Thursday, April 2, 2009

အလြန္လွပေသာ ရခိုင္နာမည္မ်ား


အလြန္လွပေသာ ရခိုင္နာမည္မ်ား
-------------------------------------
အိမ္နားပါးခ်င္း အေခ်ခါအၿမဲတမ္းရန္ျဖစ္ေတ ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ဟိပါေရ။ ရန္ျဖစ္ေရဆိုစြာမွာ သူ႐ို႕ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္သည္ကိုမဆိုလိုပါ။ အကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္ရန္ျဖစ္သည္ကိုဆိုလိုပါသည္။ အႀကီးသူက (လွေမႀကီး) (Hla May Gree)၊ အငယ္သူက (လွဘုမ) (Hla Bu Ma). တအိမ္ေက်ာ္မွာ ရခိုင္မုန္႔တီေရာင္းေရ အရီးတေယာက္ဟိပါေရ။ (အိမ္စိုးျဖဴ) (Ein Zo Pru)၊ ၀ေခ်တန္းကပင္ ေက်ာင္းနီဖက္သူငယ္ခ်င္းတေယာက္ (မႀကိဳင္ျဖဴ) (Ma Krai Pru) ပေဇာင္လွေရ နာမည္ေခ်တိပါလဲ။

သီက်လားကတ္ေတ သူငယ္ခ်င္းနာမည္တိကိုလည္းေျပာပါမည္။ (သႏၱာေအး) (Thanda Aye)၊ ေအာင္မင္းေက်ာ္ (Aung Munn Gyaw)၊ ႏုေအာင္ေက်ာ္ (Nu Aung Gyaw)၊ ေရႊခိုင္လင္း (Shoay Khine Lunn)၊ ဦးဥာဏ္ထြန္း (Oo Nyan Twann). အားလံုးသီက်လားခကတ္ပါယာ။ ပေဇာင္လွေရ နာမည္ေခ်တိပါလဲဂု။

ထူးျခားေရ နာမည္ေခ်တခုဟိပါေရ။ (ဦးသန္းတင္)၊ (တင္) ကေတာ့ခါ ျမန္မာလႊမ္းမိုးျခင္းခံရေရ ရခိုင္နာမည္ပါ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တက္လို႔ နာမည္ေခၚခါ ဆရာတိက (ဦးသန္းတင္) ဆိုေက အသက္ႀကီးႀကီး ၀ါႀကီးလို႔ထင္ေရ။ နာမည္ထူးခါ ေဂ်ာင္ေခ်မွာကုတ္ပ်ာ ပိန္ပိန္ေညွာင္ေညွာင္ မမေခ်။ ေကာင္းေကာင္းရယ္ရပါေရ။ ၀မ္းကဲြအစ္မတေယာက္ဟိပါေရ။ (ဦးျမသိန္း)၊ (Oo Mra Thein)၊ ၀မ္းကဲြ အစ္ကိုတေယာက္ ညီတေယာက္ဟိပါေရ၊ (ဦး၀င္းေမာင္) (Oo Wunn Maung) (ဦးထြန္း၀င္း) (Oo Twan Wunn)။ ဆီြမ်ိဳးျဖစ္လို႔ ေျပာစြာေတာ့မဟုတ္ပါ။ ပေဇာင္လွေရ နာမည္ေခ်တိပါလဲဂု။

