Thursday, April 2, 2009

လူ႔ေဘာင္ပင္ပ်ိဳ၏ အသက္သခင္ရီေသာက္ျမစ္


လူ႔ေဘာင္ပင္ပ်ိဳ၏ အသက္သခင္ရီေသာက္ျမစ္
-----------------------------------------------
လူတိကို အခိုင္ခန္႔ဆုံးနန္႔ ကာလအရွည္ၾကာဆုံး ညီညြတ္ႏိုင္စီစြာက ဘာသာစကားနန္႔ခ်ိဳင္ထားျခင္းပင္ ျဖစ္ေတလို႔ (၁၉) ရာစု ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေရးနန္႔ လူမွဳေတြးေခၚပညာသွ်င္ (ေတာ့ကြီဗီလာ) က သူ၏အထင္ရွားဆုံးစာအုပ္ျဖစ္ေတ အေမရိကန္ဒီမိုကေရစီစာအုပ္မွာ ေထာက္ျပရြီးထားခစြာကို ဖတ္ရေရ။ အပင္တပင္ အသက္ရွင္ႀကီးပါလတ္ဖို႔ အဓိကက်ေရတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္နီစြာက ရီေသာက္ျမစ္ျဖစ္ေတပိုင္ ေဒအသက္သြီးေၾကာရီေသာက္ျမစ္ရာ အျဖတ္ခံလားရဖို႔ဆိုေက ယင္းအပင္ နိဂုံးခ်ဴပ္ဇာတ္သိမ္းလားဖို႔စြာက က်ိန္းသီနီေရ။ ယင္းပိုင္ပ်ာယ္ တေယာက္လည္း ကၽြန္းေခ်တိမဟုတ္၊ လူတေယာက္ခ်င္းစီက လူ႔အဖြဲ ့အစည္း၏အစိတ္အပိုင္းတိျဖစ္ေတဆိုေရ ဆိုရုိးစကားပိုင္ လူ႔ေဘာင္ထဲက လူတိကို ဆက္သြယ္ပီးထားေရ လမ္းမႀကီးက ဘာသာစကားပင္ျဖစ္ေတ။ ယင္းအတြက္နန္႔ လူ႔ေဘာင္ပင္ပ်ိဳ အသက္ရွင္ဖို႔ေထာက္ပံ့နီေရ အဓိကမ႑ိဳင္ရီေသာက္ျမစ္က ဘာသာစကားစာပီပင္ျဖစ္ေတဆိုစြာ ကမၻာ့လူ႔ေဘာင္သမိုင္းတိက သက္သီခံနီပါေရ။

ဘာသာစာပီစကားတိ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္လားချခင္းတိကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေက ျပင္ပဖိအားနန္႔ အတြင္းဖိအားဆိုေရ အဓိကအေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုကို တြိကတ္ရေရ။ ျပင္ပဖိအားကို ဥပမာပီးရဖို႔ဆိုေက လူမ်ိဳးတမ်ိဳးကို တျခားလူမ်ိဳးတမ်ိဳးက သိမ္းပိုက္လိုက္ပနာ အုပ္ခ်ဴပ္ေတလူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားကို အတင္းအဓမၼသင္ယူက်င့္သုံးစီျခင္းေၾကာင့္ အသိမ္းပိုက္ခံလူမ်ိဳး၏ဘာသာစကားေရ ေပ်ာက္ကြယ္လားတတ္ေတ။ အတြင္းဖိအားကေတာ့ေက မိမိရုိ႕ဘာသာစာပီစကားကို မိမိရုိ႕ကိုယ္တိုင္က တန္ဖိုးမထားပဲ ျပင္ပ၀န္းက်င္ေလာကအေျပာင္းအလဲနန္႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ျပဳပ်င္ေျပာင္းလဲမွဳမလုပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ တိမ္ေကာလားတတ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါေရ။

ရုိမန္အင္ပါယာ၏ယံုးသုံးဘာသာစကားအျဖစ္သုံးစြဲလာပနာ (၁၇) ရာစုတိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံတကာသိပၸံပညာနန္႔ ပညာသွ်င္ေလာကဘာသာေဗဒအျဖစ္ ဥေရာပတိုက္အေနာက္နန္႔ အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံတိမွာက်င့္သုံးခကတ္ေတ လက္တင္ဘာသာစကားေရ အခုအခ်ိန္ကာလမွာ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္လားခပါပ်ာယ္။ အုပ္ခ်ဴပ္ေရးစနစ္နန္႔အတူတူပါလာလတ္ေတ ဘာသာစကားျဖစ္လို႔ ရုိမန္အင္ပါယာ ႏွစ္ျခမ္းၿပိဳကြဲၿပီးေက အာဏာပါ၀ါတိ တျဖည္းျဖည္းက်ဆံုးနိဂုံးခ်ဴပ္နီ၀င္လားေရအခ်ိန္မွာ လက္တင္ဘာသားစကားလည္း ကပ္ပါလားခရေရ။

