Thursday, April 2, 2009

ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္


ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားသမိုင္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္
-----------------------------------------------------
နေမာတႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာ သမၺဳဒႆ ပဥၥဂုဏာ အဟံ ၀ႏၱာမိ။

ဘုရားသမိုင္းလကၤာ
---------------------
ဇမၺဴဒီပါ၊ ကၽြန္းေတာင္ယာ၀ယ္၊ ရတနာထူေျပာ၊ စဥ္ပင္ေပါသည္၊ မေနာရမၼာ၊ ကၽြန္းေအာင္ခ်ာထက္၊ ႐ွိကလူေပါင္း၊ ႐ွိလူေဟာင္းရို႔၊ ေပ်ာ္ေကာင္းလူ႔ေဘာင္၊ ေသလာေတာင္၀ယ္၊ ေခၚေဆာင္မွန္ကူ၊ ရြာေက်ာက္ျဖဴထက္၊ ႐ွိမူေမာ္ကြန္း၊ တည္ထြန္းစဥ္လာ၊ ရြာခ်ခါ၀ယ္၊ ေခၚရာပေရ။ ရပ္၀ယ္လူမ်ား၊ အရပ္သားႏွင့္၊ ေအာင္သားမည္ခါ၊ ငသထာဟု၊ ေခၚမႈမွန္စြာ၊ ကြန္ဆရာသည္၊ လင္းခါခ်ိန္ေထက္၊ မိုးလင္းေရာက္က၊ ျမစ္စေယာင္ေယာင္၊ ငၿပီေတာင္နား၊ ကြန္ပစ္လားရာ၊ ငသထာဟု၊ ေခၚရာထိုသူ၊ ပစ္သည္ဟူက၊ ကြန္မူထြီးယွက္၊ ၿငိလွ်က္ဟိရာ၊ စမ္းၾကည့္ပါေသာ္၊ ျမတ္စြာ႐ုပ္ပြား၊ ဆင္းတုအားကို၊ တြိၿပီးေသာခါ၊ ႐ြာျပန္လာေရာက္၊ ေၾကာက္မက္စဖြယ္၊ ျမစ္ပင္လယ္မွာ၊ ဇာႏွယ္ကဲ့သုိ႔၊ ျဖစ္ဖို႔သနည္း၊ ပုထိုးတဆူ၊ ဟိသည္ဟူ၍၊ လူမ်ားသိစီ၊ ေျပာၾကားလီေသာ္၊ ႀကီးသူေမာင္၀မ္း၊ ႐ြာေဆာ္႐ြန္း၍၊ ႐ႊင္လန္းအားရ၊ ရပ္သား႐ြာသူ၊ ကၽြက္ကၽြက္ဆူမွ်၊ ပင့္ယူလတ္ေသာ္၊ ခုမူတည္ရာ၊ ရက္ခံသာက၊ ေျပာင္းကာတတိတ္၊ ပင့္ဖိတ္ၾကရာ၊ မရပါေသာ္၊ လြန္သာထယ္ဆြဲ၊ ႀကိဳးစားေပလည္း၊ လြန္ႀကိဳးျပတ္က်၊ ပင့္မရတည္း။

ျမတ္ဗုဒၶ၏၊ ေတဇေတာက္ထြန္း၊ ဘုန္းေရာင္လွ်မ္းသည္၊ ထြန္းနီပမာ၊ ေစာျမတ္စြာကို၊ တကာပေရ၊ တည္သည္သကၠရာဇ္၊ ႏွစ္၏ေကာဇာ၊ တရာ့ေလးဆယ္၊ စြန္း၀ယ္ခုႏွစ္၊ ရတုေဟမာန္၊ တပို႔တြဲလ၊ ဆန္းစပုဏၰမီ၊ တိထီေျခာက္ရက္ ဇီ၀ါရက္တြင္၊ တည္ရက္မွန္လွ၊ ျမတ္ဗုဒၶကို၊ ေခၚထမိန္႔ေမာ၊ ကန္႔ေကာ္ေတာ၀ယ္၊ မေနာေၾကျငာ၊ တည္ထားပါသည္။ ေရာင္၀ါေျခာက္သြယ္၀င္းစီေသာ၀္။

(ဤကား ေျမာက္ဘက္ဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး အေၾကာင္းအရာမ်ားေပတည္း။)

၁။ တကာပေရ = ရြာကို ၾကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူ။
၂။ ေမာင္၀မ္း(ရြာသူၾကီး) = ရြာတြင္ ေဆာ္ၾသသူ။
၃။ သထာ(ကြန္ဆရာ) = ကြန္ပစ္သူ (ဘုရားတြိသူ)

ဤလကၤာအရလည္း ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားရုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွာ ေကာဇာ (၁၄၇) ခုႏွစ္ တပို႔တြဲလဆန္း ေျခာက္ရက္နိ ကုိးကြယ္သည္ဟု မွတ္ယူရပါသည္။

ျမတ္စြာဘုရားသခင္ ပရိနိဗၺာန္စံလြန္ေတာ္မူၿပီးအခ်ိန္အခါမွစ၍ ေပၚေပါက္လ်က္ဟိေသာ စကားရပ္မ်ားမွာ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ဟိေသာ စကားတရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

ရွိသေရာအခါ၌ ေကာတုံတရစ္တိုင္းဟုူ၍ တုိင္းႀကီးတတိုင္းမွာ ထင္ရွားစြာဟိသည္။ ၄င္းတိုင္း၏အက်ယ္အ၀န္းမွာ ရွိဘက္သို႔ ေမာ္တင္စြန္းအထိႏွင့္ အေနာက္ဘက္သို႔ ဘဂၤလားေအာ္အထိ က်ယ္ျပန္႔သည္။ အဆိုပါတိုင္းျပည္တြင္ မဒၵရာဇ္မင္းၾကီးစိုးစံအုပ္ခ်ဳပ္ျပီး သားေတာ္ (၃) ပါး ထြန္းကားသည္။ ေနာင္ေတာ္ၾကီး၊ ေနာင္ေတာ္ေခ်ႏွင့္ အာ၀ဟူ၍ အသီးသီးေခၚတြင္၏။ အခါတပါးေသာနိ၌ ဘခမည္းေတာ္မဒၵရာဇ္မင္းၾကီး နတ္ရြာလားေသာ္ သားၾကီးျဖစ္ေသာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးမင္းသားအား ထီးနန္းအပ္ႏွင္းသည္။ ညီေတာ္အလတ္ ေနာင္ေတာ္ေခ်က အိမ္ရွိစံအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ညီေတာ္အာ၀မင္းသားအား စစ္သူၾကီးရာထူးျဖင့္ အသီးသီး၀ီမွ်အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ထုိသို႔ ညီေနာင္(၃) ဦး စီးမံအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္နီစဥ္တြင္ ျပည့္သွ်င္မင္းျဖစ္ေသာ ေနာင္ေတာ္ၾကီးသည္ ဥပုသ္၀င္လိုလွေသာ အာသီသစိတ္ျပင္းျပလာသျဖင့္ ညီေတာ္လတ္ျဖစ္သည့္ ေနာင္ေတာ္ေခ်အိမ္ရွိမင္းသားအား ထီးနန္းအပ္ႏွင္းေတာ္မူျပီး ေတာအရပ္သို႔ ထြက္ခြာလားေတာ္မူသည္။ ထုိသုိ႔ ေနာင္ေတာ္ၾကီးဘုရားေတာထြက္၍ ႏွစ္မ်ားအတန္ၾကာေညာင္းေသာ္ ျပည့္သွ်င္မင္းေနာင္ေတာ္ေခ်သည္လည္း အစ္ကိုေနာင္ေတာ္ၾကီးနည္းတူပင္ အညရ၀ါသီေတာရပ္မွီးလီေတာ့သည္။