ဘဂၤလားကိုေရာက္ခါ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတေက်ာင္းမွာ ေကာင္းေကာင္းလွေရ ရခိုင္သမနာမည္ေခ်တခုကို လားတြိခီပါေရ။ (အလွသွ်င္ေမ) (Ahla Shun May). တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ (AMP) မွာ ယင္းနာမည္ႏွင့္ အလားသ႑န္တူေရ မမေခ်တေယက္လားတြိခီပါေရ။ (ေစာသွ်င္ေမ)။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္ပိုင္စာလံုးေပါင္းခါ (Saw Shin May) ဆိုပ်ာ အလယ္နာမည္မွာ ျမန္မာပိုင္ေယွာင္ျဖစ္နီလို႔ မုန္းေကလည္းမုန္းပါတ္စီ၊ ေကာင္းစီခ်င္ေကေတာ့ အမုန္းခံရဖို႔နန္းရာဆိုပ်ာ (မေခ် မေခ်နာမည္ ကေကာင္းလွေရ၊ ရခိုင္နာမည္ေပါက္ေပါက္၊ သို႔ေသာ္ အလယ္မွာ ျမန္မာနာမည္ျဖစ္နီေရ) အႀကံျပဳျဖစ္ပါေရ။ မေခ်က မာန္မပါပါ။ သေဘာထားႀကီးျမတ္စြာျဖင့္ ျပန္ပ်င္လိုက္ေတအတြက္ သူ႔နာမည္ေရ (ေစာသွ်င္ေမ) (Saw Shun May) ဆိုပ်ာ ရခိုင္ဟန္ ရခိုင့္အသံစစ္စစ္ျဖင့္ ကေကာင္းလွလားပါေရ။ (AMP) မွာ နာမည္အလွဆံုး ရခိုင္သမ (လွယိုင္ေက်းမယ္ၿပိဳင္ပဲြ) လုပ္ေက သူ႔နာမည္ကို အယင္ဆံုး (တစ္) ပီးပါဖို႔။ ၿပီးေက (ႏုလွသႏၱာ) ပါ။ ကေကာင္းလွေရ နာမည္ေခ်ပါ။ ၿပီးေက (ပန္းႏုဇံ)၊ ပန္းႏုဇံက နာမည္ေခ်လည္းလွေရပိုင္ ကဗ်ာအရြီးအသားလည္း ေကာင္းေကာင္းေျပာင္ေျမာက္ပါေရ။ က်န္ေရ နာမည္လွေရ ရခိုင္သမတိ (AMP) မွာ အမ်ားႀကီးဟိပါသိမ့္ေရ။ (ခိုင္ေ၀ဇံ)။ မွတ္မိသေလာက္ရာ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါေရ။ က်န္ေရလူတိကို နာမည္မလွလို႔ေျပာစြာမဟုတ္ပါ။

ထိုင္းက ရခိုင္သမေခ် ဘေလာ့ခ္တခုမွာ ေကာင္းေကာင္းလွေရ ရခိုင္သမေခ်တေယာက္နာမည္ကို လားတြိခီပါေရ။ (ရိုးလွသႏၱာ)၊ ပေဇာင္လွေရ နာမည္ပါလဲဂု။ သို႔ေသာ္ အဂၤလိပ္ပိုင္နာမည္ေပါင္းခါ (Ro Hla Thanda) မဟုတ္ဘဲ (Yo Hla Thanda) ျဖစ္နီလို႔ ကေကာင္းအရုပ္ဆိုးလားပါေရ။ ေျပာေတာ့ေျပာျဖစ္ပါေရ။ ရလီလား မရလီလားမသိ။ နဂိုရ္အတိုင္း First Name မွာ ျမန္မာနာမည္ႏွင့္ ဟိလီပါယင့္။