ကမၻာႀကီးထက္မွာ ဆိတ္သုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္လားခရေရ လူမ်ိဳးတိအေၾကာင္းကို ေလ့လာထားေရ သုေတသနစာတမ္းတိက စာပီေပ်ာက္ေက လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္တတ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားကတ္စြာ ဖတ္ရေရ။ စာပီက လူမ်ိဳးတမ်ိဳး ဇာေလာက္ယိုင္ေက်းမွဳျမင့္ခေရလဲဆိုစြာကို ေဖာ္ျပေရ။ စာပီမွာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ကိုယ္ပိုင္လကၡဏာ၊ အဆင့္အတန္း၊ ေတြးေခၚစိုင္းစားမွဳ အနာဂါတ္အျမင္သေဘာထားတိအားလုံးကို ထင္ဟပ္ေပၚစီေရ။ ယင္းအတြက္နန္႔ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးအေၾကာင္းကို အတြင္းက်က်သိခ်င္ေလ့လာခ်င္ေက ဘာသာစာပီတန္းခါးေပါက္က အယင္ဆုံး၀င္ကတ္ရေရ။ ဘာသာစကားစာပီက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတိမွာ ပိတ္ထားေရ လက္ခုပ္သီးတိကိုဖြင့္ႏိုင္ေရ ေသာ့တေခ်ာင္းပင္ ျဖစ္ေတလို႔ ေျပာကတ္ရပါဖို႔။

ကမၻာႀကီးတည္တံ့နီေရအခ်ိန္ကာလထိ ရခိုင္ရုိ႕လူ႔ေဘာင္ပင္ပ်ိဳ ရွင္သန္နီစီဖို႔ ရခိုင့္စာပီရီေသာက္ျမစ္ကို ရက္ျပတ္လန္းဆန္းနီေအာင္ ရီေလာင္းျပဳစုပီးကတ္ရဖို႔စြာက ရခိုင္သားတိုင္းတာ၀န္ပင္ျဖစ္ပါေရ။ ရခိုင္သားရုိ႕ရင္ဘတ္ထဲက အသြီးအသားတိနန္႔ ျဖစ္တည္ပါလတ္ေတ ေဒရခိုင့္စာပီကို ရခိုင္သားတိကတန္ဖိုးမထားေက အရာဇာသူရုိ႕က လာပနာတန္ဖိုးထားကတ္ပါဖို႔လဲဲ။

ရခိုင့္ေမာ္ဒန္ကဗ်ာဆရာေမာင္ခိုင္ေအာင္က ရြက္ႏုျပန္ခ်ိန္ ရခိုင္ကဗ်ာသီးသန္႔စုစည္းမွဳစာအုပ္ထဲက ရခိုင္ကဗ်ာစာတမ္းမွာ “ရခိုင္စကားကိုမသုံး၊ ရခိုင္လီ ရခိုင္နရီမပါေက ရခိုင္ကဗ်ာမဟုတ္။ ရခိုင္ကဗ်ာမျဖစ္။ ရခိုင္ကဗ်ာလို႔ လုံး၀ (လုံး၀) မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါ။ ကဗ်ာဆရာတေယာက္ စကားလုံးရွာစြာေရ စိန္ေကာင္းေက်ာက္ေကာင္းရွာစြာနန္႔တူေရ။ ယူေရနီယမ္တူးစြာျဖစ္ေတ။ ကိုယ့္ရုိ႕ဘာသာစကားထဲက ရင္ထဲကို၊ သြီးထဲကို၊ ဦးေႏွာက္ထဲကို၊ အာရုံထဲကို စူးကနန္း၀င္ၿပီးေက ၿဖိန္းကနန္းျဖစ္လားႏိုင္ေရစကားတိကို ရြီးရစြာပါ။ ရွာရစြာပါ။ ဇာလူသားျဖစ္ျဖစ္ စြမ္းအားျမင့္ၿပီးတန္ဖိုးဟိေရ ဂီတနန္႔ကဗ်ာကို ကိုယ့္အမိဘာသာစကားနန္႔ရာ ရီးလို႔ရေရ” လို ့ စာပီစကား၏အႏွစ္သာရကို ထုဆစ္ျပထားပါေရ။

အမင္ကိုခ်စ္ကတ္ေတပိုင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏အသက္သခင္ျဖစ္ေတ ဘာသာစကားစာပီကို တန္ဖိုးထားခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းက ျမင့္ျမတ္ေတလူသားျဖစ္ျခင္း၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ကို ေဖာ္ညႊန္းျပျခင္းပင္ျဖစ္ပါေရ။ မ်ိဳးဆက္သစ္ညြန္႔ဖူးေခ်တိ ရခိုင္ရုိ႕ လူ႕ေဘာင္မွာ စိုင္ဆက္မျပတ္ရွင္သန္လာပနာ ေက်းဇူးသွ်င္အဘိုးအဖီးရို႕ခံစားခ်က္ ရင္ထဲမွာျဖစ္တည္နီခကတ္စြာတိကို လက္ခံယူလားႏိုင္ဖို႔ ေပါင္းကူးတန္းထားက ရခိုင္ရုိ႕ဘာသာစကားစာပီရာျဖစ္ေတလို႔ ေျပာခ်င္ပါေရ။ စာပီမဟိေက နားလည္မွဳမဟိေရပိုင္ သြီးစစ္ေတအမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကိုလည္း တည္ေဆာက္လို႔ရဖို႔ မဟုတ္ပါ။ ရခိုင္ဘာသာစကားတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးျခင္းကရာ ရခိုင္ရုိ႕ လူ႕ေဘာင္အနာဂါတ္ကိုလားဖို ့ လမ္းမွန္ျပအလင္းေရာင္ထြန္းပီးႏိုင္ဖို႔လို႔ ယုံၾကည္မိပါယင့္။

ခိုင္ေအာင္ေအာင္
(29/03/2009)

No comments:

Post a Comment