၾကမ္းျပင္တခုလံုး စြတ္စိုလားပါဖို႔ပ်ာ။ AMP မွာ ကပ္ခိုဖို႔ေရာက္လာကတ္ေတ ရခိုင္သား၊ ရခိုင္သမေခ်တိ အားလံုး မိုးရီစြတ္လို႔ ေဆာင္းမိုးရ၊ ေျခာင္းဆိုးဖ်ားနာမိကတ္ပါဖို႔။

အကၽြႏ္ုပ္ arakannet.yahoogroups.com ကို ရင္းပါလတ္စြာ (၈) ႏွစ္ (၉) ႏွစ္ဟိပါပ်ာ။ သို႔ေသာ္ အားနည္းခ်က္က ရခိုင္ပိုင္ရြီးလို႔မရပါ။ ရခိုင္ပိုင္ရြီးခ်င္ေက Wwin_Burmese Font ႏွင့္ Ms Word (သို႔မဟုတ္) Word Pad, Note Pad ရို႕မွာ ရြီးၿပီးမွာ ေကာ္ပီလုပ္လို႔ တဆင့္ခံပို႔ရပါေရ။ ဖတ္ရလူကလည္း ျပန္ေကာ္ပီလုပ္လို႔ Word Pad, Note Pad ရို႕မွာ ျပန္ဖြင့္ၿပီးေက Font ျပန္ေျပာင္းလို႔ဖတ္ရပါေရ။ အခ်ိန္ကေကာင္းကုန္ပါေရ။ PDF ႏွင့္ attached File လုပ္ၿပီးေက ပို႔တင္ကတ္ပါေရ။ သို႔ေသာ္ PDF File လုပ္ဖို႔ လူအမ်ားစုက မတတ္ကတ္ပါ။ သို႔ျဖင့္ ရခိုင္စကားျဖင့္ တိုက္ရိုက္ရြီးႏိုင္ေရ Forum တခု လိုခ်င္နီစြာ ကေကာင္းၾကာနီပါပ်ာ။ ယင္းမွာ ကေနဒါက ျမန္မာအေကာင္ေခ်တေယာက္ထူေထာင္ေရ php BB Forum တခုကို လားတြိခီပါေရ။ ယင္းမွာ member အျဖစ္ျဖင့္ တႏွစ္ေလာက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ပါေရ။ ယင္း Forum မွာ Pink Gold ကို လားတြိခီစြာပါ။ ယင္းမွာ thadar.blogspot.com က အစ္မႀကီးမသဒၵါႏွင့္ လားတြိခီပါေရ။ http://smilemay.blogspot.com က စမိုင္းေမႏွင့္လည္း မိတ္ေဆြျဖစ္ခရပါေရ။ စမိုင္းေမက ျပည္ထဲက ကခ်င္မေခ်တေယာက္ပါ။ ယင္းပိုင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပါတ္သက္ေတ ျပည္ထဲက blog ေထာင္၀ံ့ေရ ရခိုင္သမတေယာက္လည္းမဟိပါ။ ယင္းေၾကာင့္ အာရီယံသတၱိကိုလည္း အကၽြႏ္ုပ္ယေလာက္ထိမေလးစားလိုက္ပါယာ။ သို႔ေသာ္ ရခိုင္သားတေယာက္ျဖစ္ေတ Opera ႏွင့္လည္းမိတ္ေဆြျဖစ္ခရပါေရ။ ကိုေအာ္ပရာက AMP မွာ member အျဖစ္ႏွင့္ ဟိပါေရ။ သူ႔နာမည္ကို သိခ်င္လူလည္းသိကတ္ပါဖို႔။ သို႔ေသာ္ သူက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုး၀မပါတ္သက္ပါ။ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ျဖစ္သည္မွာလည္း စာပီကိစၥသက္သက္ရာျဖစ္ပါေရ။ ႏိုင္ငံေရးလံုး၀မပါပါ။ ႏိုင္ငံေရးပို႔စ္တင္ဖို႔စြာကိုလည္း အကၽြႏ္ုပ္မတိုက္တြန္းပါ။ ကိုယ္ကလြတ္ေျမာက္နယ္ၿမီေရာက္နီေရဆိုေကလည္း သူမ်ားတိ ေထာက္ေရာက္ဖို႔စြာကို မလိုလားပါ။ သူ႔ဘေလာခ့္ကလည္း မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ ဘေလာခ့္ေခ်ပါရာ။ သို႔ေသာ္ သူ႔ ဘေလာ့ခ္မွာ ကဗ်ာတိ စာတိအားလံုးျမန္မာစကားျဖင့္ျဖစ္နီလို႔ ကေကာင္းစိတ္ပ်က္ျခင္းျဖစ္ရပါေရ။ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရၿပီးေက သူ႔ ဘေလာ့ခ္မွာ ရခိုင္ကဗ်ာ တပုဒ္စႏွစ္ပုဒ္စ တြိျမင္လာရပါေရ။ ေကာင္းေကာင္း၀မ္းသာအားရျဖစ္မိပါေရ။ သူအစတင္စြာက ကိုသန္းေမာင္ရြီးေရ (ရခိုင္သႀကၤန္) ခြန္းေတာက္ပါ။ မွတ္မိပါသိမ့္ေရ။ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္ပါေရ။ ယင္းအခ်ိန္မွာ ရခိုင္စကားႏွင့္ဘေလာခ့္ဆိုလို႔ တခုလည္းမဟိသိမ့္ပါ။ အကၽြႏ္ုပ္ရခိုင္စကားျဖင့္ ဘေလာ့ခ္ေခ်တခုထူေထာင္ဖို႔ စိတ္ကူးျပင္းျပလာပါေရ။ အကၽြႏ္ုပ္စိတ္ကူးကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ပီးစြာက http://www.thadar.blogspot.com က အစ္မႀကီးမသဒၵါျဖစ္ပါေရ။ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ပါ။ ကဗ်ာလက္နက္ႏွင့္ စစ္အစိုးရကို မားမားမတ္မတ္ ျပတ္ျပတ္သားသားတိုက္ပဲြ၀င္နီေရ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ ျပည္တြင္းတကၠသိုလ္တခုမွာ က်ဴတာလုပ္ဖူးခပါေရ။ ယင္းအစ္မ၏ကဗ်ာအရြီးအသားမွာ ၾသခ်ေလာက္ပါေရ။ ကဗ်ာမ်ားကိုလည္း မထပ္တန္းမနားတမ္း ရြီးစပ္ႏိုင္ေရ ဧရမပါရမီထူးေရ အာဂအမ်ိဳးသမီးတေယာက္ျဖစ္ပါေရ။ သူလုပ္ပီးလို႔ thahlaoo.blogspot.com ျဖစ္လာစြာပါ။