ေနာက္တခုေျပာခ်င္စြာက ရခိုင္သားနာမည္မွာ (ဦး) (ေဒၚ) တပ္ေတကိစၥပါ။ ကၽြန္ေတာ္ရို႔ရခိုင္မွာ နာမည္ (ေမာင္ဘသိန္း) ဆိုေက အသက္ဇာေလာက္ပင္ႀကီးလီ (ေမာင္ဘသိန္း) လို႔ရာေခၚပါေရ။ အသက္ကိုလိုက္ၿပီးေက (ဦးဘသိန္း) ေျပာင္းမလားပါ။ (ဆရာေမာင္ဘသိန္း၊ အခင္ေမာင္ဘသိန္း) လို႔ရာေခၚပါေရ။ (ဆရာဦးဘသိန္း) ဆိုပ်ာ ေျပာင္းမေခၚပါ။ နာမည္ရွိမွာ (ဦး) (ေဒၚ) တပ္စြာေရ ရခိုင္မွာ ထံုးစိုင္ဟိေရလား။ မီးခြန္းျဖစ္လာပါေရ။ စာေစာင္ပီေစာင္တိမွာလည္း တခုမွာလည္းမတြိဖူးပါ။ ယင္းျပႆနာကို အေျဖရွာမရျဖစ္နီဆိုက္ ကံႏွင့္ကံ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ရခိုင္လမားဘုန္းႀကီးေက်ာင္း မ်က္ႏွာၾကက္မွာ (မိေအာင္ႄကြဇံ၊ ဘသာတိုးေအာင္) ေကာင္းမႈဆိုပ်ာ လားတြိခီပါေရ။ ေအာ္ ရခိုင္မွာ (ဦး) (ေဒၚ) အစား (မိ) (ဘ) ဆိုေရ ရတနာကို အထြဋ္တင္သံုးေရမနားဂုလည္း သေဘာေပါက္မိပါေရ။ သိေရလူလည္းဟိပိုင္ မသိေရလူလည္းဟိပါဖို႔။ အတြက္မရေရလူလည္းဟိပါဖို႔။

ေနာက္ထပ္နာမည္လွေရ ရခိုင္သမေခ်ႏွစ္ေယာက္တြိပါသိမ့္ေရ။ (နန္းဦးႀကိဳင္)(Nann Oo Krai) ႏွင့္ (ျမအိမ္ဇံ) (Mra Ein Zan) ျဖစ္ပါေရ။ (နန္းဦးႀကိဳင္) ကို ေအနိမွ AMP မွာ တြိစြာပါ။ (ျမအိမ္ဇံ) ကိုက တြိဖူးျမင္ဖူးစြာၾကာပါပ်ာ။ ေအ Blog Post စရြီးေရနိက အတြက္မရလို႔ မေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါေရ။ ေခတ္ဆန္ဆန္ေခ်ႏွင့္ အျခားနာမည္လွေရ မမေခ်တိလည္းဟိပါသိမ့္ေရ။ သူရို႕နာမည္ကို ေနာက္မွ ေဖာ္ျပပီးပါမည္။

ေနာက္လွေရနာမည္တခုက (သဇင္ျဖဴ) ပါ။ သူက အဂၤလိပ္ပိုင္စာလံုးေပါင္းခါ (Thazon Phru) လို႔ေပါင္းပါေရ။ အကၽြႏ္ုပ္က (Thazun Phru) လို႔စာလံုးေပါင္းစြာ ပိုသေဘာက်ပါေရ။ ဇာျဖစ္လို႔လဲဆိုေက (Thazon) လို႔စာလံုးေပါင္းခါ (ပါးစကို ပိတ္ရလို႔ပါ။) (Thazun) ဆိုေက (ပါးစကိုပိတ္နီစရာမလိုပါ။ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ေျပာေရပံုစံအတိုင္းထက္စိက်ပါေရ။) သဇင္ျဖဴ (Thazun Phru) ရြီးေရကပ်ာေခ်တိကေကာင္းေကာင္းပါေရ။ (နဲ႔) ဆိုေရ ျမန္မာတလံုးဖ်က္နီစြာပါ။ ပိုေကာင္းစီခ်င္လို႔ လက္ခုပ္အားရပါးရတီးပစ္ခ်င္လို႔ (နန္႔) ႏွင့္အစားထိုးသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳလီပါေရ။ (ခ်စ္) ႏွင့္ (ရွစ္) ကို ရခိုင္မွာ အသံအတူတူထြက္လို႔ (နဲ႔) ကို (နန္႔) လို႔ေျပာင္းေက (ခ်စ္) ကို (ရွစ္) လို႔ေျပာင္းရဖို႔ဆိုပ်ာ မဆီမဆိုင္ အေၾကာင္းျပလာပါေရ။ ရခိုင္မွာ (ခ်) ႏွင့္ (ရွ) အသံထြက္မတူစြာကို (ဆံေတာ္ရွင္) (Rhun) ဘုရားႏွင့္ ဥပမာပီးလီပါေရ။ ျမန္မာမွာလည္း (ၾကည့္) ႏွင့္ (က်ိ) ကို မကဲြပါ။ ရခိုင္မွာ ကဲြပါေရ။ အသံထြက္တူေကလည္း အဓိပၸါယ္မတူရေအာင္ စာမွာခဲြျခား၍ ရြီးရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းဥပမာကိုေတာ့ မပီးျဖစ္လီပါ။ ကိုယ့္အဆိုကိုလက္မခံလို႔ သူ႔နာမည္ကို မလွဆိုလို႔ကားမျဖစ္။ နာမည္လွေကေတာ့ လွေရလို႔ ေျပာရပါဖို႔။ သူႏွင့္တူေရ နာမည္ေခ်တလံုးက (သဇင္ခိုင္) (Thazun Khine) ပါ။ ယင္းနာမည္ေခ်လည္း လွပါေရ။