ထီးနန္းအရိပ္အရာအား ညီေတာ္အငယ္ဆံုး အာ၀မင္းအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္ေခ်မင္းၾကီးသည္ ထီးနန္းစြန္႔ျပီး ေနာင္ေတာ္ၾကီးလားရာအရပ္ဘက္သို႔ ရွိရွဳျပီးလိုက္လီေသာ္ တိုင္းျပည္ေတာ္ႏွင့္အလြန္၀ီးကြာေသာ ေတာတန္းတခုတြင္ တြိဆံုသည္။ ထို႔သို႔ တြိဆံုရာတြင္ တိုင္းျပည္ေရးရာအက်ိဳးအေၾကာင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ေျပာဆုိျပီးေသာ္ မိမိအားလည္း ေနာင္ေတာ္ႏွင့္အတူတကြ တရားအားထုတ္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ေတာင္းပန္ေသာ္ ေနာင္ေတာ္ၾကီးက ငါ့ညီေတာ္တရားအားထုတ္လိုေသာ္ ထိုဘက္ေတာင္တန္းမွာ နီလီေလာ့ဟုညႊန္ၾကားသည္။ ညီေနာင္ႏွစ္ဦးလည္း မိမိနီရပ္၌ပင္ တရားအားထုတ္၍ အသက္ထက္ဆံုးနီလီကုန္၏။

၄င္းအရပ္သည္ ရမ္းျဗဲကၽြန္းေျမာက္ဘက္က်သည့္ ပင္လယ္ထဲတြင္ဟိ၏။ ထိုနီရာအား ေနာင္ေတာ္ၾကီးေတာင္ႏွင့္ ေနာင္ေတာ္ေခ်ေတာင္ဟူ၍ ယခုထက္တုိင္ေခၚေ၀ၚလွ်က္ဟိ၏။ ထိုစဥ္အခါ ေကာတုံတရာဇ္တိုင္းျပည္၌ ညီငယ္ေတာ္အာ၀မင္းသားသည္ မင္းက်င့္တရားဆယ္ပါး၊ နာယကဂုဏ္ေျခာက္ပါးႏွင့္ ညီညြတ္မႈမဟိေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တြင္ ခိုးသားဓားျမေသာင္းက်န္း၍ အငတ္ဖီးဆိုက္၍ မျငိမ္မသက္ျဖစ္လတ္၏။

တိုင္းျပည္တြင္ တန္းခိုးၾကီးရုပ္ပြားတဆူဟိ၏။ (တခ်ိဳ႔က ႏွစ္ဆူဟိသည္ဟူ၍လည္း ေျပာ၏။) ထိုတန္းခိုးၾကီးရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား မရိုေသမကိုင္းညြတ္ပဲ မသင့္ေလွ်ာ္ေသာအမွဳကို ျပည္သူမ်ာ ျပဳက်င့္ၾကကုန္၏။ ထိုတိုင္းျပည္၌ သီလသမာဓိျမဲေသာ ငပုအမည္ဟိေသာ အဘိုးအိုလင္မယားႏွစ္ဦးကိုးကြယ္ေသာ တန္းခိုးၾကီးဘုရားအား ဤသို႔ျပဳက်င့္နီျခင္းမွာ မသင့္ေလွ်ာ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုဟန္႔တားေသာ္လည္းမရ။ ငပုလင္မယားမွလြဲ၍ ၄င္း၏သားသမီးမ်ားပင္လွ်င္ မေကာင္းေသာအမႈျပဳက်င့္ၾကကုန္၏။ (တခ်ိဳ႔က ငပုႏွင့္ ငလာ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ဟိေၾကာင္းဆို၏။)

နတ္မ်ားအိမ္မက္လာပီးျခင္း။

တညေသာအခါ၌ ငပုလင္မယားအိပ္နီစဥ္ သမာေဒ၀နတ္မ်ားလာျပီး ဤေကာတုံတရာဇ္တိုင္းအား ရက္သတၲပါတ္အတြင္း နဂါးရီႏွစ္ကဇတ္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ သင္ရို႔လင္မယားလြတ္ရာသို႔ ၿပီးလီကုန္ေလာ့။ ထုိသုိ႔လားေသာအခါ၌ သင္ရို႔ႏွစ္ဦးမွလြဲ၍ မည္သူ႔အားမွ အသိမပီးလီႏွင့္ အိပ္မက္ပီး၏။ ငပုအဘိုးအို အိပ္ရာမွလန္႔နိုးလတ္ေသာ္ အနီးတြင္ ေငြအသျပာတေထာင္ထုပ္ကို တြိ၏။ မိုးေသာက္အလင္းေရာက္ေသာ္ အဘိုးၾကီးသည္ မယားသည္၀ါၾကီးမအား အိမ္မက္အေၾကာင္းေျပာၾကား၍ ေငြထုပ္အားပီးျပီး တေယာက္ေသာသူကိုမွ် မေျပာရန္မွာၾကား၏။ ၀ါၾကီးမက မိခင္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ သားသမီးႏွစ္ဦးအား တိတ္တဆိတ္ေျပာရာ လားခ်ိန္နီးတြင္ ငပုအဘိုးၾကီးဘုရားလားပင့္ေသာ္ ပင့္မရဘဲဟိ၏။

ထိုအခါ ငပုအဘိုးသည္ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္အား အၾကိမ္ၾကိမ္ပင့္ေသာ္လည္း အခ်ီးအႏွီးျဖစ္နီလီေသာေၾကာင့္ ၀ါၾကီးမအား မွန္ရာေျပာရန္မီးျမန္းရာ ၀ါၾကီးမက သားသမီးမ်ားအားထုတ္ေဖာ္ေျပာမိေၾကာင္း၀န္ခံ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ဘုရားအားပင့္မရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အမွန္သိသျဖင့္ အဆိုပါ နိရက္တြင္မလားေတာ့ဘဲ ေနာင္တြင္ မည္သူမွ်အသိမပီးဘဲ တိတ္တဆိတ္ဘုရားအားလားေရာက္ပင့္ယူရာ လြယ္ကူစြာရျခင္းေၾကာင့္ ၀ါၾကီးမအား နတ္ပီးေသာ ေရႊထုပ္အားရြက္စီကာ ေကာတုံတရာဇ္တိုင္းျပည္မွ တိတ္တဆိတ္ထြက္ခြာလားၾကလီ၏။ ထိုသို႔ထြက္လားယင္းပင္ ယခုအေခၚ လိပ္ခေမာ္ ရြာေဟာင္းအနီး ေတာင္ငယ္တခုသို႔ေရာက္၍ အေညာင္းေျဖရပ္နား၏။ ၄င္းေတာင္ငယ္ကို ယခုထက္တိုင္ “ငပုေတာင္ေမာ္” ဟု ေခၚတြင္လွ်က္ဟိ၏။

ရွာမတြိေသာ မဟာျမတ္မုနိအရပ္

အဘိုးငပုလင္မယားသည္ ၄င္းေတာင္ငယ္၌ အေညာင္းအညာၿဖီနီၾကျပီး မိမိရို႔လာရာလမ္းအတိုင္း အေနာက္ဘက္သို႔ေမွ်ာ္၍ၾကည့္လီေသာ္ ေကာတုံတရာဇ္တုိင္းျပည္ သမုဒၵရာပင္လယ္ရီျပင္အတိျဖစ္နီသည္ကို တြိျမင္ရ၏။ ထုိပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ ယခု ေဂၚတူေခၚရြာငယ္တခုဟိ၏။ တခါတရံ ျဖားစစ္ခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္သမုဒၵရာထဲဟိ နန္းေခါင္တိုင္အား ျမင္ရေၾကာင္းဆို၏။

