Tuesday, April 7, 2009

ေၾကာင္းက်ိဳးျပ ႀကိယာမ်ား (ရခိုင္ေ၀ါဟာရအဘိဓါန္အတြက္)


ေၾကာင္းက်ိဳးျပ ႀကိယာမ်ား (ရခိုင္ေ၀ါဟာရအဘိဓါန္အတြက္)
--------------------------------------------------------------
ရခိုင္ေ၀ါဟာရအဘိဓါန္အတြက္ ေၾကာင္းက်ိဳးျပႀကိယာ စုစုေပါင္း (၇၇) လံုးအား စုေဆာင္းေဖာ္ျပအပ္သည္။

(ခ)

(ခြာ) ေက (ကြာ) ေရ။ (အကာ)
(ခဲြ) ေက (ကဲြ) ေရ။ (အုန္းသီး)
(ေခါက္) ေက (ေကာက္) ေတ။ (သံ)
(ခ်) ေက (က်) ေရ။ (က်င္)
(ခ်ံဳ႕) ေက (က်ံဳ) ေရ။ (အရီ)
(ခ်ိဳး) ေက (က်ိဳး) ေရ။ (သြား)
(ခ်က္) ေက (က်က္) ေတ။ (ထမင္း) ***
(ခ်န္) ေက (က်န္) ေရ။ (ဟင္း)
(ခ်ယ္) ေက (က်ယ္) ေရ။ (ဇကာ)
(ခၽြတ္) ေက (ကၽြတ္) ေတ။ (အေရာင္)
(ခၽြန္) ေက (ခၽြန္း) ေရ။ (ျမွား) (ျမွားကို (ခၽြန္း) ေအာင္ (ခၽြန္) ပစ္လိုက္)
(ျခား) ေက (ၾကား) ေရ။ (၀ါး)
(ၿခီ) ေက (ႀကီ) ေရ။ (အခဲ)
(ႃခြီ) ေက (ႄကြီ) ေရ။ (အသီး)
(ၿခဲ) ေက (ႀကဲ) ေရ။ (အစြယ္) (အစြယ္ကို (ၿခဲ) ျပေက (ႀကဲ) နီယင့္။)
(ျခစ္) ေက (ျပစ္) ေတ။ (မွန္)
(ျခစ္) ေက (ၾကစ္) ေတ။ (အေၾကာင္း)
(ျခင္း) ေက (ၾကင္း) ေရ။ (ငါးေျခာက္)
(ေျခာက္) ေက (ေၾကာက္) ေတ။ (တဆီ)

(ဆ)

(ဆုတ္) ေက (စုတ္) ေတ။ (စာရြက္) ***
(ဆန္႔) ေက (စန္႔) ေရ။ (အၿခီ) ***
(ဆြတ္) ေက (စြတ္) ေတ။ (ရီ) ***

(ဖ)

(ဖိ) ေက (ပိ) ေရ။ (ပိႆာ)
(ဖဲ့) ေက (ပဲ့) ေရ။ (အနား)
(ဖုံး) ေက (ပံုး) ေရ။ (ဣေႃႏၵ)
(ေဖာ့) ေက (ေပါ့) ေရ။ (ကုလားေကာင္)
(ေဖာ္) ေက (ေပၚ) ေရ။ (ေလာင္း)
(ေဖာက္) ေက (ေပါက္) ေတ။ (၀ါးေျပာက္)
(ဖြ) ေက (ပြ) ေရ။ (အညွက္) ***
(ဖြင့္) ေက (ပြင့္) ေရ။ (တန္းခါး)
(ဖြတ္) ေက (ပြတ္) ေတ။ (၀ါးလံုး)
(ဖ်က္) ေက (ပ်က္) ေတ။ (လူ)
(ေဖ်ာင္) ေက (ေပ်ာင္) ေရ။ (ဗူး) ^^^
(ဖ်စ္) ေက (ပ်စ္) ေတ။ (ၾကမ္းပိုး)
(ဖ်ိဳ) ေက (ပ်ိဳ) ေရ။ (သံ)
(ေဖ်ာ့) ေက (ေပ်ာ့) ေရ။ (ဖေယာင္း) (ဖေယာင္း မီးႏွင့္ေဖ်ာ့ ေပ်ာ့နီယင့္။)
(ေဖ်ာ္) ေက (ေပ်ာ္) ေရ။ (သၾကား)
(ေဖ်ာက္) ေက (ေပ်ာက္) ေတ။ (ကိုယ္ေရာင္)
(ေဖ်ာင္း) ေက (ေပ်ာင္း) ေရ။ (က်မန္း)