အျခားလွေရနာမည္တိက (အေစာေခ်) (Ah Saw Chay)၊ (ေအးေခ်) (Aye Chay)၊ (ပန္းသဇင္) (Pan Thazun) ေစာျမဇံ (Saw Mra Zan) ပါ။ ေစာျမဇံကဗ်ာ “ေရာင္နီကိုတမ္းတျခင္း” လည္း ကေကာင္းေကာင္းပါေရ။ ေနာက္ေခတ္လည္းဆန္ေရ၊ ရခိုင္ေဘာင္အတြင္းကလည္း မလြတ္လို႔ေျပာလို႔ရေရနာမည္တိက (စံမိုးသူ) (San Mo Thu), (ႏုႏုေအးသူ) (Nu Nu Aye Thu), (မ်ိဳးျမတ္သူ) (Myo Mrat Thu) ရို႕ျဖစ္ပါေရ။ အဓိကေတာ့ ေခတ္ဆန္ေကလည္းဆန္ ရခိုင္ေဘာင္အတြင္းက မလြတ္ဖို႔အေရးႀကီးပါေရ။ ေဘာင္ေက်ာ္မလားမသင့္ပါ။ (နန္းဦးႀကိဳင္) (Nann Oo Krai) နာမည္က ေခတ္လည္းဆန္ေရပိုင္ ရခိုင္ဟန္၊ ရခိုင္စတိုင္ ပစ္ပစ္နစ္နစ္လည္းက်ပါေရ။ ေခတ္ဆန္ခ်င္ေရလူတိအတြက္ (နန္းဦးႀကိဳင္) (Nann Oo Krai) ကို စံနမူနာယူစီခ်င္ပါသည္။ ရခိုင္ေပါက္ေပါက္နာမည္ႏွင့္လည္း ေခတ္ဆန္ေအာင္၊ ေခတ္မွီေအာင္၊ (ေခတ္ထက္သာလြန္ေအာင္လုပ္ႏိုင္၏) ဆိုေရ သက္သီသာဓကပါ။ (နန္းဦးႀကိဳင္) (Nann Oo Krai) နာမည္ေရ ေခတ္မွီေရေတာင္မက (ေခတ္ထက္သာလြန္ပါသည္)။ ေအနာမည္ေခ်ႏွင့္ရာ ၀တၱဳတပုဒ္ရြီးၾကည့္ပါ။ ျမန္မာစာပီေလာကမွာ ဟိုးဟိုးေက်ာ္လားဖို႔စြာ ေသခ်ာပါသည္။ ေျမွာက္ပီးစြာမဟုတ္ပါ။ ေအနာမည္မ်ိဳးကို အကၽြႏ္ုပ္တခါလည္း မစိုင္းစားမိဖူးပါ။ နာမည္ကိုျမင္မွ အံ့အားသင့္ရပါသည္။ သူ႔ကိုယ္သူ ပီးေရနာမည္လား။ သူ႔အမိအဖက ပီးေရနာမည္လား။ အကယ္၍ သူ႔အမိအဖက ပီးေရနာမည္ဆိုေက သူ႔အမိအဖကို ေကာင္းေကာင္းေက်းဇူးတင္ရပါဖို႔။ အကယ္၍ သူ႔ကိုယ္သူပီးေရနာမည္ဆိုေက သူ႔ကို ေကာင္းေကာင္းေက်းဇူးတင္ရပါဖို႔။