ငပုလင္မယားကား ခရီးတေထာက္ဆက္ေလွ်ာက္ရျပန္ေသာ္ အလြန္ပင္ပန္းႏြမ္းရိလာျခင္းေၾကာင့္ ၀ါႀကီးမက ဤဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ႏွင့္ ေငြထုပ္အားထားခရန္ေျပာေသာ္လည္း ငပုအဘိုးအိုကား ရွိသို႔ဆက္၍ယူရန္သာေျပာျပီး ခရီးဆက္၏။ သို႔ႏွင့္ ယခုေက်ာင္းအနီး သရက္ေတာအုပ္ၾကီးထဲသို႔ ေရာက္လာ၏။ ဤနီရာတြင္ ရပ္တန္႔အေညာင္းေျဖျပီးလွ်င္ ေငြထုပ္အား သရက္ပင္မ်ားေအာက္တြင္ ျမွဳပ္ႏွံ၍၄င္း၊ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား သင့္ေလွ်ာ္ေသာနီရာတြင္ထား၍ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ျပီး မဟာမုနိအရပ္ဘက္သို႔ ထြက္လားလီ၏။ မဟာမုနိအရပ္ကား ပဇာအရပ္ကိုေခၚသနည္း။ ေက်ာက္ေတာ္ဘက္ မဟာမုနိဘုရားအရပ္ကိုေခၚလီလား ယခုတိုင္ အတိအက်မသိရေပ။

“ကံ့ေကာ္ေတာဘုရား” ေခၚတြင္ျခင္း

ရွိလြန္လီျပီးေသာအခါက လူနီအိမ္ၿခီ လွီကားတေထာင္ဟိေသာ ရြာၾကီးတရြာသည္ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္အနီးတြင္တည္၍ ေက်ာက္ျဖဴရြာဟုေခၚတြင္သည္။ ယခုတိုင္ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္ၿခီရင္းတြင္ အင္တန္ၾကီးေသာ ေက်ာက္ျဖဴလံုးၾကီးႏွစ္လံုးဟိသည္။ အခ်ိဳ႔က ၄င္းကို ေက်ာက္ေမာင္ႏွစ္မ၊ အခ်ိဳ႔က ေက်ာက္လင္မယားဟုေျပာဆိုသည္။ ၄င္းေက်ာက္ျဖဴႏွစ္လံုးကိုအစြဲျပဳ၍ ေက်ာက္ျဖဴေတာင္၊ ေက်ာက္ျဖဴရြာဟုေခၚသည္။ ထိုရြာတြင္ လူၾကီးျဖစ္ေသာ ငပုေခ်ဆိုသူ ေတာသို႔လား၍ ငပုလင္မယားထားခေသာ ရုပ္ပြားေတာ္အားတြိ၍ မိမိနီရပ္သို႔ပင့္ယူလာရာ ေက်ာက္ျဖဴရြာအနီး ေခ်ာင္းကမ္းထိပ္သို႔ေရာက္ေသာ္ အေညာင္းအညာၿဖီရပ္နားရာတြင္ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္အား ျပန္လည္ပင့္ေဆာင္မရျဖစ္လီ၏။ ထိုအခါရြာသားမ်ားအားေခၚယူျပီး ရထားျပဳလုပ္၍ဆြဲလီေသာ္ လြန္ၾကိဳးရအလီလီျပတ္၍ ပင့္မရျခင္းေၾကာင့္ ထိုနီရာတြင္ပင္ ေက်ာင္းေတာ္ေဆာက္၍ တည္ထားကိုးကြယ္၏။ ဘုရားပင့္မရျခင္းအေၾကာင္းေသာ္ကား ထိုေခ်ာင္းငယ္သည္ ရြာသားမ်ားမစင္စြန္႔ရာေခ်ာင္းျဖစ္၍ မျဖတ္လိုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ယခုတိုင္ ၄င္းေခ်ာင္းနီရာကို ခ်ီးေတာေခ်ာင္းဟုေခၚသည္။ ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ သီတင္းသံုးေတာ္မူရန္ သင့္ေလွ်ာ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ၿမီသန္႔ၿမီျမတ္သို႔ေရာက္ေတာ္မူ၍လည္းေကာင္း၊ ထိုနီရာမွ ပင့္ေဆာင္မရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုနီရာတြင္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ား ေတာအုပ္သဖြယ္ ေပါက္ျခင္းကိုအစြဲျပဳ၍ “က့ံေကာ္ေတာဘုရား” ဟု ေခၚတြင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကား ေတာင္ဘက္မွ သီးတင္းသံုးနီေတာ္မူေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္၏ သမိုင္းအေၾကာင္းတည္း။ ထို႔ေၾကာင့္ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္မွာ ကံ့ေကာ္ေတာအုပ္သို႔ ဦးစြာေရာက္ေၾကာင္းထင္ရွားသည္။

ေျမာက္ဘက္မွ သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအေၾကာင္း

ဤရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား ေက်ာက္ျဖဴရြာသားတံငါသည္ ငသထာသည္ ငျပီေတာင္ေမာ္စြန္းအနီး ပင္လယ္ကမ္းစပ္တြင္ လားေရာက္ငါးဖမ္းရာ ပုိက္ကြန္အတြင္း၌ အဆိုပါရုပ္ပြားေတာ္ၾကီး ျငိတြယ္ပါလာ၏။ ငသထာသည္ ေၾကာက္လန္႔ၾကီးစြာ သူ၏ပိုက္ကြန္၌ ဘုရားပုထိုးတဆူပါလာေၾကာင္း ရြာသားမ်ားအားေျပာၾကားေသာ္ ရြာသူႀကီး ငပေခ်ႏွင့္ ရြာေဆာ္ေမာင္၀န္းသည္ ရြာသားမ်ားအားေခၚယူျပီး ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္အားပင့္ေဆာင္ရာ ကံ့ေကာ္ေတာအုပ္အနီး ေခ်ာင္းကမ္းစပ္တြင္ရပ္နားစဥ္ ယခင္ရုပ္ပြားေတာ္ကဲ့သို႔ပင္ ပင့္ယူမရျဖစ္ျပန္သည္။

ဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးသည္လည္း ဤမစင္ေခ်ာင္းကို မျဖတ္လိုျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၿမီထြက္ၿမီျမတ္တြင္ ယခင္ရုပ္ပြားေတာ္နွင့္အတူ သီတင္းသံုးေတာ္မူလုိျခင္းေၾကာင့္ ပင့္ေဆာင္မရျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား တခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားက သီဟိုဌ္ကၽြန္းမွ ႄကြလာေတာ္မူသည္ဟုေျပာသည္။ အခ်ိဳ႔အခ်ိဳ႔ေသာသူမ်ားကမူ ေကာတုံကရာဇ္တိုင္းမွ ငပုညီ ငလာဆုိသူ ပင့္ယူလာခေသာဘုရားျဖစ္ျပီး ေလာင္းလီွေမွာက္၍ ရီထဲသို႔က်လားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႔ေသာသက္ၾကီး၀ါၾကီးမ်ားက ေျပာသည္။ ငလာနီခသျဖင့္ ယခုထက္တိုင္ ငျပီေတာင္တဘက္တြင္ ငလာကုန္းေဘာင္မွာ ထင္ရွားစြာဟိသည္။

ႏွစ္ဆန္းတရက္နိ ဘုရားပြဲျပဳလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္း

ဤတန္ခိုးၾကီးရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႏွစ္ဆူအား သမၼာေဒ၀နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ား အစဥ္ေစာင့္ေလွ်ာက္လွ်က္ဟိသည္။ တခုေသာႏွစ္ဆန္းတရက္နိတြင္ နတ္သဘင္ေပါင္းစံု စည္းေ၀းရန္ၾကံဳေသာေၾကာင့္ ဤဘုရားတြင္ ထိုနိထိုရက္၌ အေစာင့္အေယွာက္မ်ားကင္းမဲ့နီမည္ျဖစ္၍ မသူေတာ္မ်ားလာေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမခံရစီရန္ ႏွိဳးေဆာ္ေစာင့္ေယွာက္စီျခင္းျဖစ္သည္။