(ၿဖီ) ေက (ၿပီ) ေရ။ (ႀကိဳး)
(ၿဖဲ) ေက (ၿပဲ) ေရ။ (အနာ)
(ၿဖိဳ) ေက (ၿပိဳ) ေရ။ (ေတာင္)
(ျဖန္႔) ေက (ျပန္႔) ေရ။ (အေတာင္) ***
(ျဖဳတ္) ေက (ျပဳတ္) ေတ။ (ရာထူး)
(ျဖဳန္း) ေက (ျပဳန္း) ေရ။ (အစိုင္)
(ေျဖာင့္) ေက (ေျပာင့္) ေရ။ (ႀကိမ္)
(ျဖည့္) ေက (ျပည့္) ေရ။ (ရီ) (ရီကို (ျဖည့္) ေက (ျပည့္) ေရ။) (မဖြတ္ဘဲျဖဴ မျဖည့္ဘဲျပည့္) (အုန္းသီး)။
(ျဖတ္) ေက (ျပတ္) ေတ။ (ဓါး)

(မ)

( မႊိ ) ေက ( မြိ ) ေရ။ (ဂ်င္)
(မွ်ိဳး) ေက (မ်ိဳး) ေရ။ (၀ါးေဖာင္)
(ျမွင့္) ေက (ျမင့္) ေရ။ (အဆင့္)
(ျမွဳတ္) ေက (ျမဳတ္) ေတ။ (သမၸာန္)
(ေျမွာက္) ေက (ေျမာက္) ေတ။ (လူဗိန္း)

(န)

(ႏွဲ႔) ေက (နဲ႔) ေရ။ (ခါး) *** (ကစြာမွာ ခါးကို (ႏွဲ႔) ထားစြာေခ် (နဲ႔) နီယင့္။)
(ႏႈး) ေက (ႏူး) ေရ။ (ထမင္းေျခာက္) (ထမင္းေျခာက္ကို ရီနန္႔ (ႏႈး) ေက (ႏူး) ေရ။)
( ႏႊာ ) ေက ( ႏြာ ) ေရ။ (အခြံ) (အခြံ (ႏြာ) ေအာင္ ( ႏႊာ ) ပစ္လိုက္။)
(ႏိႈး) ေက (ႏိုး) ေရ။ (အေခ်)
(ႏႈတ္) ေက (ႏုတ္) ေတ။ (အမႊီး) (ငွက္မႊီး (ႏႈတ္) ပစ္လိုက္၊ (ႏုတ္) လီပါတ္စီ။)
(ႏွစ္) ေက (နစ္) ေတ။ (ခဲ)
(ႏွပ္) ေက (နပ္) ေတ။ (ထမင္း)
(ႏွိပ္) ေက (နိပ္) ေတ။ (နံ)
(ႏွိမ့္) ေက (နိမ့္) ေရ။ (ၾကမ္း) ***
( ႏႊီး ) ေက ( ႏြီး ) ေရ။ (ရီအိုး) *** (ရီအိုးကို (ႏြီး) ေအာင္ ( ႏႊီး ) ထား။)
(ေႏွာက္) ေက (ေနာက္) ေတ။ (ေသာက္ရီ) (ေသာက္ရီကို (ေနာက္) ေအာင္ (မေႏွာက္) ကဲ့။)

(ယ)

(ယွင္း) ေက (က်င္း) ေရ။ (အမိႈက္)

(ရ)

(ရႊင့္) ေက (လြင့္) ေရ။ (စပါး) *** (လီထလို႔ စပါး ( ရႊင့္) ေက စပါးဖ်င္းတိ (လြင့္) လားလိမ့္ေမ။)

(လ)

(လွဴး) ေက (လူး) ေရ။ (ေလာင္း)
(လွဲ) ေက (လဲ) ေရ။ (အပင္)
(လႊဲ) ေက (လဲြ) ေရ။ (ယိုင္း)
(လႊတ္) ေက (လြတ္) ေတ။ (ခြီး) ***
(လႊင့္) ေက (ရြင့္) ေရ။ (ရြက္) *** (ရြက္ (လႊင့္) ေက (ရြင့္) ေရ။)
(လွည့္) ေက (လည့္) ေရ။ (အေဂါင္း)
(လွပ္) ေက (လပ္) ေတ။ (ေတာင္း)
(လွန္) ေက (လန္) ေရ။ (ဖ်ာ)
(လွန္႔) ေက (လန္႔) ေရ။ (ငေၾကာက္)
(ေလွာက္) ေက (ေလာက္) ေတ။ (အပို) (ဆန္စေက အပို (ေလွာက္) ထည့္လိုက္။ မဟုတ္ေက (ေလာက္) ဖို႔မဟုတ္။)

(စုစုေပါင္း ရခိုင္ (ေၾကာင္းက်ိဳးျပႀကိယာ) ေ၀ါဟာရစကားလံုး (၇၇) လံုးရထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထပ္မံ ေလွာက္ထည့္ျဖည့္စြက္ရန္လည္း ေတာင္းပန္အပ္သည္။)

*** ျပထားသည္မ်ားမွာ ကိုေက်ာ္ၿဖိဳးေ၀ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
^^^ ကိုယ္ေတာ္ Eindaobatha ပုိ႔တင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

2 comments:

  1. ျဖယ္ေက ျပယ္ေရ သနပ္ခါး

    ReplyDelete
  2. (ႏႊီး) ေက (ႏြီး) ေရ (ထမင္း၊ ဟင္း)

    ReplyDelete