ေနာက္ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ သရုပ္ပ်က္နာမည္တိကို ေ၀ဖန္ပါမည္။ ယင္းနာမည္တိက (ရခိုင္သားတိုင္းၾကည့္သင့္ေရ) ဆိုေရ ကိုေအးေမာင္တင္ပီးလိုက္ေရ Video ထဲက ရခိုင္သရုပ္ေဆာင္ေမာ္ဒယ္လ္ ရခိုင္အ၀တ္အစားႏွင့္ ရခိုင္အက,ကနီကတ္ေတ ရခိုင္သမေခ်တိနာမည္ပါ။ နာမည္တိကို ဗီဒီယုိမွာလည္း ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ မည္သည္ေလာက္ အနီအထားဆိုး၀ါးနီေရလဲ ခန္႔မွန္းလို႔ရပါသည္။ (နႏၵာေထြး၊ ခင္သက္သက္စံ၊ ဒီခ်ိဳလြင္) ဟုေခၚသည္။ ရခိုင့္ယိုင္ေက်းမႈကို ေဖာ္ထုတ္နီသူမ်ားက ဤသို႔ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးျဖစ္နီသည္ဆိုလွ်င္မူကား ရခိုင္ညြန္႔ဖူးမ်ား၏အနာဂါတ္မွာ မေတြး၀ံ့စရာျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေရ ေအရခိုင္သမေခ်တိမွာ အျပစ္မဟိပါ။ ျမန္မာနာမည္ကိုမွ ကိုယ့္သားသမီးတိနဖူးထက္မွာ တံဆိပ္ကပ္၀ံ့ေရ (ဟာရီ) အမိအဖတိမွာ ေကာင္းေကာင္းတာ၀န္ဟိပါသည္။ တနိတရက္ ကိုယ္လည္းအမိအဖနီရာ ေရာက္လာေရခါ ေအပိုင္ (ဟာရီ) အမိအဖတိမျဖစ္ကတ္စီဖို႔ သတိထားဆင္ျခင္ကတ္ဖို႔ ေစတနာျဖင့္ေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။ ေ၀ဖန္သည္မွာ လြန္ကၽြံ႕မႈဟိသည္ဆိုပါက Comment Box ကဆင့္ တန္ျပန္ေ၀ဖန္ႏိုင္ပါသည္။ ေအပိုင္လက္ဆင့္ကမ္းအမြီမ်ိဳးက ရခိုင္သားတိစုန္းစုန္းျမဳတ္ဖို႔ လကၡဏာျဖစ္သည္။

ေနာက္ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းေရ နာမည္ေခ်တခုက (လံုးလံုး) (Lone Lone)။ မိက်န္လိုက္ေတ နာမည္ေခ်တခုက (ေစာသဇင္ခိုင္) (Saw Thazun Khine) ျဖစ္ပါေရ။ (ခိုင္ေခ်) (Khine Chay) နာမည္လည္း လွပါေရ။ (ခိုင္ခိုင္ေခ်) (Khine Khine Chay) ဆိုေက ပိုလို႔လွပါဖို႔။