ပြဲေတာ္ခ်ရန္ေရးအခက္အခဲ၊ ဟင္းအခက္အခဲမ်ားတြိရစဥ္ ရီကို ဘုရားအနီးတြင္တူးေဖာ္ရဟိျပီး ဤၿပိန္းေတာၾကီးမွ ခူးယူခ်က္ျပဳတ္ျခင္းျဖင့္ ဟင္းအျဖစ္ျပဳလုပ္၍ ပြဲေတာ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း အိပ္မက္ပီး၍ ဘုရားတန္ခိုးေတာ္အား ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္လာလတ္သည္မွာ ယခုတိုင္ျဖစ္သတည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလသကၠရာဇ္တြင္ ဘုရားပြဲေတာ္စတင္ျပဳလုပ္သည္ အမွတ္အသားလည္းမထားခေခ်။

ရွိႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားလွ်က္ရွိခလီေသာ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားဟု ေခၚေ၀ၚသမုတ္လွ်က္ဟိေသာ ရွိေဟာင္းေပၚေတာ္မူျမတ္စြာဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္ႏွစ္ဆူသည္ကား ရခိုင္ျပည္ရမ္းျဗဲကြ်န္းရွိ ေက်ာက္ျဖဴခရိုင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္၏ ဂံုးခ်ိန္ကၽြန္းရြာေတာင္ဘက္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားဟိရာအရပ္၌ တည္ဟိသည္။ အဆိုပါ တန္ခိုးၾကီးရွိေဟာင္း ေပၚေတာ္မူရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ၾကီးႏွစ္ဆူ သီတင္းသံုးကိန္း၀ပ္ေတာ္မူရာသိမ္ေတာ္မွာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔ႏွင့္ (၅) မုိင္ေက်ာ္ခန္႔ အကြာ၀ီးတြင္တည္ဟိျပီး ဂံုးခ်ိန္ကၽြန္းရြာႏွင့္မူ (၂) ဖာလံုခန္႔ေလာက္၀ီးသည္။ ထိုတန္းခိုးၾကီး ရွိေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႏွစ္ဆူ၏ဘုရားပူေဇာ္ပြဲေတာ္မွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္ဆန္း တရက္နိတြင္သာလွ်င္ ျပဳလုပ္က်င္းပေလ့ဟိသည္။ ဤကဲ့သို႔ သၾကႍန္လြန္စ ထူးျမတ္ေသာႏွစ္ဆန္းတစ္ရက္နိတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ဘုရားပူေဇာ္ပြဲမ်ိဳးကား မဟိသေလာက္ အလြန္ပင္ယွားပါးသည္။ ဤကံ့ေကာ္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္သည္ကား ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္တခုလံုးတြင္ အထူးထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားေသာ ဘုရားပြဲေတာ္ၾကီးျဖစ္သည္။ ရွိေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ (၂) ဆူ၏ တန္ခိုးေတာ္သတင္းစကားမ်ားေၾကာင့္လည္း အရပ္ရပ္မွ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ၾကသည္။ ရခိုင္သကၠရာဇ္ ႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္နိသည္ကား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အလြန္ထူးျမတ္ေသာ နိေကာင္းနိျမတ္တရက္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ မေကာင္းေသာဖီးဒါဏ္၊ ရန္မာန္အေပါင္းကင္း၀ီးစီေၾကာင္းအလို႔ငွာ သၾကၤန္အခါတြင္း၌ အိမ္ဦးခန္းတြင္ အႏၱရာယ္ကင္းအျဖစ္ သၿပီပန္းႏွင့္ ရီခ်မ္းအိုးမ်ားတည္ျခင္း၊ တခ်ိဳ႔လူၾကီးမိဘမ်ားသည္ မိမိရို႔သားသမီးမ်ားအား ေရႊရည္ေငြရည္၊ တေရာ္ကင္မြန္းရည္မ်ားျဖင့္ ေဂါင္းဆီးမဂၤလာ ဆံေလွ်ာ္ပီးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး အႏၱရယ္အေပါင္းကင္း၀ီး က်န္းမာခ်မ္းသာဆုေတာင္းမိတၱာပို႔ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပသည္။

ဤသုိ႔ထူးျမတ္ေသာ ႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္နိတြင္ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပြဲျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သၾကၤန္အတက္ေနာက္ဆံုးရက္တြင္ လူအေပါင္းသည္ မေခၚမဖိတ္ပဲလွ်က္ႏွင့္ မိမိရို႔စိတ္ဆႏၵအေလွ်ာက္ ျမိဳ႔ေရာကၽြန္းပါ ရြာေပါင္းမ်ားစြာမွ လူၾကီးလူငယ္၊ ေယာကၤ်ားမိန္းမ၊ အေခ်သူငယ္မ်ားပါမက်န္၊ အပ်ိဳလူပ်ိဳမ်ားအားလံုး စုေပါင္းျပီးလွ်င္ သီဆိုကခုန္တီးမွဳတ္၍ ဆီမီးပန္းန႔ံသာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ရီခ်မ္းအိုးမ်ားကိုယ္စီရြက္ကာ လာေရာက္ရီသပၸါယ္ ကန္႔ေတာ့ကတ္သည္မွာ ပြဲေတာ္တမွ်စည္ကားလွေပသည္။

ဤကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပြဲေတာ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဂံုခ်ိန္ရြာမွ ဘုရားေဂါပကအဖြဲ႔၀င္ ဥပသကာလူၾကီးမ်ားမွာ ၾကာသားပတီးနိတိုင္း ငါးခရီး၀ီးကြာေသာ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔ေပၚသို႔ အပါတ္စဥ္မွန္မွန္တက္ေရာက္ အလွဴခံေပသည္။ အမ်ိဳးသမီးၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ကလည္း ပြဲေတာ္ရက္မတိုင္မီွ တစ္လခန္႔အလို တေပါင္းလမွပင္ ျမိဳ႔ေပၚသို႔လားေရာက္ျပီး အိမ္တိုင္းစိ၀င္ကာ ဆန္ႏွင့္အလွဴေငြမ်ားကို ေစတနာေပါက္ တတ္အားသမွ် ပါ၀င္လွဴဒါန္းရန္ ေျပာဆိုအလွဴခံယူသည္။ ၄င္းမွရေသာ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္ ပြဲေတာ္လာပရိတ္သတ္အား စတုဒီသာ နိလံုးေပါက္ထမင္းေကြ်းႏုိင္ေရးအတြက္ လုိအပ္ေသာငါးပိငါးေျခာက္မွအစ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည့္စံုစြာ၀ယ္ယူေပသည္။ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္တခုလံုးႏွင့္ အရပ္ရပ္မွ အလွဴသွ်င္မ်ားကလည္း ဤကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပြဲေတာ္အတြက္ ေစတနာထက္သန္စြာျဖင့္
ပါ၀င္လွဴဒါန္းေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တန္ခိုးေတာ္အေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ကံ့ေကာ္ေတာ ေပၚေတာ္မူဘုရားပြဲေတာ္သည္ မိုးထက္ (၄) ခ်က္တီး အာရံုဆြမ္းေတာ္ကပ္လွဴခ်ိန္ကပင္ စတင္က်င္းပရာ ညဇာသား (၄) ခ်က္တီးအထိ တနိတာမွ်ျပဳလုပ္ေသာ ဘုရားပြဲေတာ္ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ တနိတရက္တည္းျပဳလုပ္ေသာ ဘုရားပြဲေတာ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္း တျခားဘုရားပြဲေတာ္မ်ားကဲ့သို႔ အျငိမ့္ဇတ္ပြဲမ်ား လံုး၀မပါေပ။ သို႔ေသာ္ မိုးထက္သားဆြမ္းပို႔ခ်ိန္တြင္မူ ရြာေပါင္းမ်ားစြာမွ မိမိရပ္ရြာဓေလ့ထံုးစံအလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကခုန္သီဆိုတီးမွဳတ္ျခင္းမ်ားျဖင့္ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာမ်ားႏွင့္ ဆြမ္းအိုးမ်ားကိုယ္စီရြက္၍ ဘုရားသိမ္ေတာ္အား သံုးေခါက္ပတ္၍ တခ်ိဳ႔ရြာမ်ားမွ ငါးေခါက္လွည့္ပတ္၍လည္းေကာင္း၊ တခ်ိဳ႔ေသာရြာမ်ားမွ ခုႏွစ္ေခါက္လွည့္ပတ္၍လည္းေကာင္း ဘုရားသိမ္ေတာ္အား လွည့္ပတ္ဦးခိုက္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့သိမ္ပတ္ပြဲမွာ ၾကည့္၀မဆံုးေအာင္ အလြန္ၾကည္ႏူးဖြယ္ျဖစ္သည္။