(ေနာက္ဆက္ပါမည္။)

ေအေဆာင္းပါးကို ရြီးခ်ယ္ဖို႔ စိတ္မကူးပါသိမ့္။ ရြီးလို႔မၿပီးပါသိမ့္။

2 comments:

  1. ပထမပိုဒ္ ေနာက္ဆံုးစာေၾကာင္းမွာ (ကြန္းခိုဖို႔ေရာက္လာကတ္ေတ...မွာ အဓိပၸါယ္မေပါက္ျဖစ္နီပါသည္...(ကပ္ခိုဖို႔ေရာက္လာကတ္ေတ..ဆိုေကေကာင္းပါဖို႔။) ေဆာင္းမိုးရ..ကို ေဆာင္းမိ့ရ..ဆိုေကပိုလို႔ရခိုင္ပီျပင္ပါေရ။)

    ဒုတိယပိုဒ္ စာေၾကာင္း ၁၆ မွာ ..ေထာက္ေရာက္ဖို႔စြာကို...ကို (ေထာင္ေရာက္ဖို႔စြာကို) ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ၄င္းပိုဒ္ စာေၾကာင္း၂၀ မွာ ..ရခိုင္စကားႏွင့္ဘေဘာခ့္ဆိုလို႔...ကို (ရခိုင္စကားႏွင့္ဘေလာခ့္ဆိုလို႔) ျဖစ္သင့္ပါသည္။

    ေအေဆာင္းပါးထည့္ျဖစ္ေအာင္ထည့္ပီးပါ။

    ReplyDelete
  2. ဟုတ္ပါယင့္ သာလွဦးဆိုေရ ရခိုင္သားေခ်တစ္ေယာက္မွာ ရခိုင္ဘေလာ့တစ္ခုဟိေရဆိုစြာကို မသဒၶါအသိပီးလို႔ လားလည္ျဖစ္ပါေရ။ စက္တင္ဘာ အေရးအခင္းကာလျဖစ္လို႔ သာလွဦးက မဒိန္းတပ္မေတာ္ဆိုေရ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္နန္႔ လားတိုးပါေရ ကေကာင္းေကာင္းေရ ကဗ်ာေခ်တစ္ပုဒ္ပါ။

    ReplyDelete