ေခတ္ဆန္ၿပီးေက ရခိုင္ေဘာင္လည္းမေက်ာ္လို႔ေျပာလို႔ရေရ ေနာက္တေယာက္က (ျမနန္းႏြယ္) (Mra Nan Nwe) ပါ။ ေအနာမည္ေခ်က လွလည္းလွေရ ေခတ္လည္းဆန္ပါေရ။ သႀကၤန္မ႑ပ္နာမည္ပီးလို႔ေတာင္ရပါေရ။ ျပႆနာက (ျမ) ကို စာလံုးေပါင္းခါ (Mra) လို႔ ကိုယ့္ရခိုင္သံႏွင့္မေပါင္းဘဲ (Mya) ဆိုပ်ာ ျမန္မာအသံႏွင့္ စာလံုးေပါင္းျခင္းျဖစ္ပါေရ။ အထက္မွာေျပာခေရပိုင္ (ရိုးလွသႏၲာ) ကို အဂၤလိပ္ပိုင္စာလံုးေပါင္းခါ (Ro Hla Thanda) လို႔မေပါင္းဘဲ (Yo Hla Thanda) လို႔ေပါင္းလိုက္ေတအတြက္ ယေလာက္လွေရ (ပန္းသႏၲာ) နာမည္ေရ (ဇီးယုိထုပ္) ျဖစ္လားရပါေရ။ ထိုနည္းလည္းေကာင္း (Mra) ကို (Mya) လို႔ စာလံုးေပါင္းလိုက္ေသာအခါ (ျမ) ၏တန္ဘိုးမွာ ယုဂ္ဆင္းလားပါသည္။ ေနာက္ လွလည္းလွ ေခတ္ဆန္ၿပီးေက ေဘာင္မေက်ာ္လို႔ေျပာလို႔ရေရနာမည္ေခ်က (ေစာႏွင္းဇီခိုင္) (Saw Nhunze Khine) ျဖစ္ပါေရ။ (ၿဖိဳးေခ်)(Phro Chay) နာမည္လည္း မဆိုးပါ။ အထူးအဆန္းေခ်ျဖစ္ပါေရ။

စကၤာပူမွ မမသန္းေရႊ Comments မွာ ရြီးပို႔လိုက္ေသာ လွပေသာ ရခိုင္နာမည္မ်ားအထဲက (ေစာယိုင္ၿဖဴ) (Saw Yai Pru) ႏွင့္ (သွ်င္ထြီးေမ) (Shun Htwee May)၊ (ႏွင္းေအးခိုင္) (Nhun Aye Khine) နာမည္မ်ားက ပိုလွသည္ဟု ယူဆရ၍ လည္းေကာင္းနာမည္မ်ားကို ရြီးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။ (ေစာယိုင္ျဖဴ) ဆိုေသာနာမည္ကိုျမင္မွ အကၽြႏ္ုပ္ရို႕ၿမိဳ႕က အစ္မႀကီး (ဧယိုင္ျဖဴ) ကို သတိရပါသည္။ သူ႔နာမည္ကို သတိရျခင္းအေၾကာင္းက တိုက္ဆိုက္မႈဟိ၍ျဖစ္သည္။ အစ္မ (ဧယိုင္ျဖဴ) သည္ (မဆလ) ေခတ္မွာ အလြန္တက္ႄကြေသာ အဓိကအမာခံေဒါက္တိုင္ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ႏွင့္မမွ် အရည္အျခင္းဟိသည္။ အပ်ိဳႀကီးပါ။ တိုက္ဆိုင္မႈက အစ္မသူက မဆလအမာခံေဒါက္တိုင္လုပ္နီခ်ိန္တြင္ သူ႔ေမာင္အရင္းက ေျပာက္က်ားေခါင္းေဆာင္ဥကၠဌျဖစ္နီေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အခုသီက်လားပါယာ။ သီမွ ေကာင္းေကာင္းခ်ီးမႊမ္းကတ္ပါေရ။ အစ္မ (ဧယိုင္ျဖဴ) သတင္းကိုေတာ့ တခုလည္းမၾကားသိရပါ။ (ဧယိုင္ျဖဴ) နာမည္သည္လည္း ေကာင္းေကာင္းလွပေသာ ရခိုင္နာမတခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤနီရာတြင္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေနာက္ထူးျခားေသာနာမည္တခုမွာ အကၽြႏ္ုပ္႐ို႕အိမ္ရွိ အေဘာင္မ (ၾသဇာျဖဴ) ျဖစ္ပါသည္။ (ၾသဇာျဖဴ) ဆိုေသာနာမည္မွာ အလြန္ထူးျခားေသာ ရခိုင္နာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤနာမည္မ်ိဳးကို ယခုအခါ မၾကားဖူးပါယာ။