ပြဲေတာ္နိျခင္းပိုင္းတြင္ က်င္ကိုင္ပြဲႏွစ္စဥ္ပါ၀င္သည္။ က်င္ကိုင္ပြဲတြင္ ပထမရေသာသူသည္ ေရႊေမာင္း (ေရႊခြက္)၊ ဒုတိယရရွိေသာသူသည္ ေငြေမာင္း (ေငြခြက္) ရသည္။ ေရႊေမာင္းေငြေမာင္းဆြဲခ်ိတ္ျပီး အိမ္အျပန္လွလိုေသာ က်င္သန္မ်ားမွာ တဦးႏွင့္တဦးအၾကိတ္အႏွယ္ ဗိုလ္လုရ၏။ ဤပြဲေတာ္မွာ အထူးစည္ကားသည္။ ထို႔ျပင္ နိလံုးေပါက္ေကြ်းေသာ စတုဒီသာမဏၰပ္ၾကီး၌လည္း နာမည္ေက်ာ္ျပိန္းဟင္းအား တိုးေ၀ွ႔ေတာင္းယူစားေသာက္ရသည္မွာလည္း ေပ်ာ္စရာတမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ကံ့ေကာ္ေတာရွင္ရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္ႏွစ္ဆူ၏တန္းခိုးမွာ အံ့ၾသ၍မကုန္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ မိဘဘိုးဖီးအစဥ္အဆက္ဆက္ကိုးကြယ္လာၾကသည္မွာ ယခုတိုင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း က့ံေကာ္ေတာဘုရားေခၚ ရွိေဟာင္းရုပ္ပြားေတာ္ႏွစ္ဆူ၏ အံ့ဖြယ္ရာတန္ခိုးသတင္းမ်ားအား ရပ္နီးရပ္၀ီးနီကုန္ေသာ ရဟန္းသွ်င္လူ သူေတာ္စင္မ်ားအားလံုး သိဟိကုသိုလ္ပြားမ်ားႏိုင္စီရန္ ရြီးသားေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္.။

အသက္အတိုအရွည္ တိုင္းတာျခင္းႏွင့္ လိုရာဆုမ်ားဓိဌာန္ျခင္း

ဤက့ံေကာ္ရွင္ျမတ္ႏွစ္ဆူတြင္ ေတာင္ဘက္မွ သီတင္းသံုးနီေတာ္မူေသာ ရုပ္ပြာေတာ္ငယ္အား တန္ခိုးပို၍ ထင္ရွားေတာ္မူသည္ဟု ယံုၾကည္မွဳဟိသည္။ ထိုသုိ႔ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္တိုင္းတာ အဓိဌာန္ျပဳၾကရာတြင္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္ထံတြင္၌သာ ဆုေတာင္းဓိဌာန္ျပဳျခင္းကိုတြိရသည္။ မည့္သည့္အခ်ိန္အခါမဆို မိမိရို႔အသက္ရွည္ျခင္း တိုျခင္းမ်ားႏွင့္ လုိရာဆုမ်ားေတာင္းလွ်င္ အခ်ိန္အနည္းငယ္အတြင္း၌ ထင္ရွားစြာ ျပေတာ္မူသည္။ အသက္တိုမည္ ရွည္မည္သိနိုင္ရန္ အသက္တိုင္းတာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လံုး၀မသင့္ေတာ္ေပ။ ရွိအယင္က တခ်ိဳ႔ေသာသူငယ္မ်ားမွာ ဤကဲ့သို႔ အသက္တိုင္းတာျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ အသက္တိုမည္သိရေသာအခါ စိတ္ဓါတ္က်၍ ရက္မၾကာသီဆံုးလားတတ္သည္ကို တြိႀကံဳရ၍ အသက္တိုင္းတာျပဳလုပ္ျခင္းကို လူၾကီးမိဘမ်ားက ဟန္႔တားထားေပသည္။

သို႔ေၾကာင့္ တျခားေသာလိုလားရာဆုမ်ားကိုရာေတာင္းရန္သာ မွာၾကားသည္။ ဓိဌာန္ဆုေတာင္းနည္းမွာကား အလြန္လြယ္ကူသည္။ ၀ါျခမ္းႏွီးျပားစငယ္ တခုခုကို တန္းေတာင္ဆစ္မွ လက္ခလယ္ထိပ္ဖ်ားအထိ တိုင္းတာပိုင္းျဖတ္ျပီး ရီျဖင့္စင္ၾကယ္စြာ ဆီးေၾကာရသည္။ ထို႔ေနာက္ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္ရွိတြင္ ယံုၾကည္ေသာစိတ္ျဖင့္ ငါးပါးသီလခံယူလွ်က္ လိုရာဆုေတာင္း၍ အသွ်င္ဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္အား ျပေတာ္မူပါဘုရားဟု ရွိခိုးကန္ေတာ့ကာ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္၏ရင္ခြင္ေပၚတြင္
၀ါးျခမ္းစငယ္အား ကပ္လွဴရသည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္ခန္႔ၾကာေသာ္ ျပန္ယူျပီး မိမိလက္ျဖင့္ တိုင္းတာၾကည့္ရသည္။ အသက္ရွည္၍ အလိုျပည့္မည္ဆိုလွ်င္ ထို၀ါးျခမ္းစမွာ သိသိသာသာၾကီးရွည္နီျခင္းကို တြိရျပီး၊ အသက္တို၍ အလိုမျပည့္သူမ်ားအတြက္မူ နဂိုထက္ တိုနီေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားတြိရသည္။ ယခုေခတ္ႏွင့္ေလွ်ာ္ညီစြာ ဤကဲ့သုိ႔တုိင္းတာျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား နည္းပါးလားၿပီးျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အကုန္စင္ကား မေပ်ာက္သိမ့္ေပ။ ဤသို႔ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ က့ံေကာ္ေတာဘုရား၏ အံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။

သုိက္ဘုရားဟု ထင္မွတ္ခံရျခင္း

ရွိအယင္က ဂံုးခ်ိန္ကၽြန္းရြာတြင္ အခ်ိန္ကာလမဟုတ္ဘဲလွ်က္ လီႀကီးမိုးၾကီးလိုက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စိမ္းမိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းျဖစ္ေပၚရာ ရြာသားမ်ားစုရံုးျပီး ဒုတ္ဒါးမ်ားကိုင္ေဆာင္၍ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားရွိရာသို႔ ၿပီးလုိက္ရာ ဘုရားသိမ္ေတာ္အတြင္း၌ သုိက္တူးသမားမ်ား အထည္မရအထုပ္မရ ေၾကာက္ေၾကာက္ျဖင့္ ထြက္ၿပီးၾကရသည္။ ထိုသို႔သိုက္တူးရန္ၾကံစဥ္ျခင္းမွာ ဘုရားငယ္အား သိုက္ဘုရားဟု ထင္မွတ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းမ်ားကို ေနာင္တြင္လုပ္ၾကံရာ၌ပါ၀င္သူမ်ားက ဖြင့္ေျပာျပ၍သိရေပသည္။ ဤသည္မွာလည္း အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ရာျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဘုရားအနီး အသက္သတ္မွဳေယွင္ၾကည္ရျခင္း