ဤေဆာင္းပါးရြီးနီစိုင္တြင္ (ေအး) သည္ရခိုင္နာမည္လား၊ ျမန္မာနာမည္လားဟူသည့္မီးခြန္းတက္လာပါသည္။ (ေအး) အစား (အီး) ကိုအစားထိုးသင့္သည္ဟုဆိုသည္။ ပဇာေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (ေအး) ဟူေသာ ျမန္မာစကားကို ရခိုင္တြင္ (အီး) ဟူ၍ သံုးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ အမွန္မွာ ရခိုင္ (ေအး) ၏အဓိပၸါယ္မွာ ျမန္မာကဲ့သို႔ (ေအး) ခ်မ္းသည္ဟုအဓိပၸါယ္မရဘဲ (သာယာသည္၊ နာသာသည္) ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ ယခု အကၽြႏ္ုပ္ရို႕သံုးနီေသာ (ေအး) ကို ရွိလူႀကီးမ်ားက (ဧ) ဟု စာလံုးေပါင္းသည္ကို တြိရပါသည္။ (ေတးျခင္းဆိုသည္ သာျခင္းဆိုသည္) ကို ယခုထိ အေနာက္ဘဂၤလား၊ ဘိုမင္းေထာင္၊ ဖလံေထာင္၊ ထရိပူရ ရခိုင္သားမ်ားက (ဧ) ဆိုသည္ဟု ေျပာဆိုလွ်က္ပင္ဟိပါသည္။ တစံုတေယာက္ေသာသူက သာျခင္းဆို၊ ေတးျခင္းဆိုတတ္လွ်င္ “ေအသူေခ် ေကာင္းေကာင္း (ဧ) ဆိုတတ္ေတ” ဟူ၍ ေျပာပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရခိုင္နာမည္မ်ား၌တြိရေသာ (ေအး) ၏ အဓိပၸါယ္မွာ (သာယာေသာ၊ နာေပ်ာ္စရာေကာင္းေသာ၊ နား၀င္ခ်ိဳစီေသာ) ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရပါသည္။

ေနာက္မိက်န္ခေရနာမည္ေခ်တိ တြိသိမ့္ေရဆိုေက ျပန္လည္ေဖာ္ျပပီးပါမည္။
က်မၼာခ်မ္းသာကတ္ပါစီ။ ဖီးဘယာ၀ီးကြာလို႔ လုပ္တိုင္းေအာင္ ႀကံတိုင္းေျမာက္ႏိုင္ကတ္ပါစီ။

(သာလွဦး)

6 comments:

 1. ခိုင္ျမသိန္းSeptember 20, 2009 at 4:25 AM

  ေကာင္းေကာင္း ေကာင္းေရေဖၚျပခ်က္တပါ။ သတိထားဗ်ာ စာရြီးထားစြာေကာင္းေရ။

  ReplyDelete
 2. ေကာင္းပါေရ..အသိ၀င္စီပါေ၇..အက်ြန္႔သငယ္ခ်င္းတေယာက္ဟိေရမြီးၾကိဳင္ဦးဆိုၿပီးနာ..နာေမေကာင္းလွပါေရ

  ReplyDelete
 3. အလွဆံုးနာေမက သာလွဦး ျဖစ္ပါေရ...:)