ကံ့ေကာ္ေတာ ေပၚေတာ္မူဘုရားပြဲေတာ္တြင္ မည္မွ်ပင္ စတုဒီသာေကြ်းေသာ အလွဴမ႑ပ္ဟိစီကာမူ ပြဲေတာ္လာပရိတ္သတ္မ်ားျပားလြန္းျခင္းေၾကာင့္ ျမိဳ႔ေရာကၽြန္းပါမက်န္ အပိုထမင္းဆိုင္မ်ားလာေရာက္ ေရာင္းခ်ရသည္။ တခ်ိဳ႔မိသားစု၊ ဆြီမ်ိဳးစုမ်ားမွာ အိမ္မွပင္ စုေပါင္းခ်က္ျပဳတ္ယူလာၾကသည္။ တခ်ိဳ႔မွာလည္း စုေပါင္း၀ယ္ျခမ္းယူလားျပီး သစ္ရိပ္ေကာင္းနီရာမ်ားတြင္ တေပ်ာ္တပါးခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ၾကသည္။ မည္သို႔ပင္ ေရာင္းခ်စားေသာက္စီကာမူ အမဲၾကက္ငွက္အစဟိေသာ သတၱ၀ါမ်ား၏အသက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ဘုရားအနီး၀န္းက်င္တြင္ လံုး၀မျပဳလုပ္ဘဲ ေယွာင္ၾကည္ရသည္။ တခါတရံ မသိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳ၍ အသက္သတ္ျခင္းၾကံဳလွ်င္ ပြဲေတာ္နိတြင္ မိုးၾကီးျပင္းစြာရြာျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ဤသို႔ မိုးရြာျခင္းႏွင့္ၾကံဳတြိရလွ်င္ ဘုရားအနီးအသက္သတ္ျခင္းေၾကာင့္ သြီးဆီးမိုးရြာျခင္းျဖစ္သည္ဟု လူၾကီးသူမမ်ားက ေျပာဆိုတတ္ၾကေပသည္။

ပြဲေတာ္အတြင္း အႏၱရာယ္ကင္း၀ီးျခင္း

ဘုရားပြဲေတာ္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ႏွစ္ဆန္းတရက္နိႏွင့္ သၾကၤန္အတက္ေနာက္ဆံုးနိ ဘုရားရီသပၸါယ္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ကား လူထုပရိတ္သတ္ အလြန္မ်ားျပားလွေပသည္။ ဤကံ့ေကာ္ေတာဘုရား ရီသပၸါယ္ရာတြင္လည္း အျခားဘုရားမ်ားကဲ့သို႔ ေရာက္လွ်င္ေရာက္ခ်င္း ရီသပၸါယ္ျခင္း ထံုးစုိင္မဟိေပ။ ရြာေပါင္းမ်ားစြာမွ တရြာျပီးတရြာ သီဆိုကခုန္တီးမွဳတ္ျပီး အမႊီးန႔ံသာရီခ်မ္းအိုးမ်ား ကိုယ္စီရြက္၍ ဘုရားသိမ္ေတာ္အား မိမိစိတ္ၾကိဳက္ လွည့္ပတ္ပူေဇာ္ျပီးမွ ရီပၸါယ္ျခင္းျပဳလုပ္ေလ့ဟိသည္။ ဤသို႔ ရီသပၸါယ္ရာတြင္လည္း စိတ္ဟိသေလာက္ တဦးလွ်င္ (၃) အိုး ၊ (၅) အိုး၊ (၉) အိုးထိလည္းေကာင္း၊ တခိ်ဳ႔ သက္စိအျဖစ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားအနီး နတ္ရီကန္ဟုေခၚတြင္ေသာ ရီကန္ငယ္မွခပ္ယူျပီး ရီသပၸါယ္နီေသာ ေယာက္်ားမ်ားအားပီး၍ ရီသပၸါယ္ျခင္းျပဳလုပ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ နိျခင္း (၁) ခ်က္တီးေလာက္မွ ညဇာသား (၅) ခ်က္တီးေက်ာ္ (၆) ခ်က္တီးေရာက္မွ ရီသပၸါယ္ျခင္းျပီးစီးသည္။ မိမိရပ္ရြာသို႔ နီ၀င္ခ်ိန္မွပင္ျပန္ၾကရသည္။ လားရမည့္ခရီးမွာလည္း မနီးလွေပ။ အနီးဆံုးခရီးမွာ (၂) ဖာလံု (၃) ဖာလံု (၅) ဖာလံုခန္႔ဟိျပီး အ၀ီးခရီးမွာ မိုင္အင္တန္၀ီးေသာ ခရီးကို ၿခီက်င္္ေလွ်ာက္ျပန္ရသည္။ ေရႊေငြလက္၀တ္လက္စား မည္မွ်ပင္၀တ္ဆင္စီကာမူ လုယက္ျခင္းမ်ားလံုး၀မဟိ။ အခ်င္းခ်င္းခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားျခင္းလည္းမဟိ။ ပကတိအီးအီးခ်မ္းခ်မ္းပြဲေတာ္ျပီးေျမာက္သည္မွာ အလြန္အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းေသာ ဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

နိမိတ္ေတာ္ျပျခင္း

တိုင္းျပည္ေရး၊ရပ္ရြာေရးမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမည့္အေၾကာင္းမ်ားေပၚေပါက္မည္ဆိုလွ်င္ ဤကံ့ေကာ္ေတာဘုရား ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားမွ ေခြ်းေတာ္က်ျခင္း၊ မ်က္လံုးေတာ္နီျမန္းျခင္း၊ မ်က္ႏွာေတာ္အက္ကြဲေၾကာင္းထင္ျခင္းစသည့္ မေကာင္းေသာ အမဂၤလာနိမိတ္မ်ား ျပေတာ္မူသည္။ ပထမကမၻာစစ္ၾကီးအတြင္းႏွင့္ ထီးက်ိဳးစည္ေပါက္ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ အတိတ္နိမိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚေၾကာင္းၾကားဖူးေပသည္။ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးျပီးခ်ိန္တြင္လည္း ဤကဲ့သို႔ နိမိတ္ျပေတာ္မူ၍ ျမိဳ႔ေရာကၽြန္းပါမက်န္ အံုးအံုးက်က္က်က္ လားေရာက္ၾကည့္ရွဳသည္ကို တြိျမင္ဖူးပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားေပတည္း။