  ReplyDelete
 4. အလွပလွ ဘဝင္က်လားပါယာ။ ရခိုင္နာမည္တိ ေဖာ္ျပႏိုင္စြာ၊ ခိုင္-ဂလိစ္မာ ရခိုင္နာမည္ေပါက္ေပါက္ျဖစ္ေအာင္ တည့္မတ္ပီးစြာ၊ ေအးနန္႔ အီးကို တည့္မတ္ပီးစြာ ကေကာင္းသေဘာက်ပါေရ။ ခိုင္-ဂလိစ္အပိုင္းကို အကၽြန္ရို႕ ေဖ့ဘို႔ခ္ထက္မာ ျမင္ေက ေထာက္ေတလို႔ ေျပာရေလာက္ေအာင္ ေထာက္နီပါေရ။ အစ္ကိုေလ့ တိြျမင္ၿပီးျဖစ္ပါလိေမ။ အကၽြန္ရို႕ေထာက္စြာတိမာ အျမင္မေတာ္စြာတိ ဟိေကာင္းဟိႏိုင္ပါေရ။ အစ္ကိုအနီနန္႔ ညီေခ်ရို႕ဧ့ မျပည့္စံုမႈကို မ်က္စိႏွိတ္ပမာ မ်က္ကြယ္မျပဳပါေက့။ တစ္ေယာက္နန္႔ တစ္ေယာက္တိုင္ပင္တိုင္ပင္ ႏွီးေႏွာခြင့္တိ လိုခ်င္ပါေရ။ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရဖို႔စြာတိ ဟိပါေရ။

  ReplyDelete
 5. ေဒပို႔စ္မာ တိြေရ သတ္ပံုတခ်ဳိ႕ကို တိုင္ပင္ပါေမ။ အစားထိုး တက္စား တက္စား-အရီးကို တက္စားထိုးေက ပိုလို႔ ရခိုင္ဆန္ဖို႔ ျမင္ပါေရ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါေရလား။ စကားေျပာဟန္နန္႔ စကားျပင္ဟန္ႏွစ္မ်ဳိးေရာထီြးပနာ ရီးထားစြာကို တိြပါေရ။ ဥပမာ .....................ညီအစ္မႏွစ္ေယာက္ဟိပါ(ေရ)။ ....................ရန္ျဖစ္သည္ကိုဆိုလိုပါ(သည္)။ ျဖဴ( Pru)ကိုေလ့ တိုင္ပင္လိုပါေရ။ အဂၤလိပ္ရို႕ထုတ္ေတ သံရင္းမာ P-ကို ဖီ လို႔ အသံထုတ္ပါေရ။ ယင္းခ်င့္က တစ္ပိုင္းပါ။ အကၽြန္ရို႕ ရခိုင္မာက်ခါ ဗမာယူဆခ်က္ကို ယူပနာ ပီ-လို႔ရာ အသံုထုတ္ကတ္ေတ မဟုတ္ပါလာ။ ယင္းပိုင္ဆိုပါေက ျဖဴ-ကို Fru ရီးလို႔ ရႏိုင္ပါဖို႔လား။ အျခားျခားနန္႔ တျခားေလ့ ရခိုင္ရို႕ဧ့ စာပီအယူအဆမာ မတူႏိုင္ ထင္ပါေရ။ ရီြးနန္႔ ရီးကိုေလ့ ျပန္ပနာ စီးစစ္ဖို႔ လိုပါလိေမ။ သူတစ္ပါးကို နဲ႔-အရီးတက္စား နန္႔-ကို ရီးဖို႔ အႀကံျပဳထားပါေကေလ့ ကိုသာလွဦးမာ ႏွင့္-ကို သံုးႏႈန္းထားပါေရ။ ဘာသာေဗဒဆရာရို႕ အမ်ားစုႀကိဳက္ေတ မာ ကို မသံုးပါဘဲ မွာ-ကို ရီးသားပါေရ။ ယွင္းျပမႈေခ် ဖတ္ခြင့္ရခ်င္ပါေရ။ ျမဳတ္-မာေလ့ တ-သတ္ကို ရီးသားပါေရ။ ဆန္းသစ္လိုေရ အေၾကာင္းျပခ်က္ေခ် ျမင္ခြင့္ရလိုက္ခ်င္ပါေရ။ စင္ကာပူ-အရီးကိုေလ့ ျပန္စီးစစ္ဖို႔ လိုပါေရဟမ္။

  ReplyDelete
 6. (တက္စားထိုး) ဆိုေရ စကားလံုးက ေကာင္းေကာင္းသင့္ေတာ္ပါေရ။

  ReplyDelete