ဥာဏ္ေတာ္ငယ္ေသာ္လည္း ၀ါစဥ္ေတာ္ၾကီးျခင္း

ဤရွိေဟာင္းေပၚေတာ္မူ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားရုပ္ပြားေတာ္ႏွစ္ဆူမွာ ဥာဏ္ေတာ္အၾကီးတဆူႏွင့္ ဥာဏ္ေတာ္အငယ္တဆူျဖစ္သည္။ ရွိအယင္ မိဘဘိုးေဘာင္မ်ားလက္ထက္ကတည္းကပင္ ဤရုပ္ပြားေတာ္ႏွစ္ဆူတြင္ မည္သည့္ရုပ္ပြားေတာ္က ဥာဏ္ေတာ္ၾကီးသည္၊ ငယ္သည္ဟူ၍ အတိအက်မသိေပ။ သတိမမူမိၾကျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ယခုကား ထူးျခားခ်က္ဟိျခင္းေၾကာင့္ သတိျပဳမိၾက၍ ဥာဏ္ေတာ္ငယ္ေသာ ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္မွာ ၀ါေတာ္ၾကီးေၾကာင္းသိရေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ေကာဇာသကၠရာဇ္ (၁၃၃၃) ခုႏွစ္တြင္ မွန္စီေရႊခ် ဖန္မွန္ပလႅင္ေတာ္ၾကီး ျပဳလုပ္ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းရန္အတြက္ ယာယီပလႅင္ေပၚသို႔ ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား ဦးစြာပင့္ယူလာရန္ ေသခ်ာစြာမွာၾကားေျပာဆိုေသာ္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္အငယ္သာလွ်င္ ယာယီပလႅင္ေပၚသို႔ ဦးစြာပင့္ယူလာျခင္းကို တြိရသည္။ ယင္းသို႔ ပထမအၾကိမ္ ထူးျခားခ်က္ကိုတြိရျခင္းေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္ရန္မ်ားကို အထူးဂရုစိုက္သတိထား၍ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ မုခ္ေဆာင္ (၂) ခုႏွင့္ မွန္စီခ်ယ္ေသာ ပလႅင္ေတာ္ျမတ္ၾကီးျပဳလုပ္ရာတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔မွ ပန္းရံကြ်မ္းက်င္ေသာဆရာၾကီးမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔မွ လက္သမားဆရာၾကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ပါ၀င္၍ ပလႅင္ေတာ္မုခ္ေပါက္ႏွစ္ခုအား အနိမ့္အျမင့္တူညီရန္ အထူးသတိထားတိုင္းတာ၍လုပ္ကိုင္စီကာမူ ေတာင္ဘက္ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္၏ပလႅင္ေတာ္ႏွင့္မုခ္မွာ ေျမာက္ဘက္ပလႅင္ေတာ္ထက္ သိသာစြာျမင့္နီေၾကာင္းတြိရသည္။ အၾကိမ္ၾကိမ္ခ်ိန္ခ်တိုင္းတာျပဳလုပ္ပါေသာ္လည္း အနည္းငယ္ခန္႔ေသာ္လည္းျမင့္နီ၍ လက္သမားမ်ားႏွင့္ ပန္းရံဆရာၾကီးမ်ားမွာ လက္ေလွ်ာ့၍ ဤအတိုင္းျပဳလုပ္ရေပေတာ့သည္။ မွန္ပလႅင္ေတာ္ၾကီးျပီးစီးသည့္အခါတြင္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးအား ပလႅင္ေပၚသို႔ ဦးစြာပင့္ခိုင္းျပန္ရာ ပင့္ယူသူကလည္း ရုပ္ပြားေတာ္ၾကီးကိုပင့္ယူသည္ဟုထင္ေသာ္လည္း ရုပ္ပြားေတာ္ငယ္သာလွ်င္ မွန္ပလႅင္အသစ္ၾကီးအထက္ ဦးစြာႄကြေရာက္ေတာ္မူျခင္းကို တြိရျပန္သည္။ ဤသည္မ်ားေၾကာင့့္ ကံ့ေကာ္ေတာရုပ္ပြားေတာ္ (၂) ဆူတြင္ အငယ္ရုပ္ပြားေတာ္သည္ အမွန္ပင္ ၀ါေတာ္ၾကီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဤအရာမ်ားမွာကား အလြန္ထူးဆန္းအံ့ၾသဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ျပိန္းဟင္းအေၾကာင္း

ျပိန္းဟင္းမ်ားသည္ ယားယံတတ္ေသာ ဟင္းမ်ိဳးျဖစ္၍ လူတိုင္းမစား၀ံ့။ အလြန္ေကာင္းေသာ ၿပိန္းယဥ္မ်ိဳးပင္လွ်င္ တခါတရံသြီးႏွင့္မတည့္လွ်င္ ယားယံတတ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿပိန္းဟင္းကို လူေၾကာက္ဟင္းဟုေခၚသည္။ သို႔ေသာ္ ဤကံ့ေကာ္ေတာ္ဘုရားပြဲေတာ္တြင္ ခ်က္ေကြ်းေသာ ၿပိန္းဟင္းမွာကား လံုး၀ယားယံျခင္းမဟိ။ ဤသည္မွာ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရား၏ ထင္ရွားေသာအံ့ဖြယ္တည္း။ ဤဘုရားပြဲေတာ္တြင္ ရွိအစဥ္အလာ ၿပိန္းဟင္းမွလြဲ၍ မည္သည့္ဟင္းႏွင့္မွ် ေျပာင္း၍မေကြ်း။ ဤဟင္းသည္သာ ပြဲေတာ္လက္စြဲဟင္းျဖစ္သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ပြဲေတာ္လာပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ ၿပိန္းမ်ိဳးေကာင္း ၿပိန္းယဥ္ဟင္းပင္မ်ားကုိ ပဇာအရပ္တြင္ ရႏိုင္ပါမည္နည္း။ ယင္းေၾကာင့္ ပြဲေတာ္မလုပ္မီွ တပါတ္ခန္႔ၾကိဳတင္၍ အရပ္တကာေပါက္ေသာ ၿပိန္းမ်ားအား လားေရာက္ရွာေဖြၾကရသည္။

ရွိအယင္က ဘုရားအနီးတြင္ ပိန္းေတာၾကီးမ်ားဟိ၍ တျခားသို႔ တကူးတကရွာေဖြရန္မလို္။ ထိုသုိ႔ အရပ္ရပ္မွရွာေဖြ၍ရေသာ ၿပိန္းပင္မ်ားအားပိုင္းျဖတ္ျပီး ဒယ္အိုးၾကီးမ်ားျဖင့္ ဖိသိပ္ခ်က္ျပဳတ္ထားသည္မွာ စား၀ံ့စရာမဟိ။ သို႔ေသာ္ ၿပိန္းအိုးက်က္သည္ႏွင့္ တအိုးျပီးတအိုးကုန္က်လား၍ ေစာင့္ဆိုင္းနီရသည္။ ဤသည္တို႔ေၾကာင့္ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားဖူးေဇာင္လားျခင္းကို ၿပိန္ဟင္းစားရန္လားသည္ဟု တင္စားေျပာဆိုသည္။ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရား၏တန္ခိုးေတာ္ကား ထင္ရွားေပ၏တကား။

အံ့ၾသဖြယ္ရီကန္ငယ္

ဘုရားပြဲေတာ္မ်ား ျပဳလုပ္က်င္းပရာတြင္ ရီသည္အလြန္ၾကီးသည္။ ရီမဟိေသာအရပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရီႏွင့္၀ီးလြန္းေသာနီရာတြင္လည္းေကာင္း ပြဲေတာ္လုပ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲသည္။ ယခုကံ့ေကာ္ေတာဘုရားရွိရာ ဂံုးခ်ိန္ရြာႏွင့္ (၂) ဖာလံု (၃) ဖာလံုခန္႔၀ီးေလသည္။ အယင္ခါက ထိုရြာတြင္လည္း ရီတြင္းရီကန္မ်ား မဟိသေလာက္နည္းလွေပသည္။ မိမိအိမ္သံုးလက္ယက္သဲတြင္းငယ္မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳေလ့ဟိသည္။ ႏြီရာသီတန္းခူးလဆိုလွ်င္ ရီယွားခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပြဲေတာ္တြင္လည္း ရီဒုကၡျဖစ္မည္ထင္ရေသာ္လည္း ဘုရားတန္ခိုးေတာ္ေၾကာင့္ ရီဒုကၡကင္းသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား သိမ္ေတာ္အနီးမွ (၄) ေပခန္႔ အနက္ဟိေသာ ရီကန္ငယ္မွ အခ်ိန္မရြီးခပ္ယူနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ထိုရီကန္ငယ္အား လူတိုင္းက နတ္ရီကန္ဟုေခၚသည္။ ၄င္းရီကန္ငယ္မွာ တျခားေသာရီတြင္းရီကန္မ်ားကဲ့သို႔ လူသူအမ်ားခပ္ယူႏုိင္ျခင္းမဟိ။ တဦးတေယာက္တည္းသာ ၀င္ေရာက္ခပ္ယူႏိုင္ေသာ အလြန္ထူးဆန္းစြာျပဳလုပ္ထားေသာ ရီကန္ငယ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ ရီကန္ငယ္၏ပံုသဏၰန္မွာလည္း ေလးေထာင့္က်က်ဆီထည့္ေသာကန္ေတာ့ပံုကဲ့သို႔ အထက္က်ယ္ ေအာက္က်ိဳင္းျပီး ရီအိုးတလံုးသာသာကန္ရံု ဆန္းၾကယ္စြာျပဳလုပ္ထားသည္။ အတြင္းသို႔ဆင္းႏိုင္ရန္ တန္းခါးငယ္ႏွစ္ေပါက္ဟိသည္။ ကန္တြင္းပတ္ပတ္လည္ အုတ္ေဟာင္းမ်ားကို လီွကားထစ္သဖြယ္ ရီခပ္ဆင္းႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ မည္မွ်ပင္ခပ္ယူစီကာမူ ကုန္ခမ္းျခင္း၊ ေနာက္က်ိျခင္းမဟိ။ ဤရီကန္ငယ္မွရီျဖင့္ တပဲြလံုးလံုေလာက္သည္။ မိန္းမမ်ား ရီမခပ္ရ။ ယခုေနာက္ထပ္ လူအမ်ားခပ္ယူႏိုင္ေသာ ရီတြင္းၾကီးႏွစ္တြင္းႏွင့္ သံပိုက္လံုးတင္ ရီေလွာင္ကန္ၾကီးမ်ားပါ ျပဳလုပ္လွဴဒါန္းထားၾကေပသည္။

ကံ့ေကာ္ေတာဟုေခၚတြင္ျခင္းႏွင့္ က့ံေကာ္ပင္မ်ားဦးခိုက္ျခင္း

ရွိအယင္က ဤနီရာတ၀ိုက္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားမွလြဲ၍ တျခားမည့္သည့္အပင္မွ်မေပါက္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားေပါက္ေရာက္ျပီး အလြန္မီႊးၾကိဳင္သာယာေသာ ေတာအုပ္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကံ့ေကာ္ေတာဟု ရွိအယင္ခါကပင္ ေခၚေ၀ၚသမုတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေပၚေတာ္မူဘုရားရုပ္ပြားေတာ္မ်ားအား သိမ္ေတာ္ေဆာက္၍ ကိုးကြယ္ၾကသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဟိသမွ်ေသာကံ့ေကာ္ပင္မ်ားအားလံုးမွာ ဘုရားသိမ္ေတာ္ဘက္သို႔ ထူးဆန္းစြာ ကိုင္းညြတ္ဦးခိုက္ေၾကာင္းၾကားဖူးသည္။ ယခုအခါ လီျပင္းမုန္တိုင္းဒါဏ္ အၾကိမ္ၾကိမ္ခံရျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ထင္းႃခြီေသာ ေတာခြတ္သမားမ်ား၏ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ အပင္အနည္းငယ္ခန္႔က်န္ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုက်န္ဟိနီေသာ ကံ့ေကာ္ပင္ (၇) ပင္မွာလည္း သိမ္ေတာ္ဘက္သို႔ ကိုင္ညြတ္လွ်က္ဟိသည္။ တိျပင္တရပ္မွာကား ကံ့ေကာ္သွ်င္ျမတ္ႏွစ္ဆူ၏ဘုရားပူေဇာ္ပြဲေတာ္သည္ ကံ့ေကာ္ရန႔ံ မႊီးထံုျပန္႔သည့္ ပန္းပြင့္ခ်ိန္ႏွင့္တုိက္ဆိုင္နီျခင္းျဖစ္သည္။

ထူးထူးျခားျခား ဘုရားညီေနာင္ ပြဲညီေနာင္။

ဘုရားညီေနာင္ဟုေခၚဆိုအပ္ေသာ ဤကံ့ေကာ္ေတာ ေပၚေတာ္မူရုပ္ပြားႏွစ္ဆူ၏ တန္ခိုးေတာ္ထူးျခားမွဳမ်ားမွာကား လြန္စြာမ်ားျပားလွေပသည္။ ဘုရားသိမ္ေတာ္သည္ ရြာႏွင့္အင္တန္၀ီးေသာေတာထဲတြင္ဟိေသာ္လည္း မီးမသီ၊ ရီမခမ္း၊ ပန္းမညိွဳး။ အခ်ိဳ႔အခ်ိဳ႔ေသာကုသုိလ္သွ်င္မ်ားက ပြဲေတာ္နိတြင္ ေစာစီးစြာထ၍ အာရုဏ္ဆြမ္းကပ္ေသာ္လည္း ဆြမ္းဦးလွ်က္ဟိေၾကာင္းေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ထူးျခားခ်က္တရပ္မွာကား ပလႅင္ေတာ္တခုတည္းတြင္ မုခ္ (၂) ခုျဖင့္ စံျမန္းေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တေၾကာင္းအံ့ဖြယ္မွာ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပူေဇာ္ပြဲက်င္းပေသာ ႏွစ္ဆန္း (၁) ရက္နိမွာပင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔မွ (၃) မိုင္ (၂) ဖာလံု ကြာ၀ီးေသာနီရာတြင္ ရွိေဟာင္းေက်ာက္တလံုးဂူဘုရားပြဲေတာ္ကိုလည္း က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားပြဲေတာ္ကဲ့သို႔ မိုးထက္ (၄) ခ်က္တီးမွ ညဇာသား (၄) ခ်က္တီးသည္အထိ တနိတာပြဲေတာ္ျဖစ္ျပီး စတုဒီသာေကြ်းျခင္း၊ ရိုးရာက်င္ကိုင္ပြဲမ်ားျဖင့္ စည္ကားသည္။ ထုိနိတြင္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔တနယ္လံုးမွ ပြဲေတာ္ႏွစ္ခုလံုးသို႔ ေခါက္တံု႔ေခါက္ျပန္ လားေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ အလြန္စည္ကားေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းသည္။ ဤသည္မွာလည္း က့ံေကာ္ေတာသွ်င္ျမတ္မ်ား၏အံဖြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေက်ာက္တလံုးဂူဘုရားမွာလည္း အလြန္ထူးဆန္းစြာ ေက်ာက္တလံုးတည္းတြင္ ဂူေပါင္းမ်ားစြာ၊ ဘုရားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္မင္းဘာၾကီးလက္ထက္ တည္ထားချခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔တန္ခိုးေတာ္မ်ားအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ကံ့ေကာ္ေတာရွိေဟာင္းေပၚေတာ္မူဘုရားႏွစ္ဆူ၏ ထူးျခားေသာျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ပီထက္အကၡရာ၊ ေက်ာက္ထက္အကၡရာမဟိေသာ္ျငားလည္း အစဥ္အဆက္ မိဘဘိုးဖီးဘီဘင္မ်ားေျပာၾကားခေသာစကားမ်ားသည္ ယခုတိုင္ သမိုင္းတြင္လွ်က္ဟိသည္။

နတ္လူသာဓုေခၚစီသတည္း၊ သာသနာေတာ္အဓြန္႔ရွည္ပါစီေသာ၀္။

ဤကား က့ံေကာ္ေတာဘုရားသမိုင္းအက်ဥ္းတည္း။

ကိုကားခ်က္။ ။ ေရႊျဖဴခင္ျမလတ္(အရီးေဒၚျမလတ္) ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ့ က့ံေကာ္ေတာဘုရားသမိုင္း။

1 comment:

  1. ထြန္းေအာင္ေက်ာ္December 29, 2009 at 8:59 AM

    ကံ့ေကာ္ေတာဘုရားအေျကာင္း ဂုပိုင္ သေသခ်ခ်ာ သိရလို ့ ဂိုးေခ် သာလွဦး ကိုကေကာင္း ေက်းဇူးတင္ပါေရ----ဓါတ္ပံုေခ် တစ္ခ်ဳိ ့ေလာက္ ျမင္ခ်င္ပါသိေရ ထြန္းေအာင္ေက်ာ္

    ReplyDelete